מס שבח, פטור ממס שבח

פטור ממס שבח

פטור ממס שבח: מדריך מקצועי ומקיף - מעודכן לשנת 2015

כאן תוכלו לקרוא את כל המידע על פטור ממס שבח במכירת דירה בישראל.
המדריך כולל עצות וטיפים חיוניים.
משרדנו מתמחה בעסקאות מקרקעין, כולל תכנון מס אופטימאלי.
נשמח לסייע לכם בכל עניין משפטי.

תוכן המדריך

1. כללי
2. מהו מס שבח?
3. הגשת הבקשה ותשלום מקדמת מס שבח
4. הגדרת דירת מגורים מזכה לעניין מס שבח
5. פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה
6. פטור ליניארי ממס שבח
7. פטור ממס שבח בגין נכסי ירושה
8. מכירת דירה שהתקבלה במתנה
9. מכירה של שתי דירות לרכישת דירה (פטור בחילוף דירות)
10. פטור ממס שבח בהעברה אגב גירושין
11. הוראת השעה 2011 בחוק מיסוי מקרקעין
מוכרים דירה?
 
רוצים ליווי מקצועי ומשתלם?
 
אנחנו כאן בשבילכם.
 
התקשרו כעת: 03-9499555

כללי

לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג – 1963 (להלן – "החוק") חלה חובה על המוכר לשלם מס שבח על כל מכירת דירה, או נכס מקרקעין אחר, אלא אם כן חל לגביו פטור מתשלום מס שבח, כפי שחלה גם חובה על הקונה לשלם מס רכישה על כל קניית דירה, או נכס מקרקעין אחר, אלא אם חלים לגביו פטור/הקלה במס רכישה.

 

השאלה האם המוכר זכאי לפטור מתשלום מס שבח בגין עסקת מכירת דירה הינה סוגיה בעלת חשיבות אקוטית במסגרת עסקאות מקרקעין.

 

יש לציין, כי החוק בעניין זה הינו מורכב ומסועף ביותר, ולפיכך יש לבצע בדיקה מעמיקה ופרטנית של המצב המשפטי, מומלץ באמצעות משרד עורכי דין המומחה לתחום של נדל"ן ומיסוי מקרקעין, תוך מתן דגש על תכנון מס אופטימאלי, שכן, לעתים, עשויות להיות לכך השלכות כספיות משמעותיות ביותר.

 

במקרים מסוימים, המחוקק ראה לנכון להעניק פטורים שונים לגבי מכירת דירת מגורים, שכן, לדידו, זו לא נועדה לצרכי השקעה והפקת רווחים, אלא בדרך-כלל נרכשת כתוצאה מפרי עמל של שנים רבות, לרוב באמצעות מימון ע"י הלוואת משכנתא.

 

מכאן, נבע הפטור הקלאסי, המוכר לרבים, במסגרתו – מכירת דירת המגורים היתה פטורה בדרך כלל מתשלום מס שבח במקרה של מכירת דירת אחת פעם ב-4 שנים. ואולם, כפי שיוסבר בהמשך, פטור זה בוטל לאחרונה (החל מיום 1.1.2014) במסגרת חוק ההסדרים לשנים 2013-4 (תיקון 76), אשר צמצם את הפטור לגבי מכירת דירה יחידה.

 

לפיכך, אדם הסובר, כי פטור ממס שבח בגין מכירת דירתו מוקנה לו באופן אוטומטי שוגה בתכלית, ולעתים עשוי למצוא עצמו נפגע של 'תאונת מס' מצערת...

 

לפטורים השונים ממס שבח הקיימים בחוק יש סייגים רבים וחלקם מורכבים, אותם יש לקחת בחשבון טרם ביצוע עסקת המכירה על-מנת לבצע תכנון מס מסודר מראש, ולפיכך בכל מקרה מומלץ שהלקוח המתעתד למכור דירת מגורים יפנה למן ההתחלה למשרד עורכי דין המתמחה בתחום של נדל"ן ומיסוי מקרקעין, וזאת טרם חתימה על חוזה מכר (או מסמך 'זיכרון דברים').

 

מדריך זה, אשר נכתב ע"י עורך דין מקרקעין עמית ורד, נועד ליתן לכם מושג כללי ותמציתי יחסית לגבי חלק מהפטורים הקיימים בחוק, כאשר במסגרתו, בין היתר, נציין חלק מהמוקשים מהם מומלץ להיזהר.

 

במידה ותהיינה לכם שאלות על מס שבח ו/או כל עניין משפטי אחר לגבי מקרקעין, הנכם מוזמנים לפנות אל משרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד לשם קבלת ייעוץ משפטי מקצועי ו/או לתאום פגישה.

מהו מס שבח?

סעיף 6  חוק קובע, כי מס שבח מקרקעין יוטל על "השבח במכירת זכות במקרקעין".

 

המונח "מכירה" מופיע בסעיף 1 של הפרק הראשון לחוק, העוסק בהגדרות מונחים רלבנטיים, כלהלן:

 

"מכירה", לעניין זכות במקרקעין, בין בתמורה ובין ללא תמורה –
(1) הענקתה של זכות במקרקעין, העברתה, או ויתור עליה;
(2) הענקתה של זכות לקבל זכות במקרקעין, וכן העברה או הסבה של זכות לקבל זכות במקרקעין או ויתור על זכות כאמור;
(3) הענקתה של זכות להורות על הענקה, העברה או הסבה של זכות במקרקעין או על ויתור על זכות במקרקעין, וכן העברתה או הסבתה של זכות להורות כאמור או ויתור עליה;
(4) פעולה באיגוד שהזכות המוקנית בה מקנה לבעליה כוח, יכולת או זכות לתפוש מקרקעין מסוימים של האיגוד בו מוקנית הזכות או אם אותה זכות מקנה לבעליה את הזכות לדרוש מהאיגוד למסור לתפיסתו מקרקעין מסוימים".

 

לתשומת לב, להגדרה זו יש חשיבות רבה. אך ורק במידה ומדובר על פעולת העברה המהווה "מכירת זכויות במקרקעין" יחול מס שבח, ובכל מקרה אחר לא תהווה הפעולה משום עסקה במקרקעין לעניין מס שבח, וממילא לא יהא צורך לבקש פטור בגינה.

 

מס שבח הינו למעשה מס רווח הון, המוטל על מוכר של זכות במקרקעין (או זכות באיגוד מקרקעין), אשר אינה מהווה בידיו 'מלאי עסקי'.

 

המס מוטל במקרה בו למוכר נוצר רווח ממכירת הזכות במקרקעין (כלומר, לא יוטל מס במקרה של מכירת דירה בהפסד).

 

החוק קובע את דרך חישוב השבח, ההוצאות המותרות בניכוי (כגון: שכ"ט עו"ד ברכישה ובמכירה, דמי תיווך, הוצאות להשבחת הנכס, ועוד), ההוראות לחישוב יום המכירה ושווי המכירה, כמו גם ההגדרות והתנאים לגביהם.

פטור ממס שבח - התהליך

בדיקה מקדמית

כאמור, מועד הבדיקה המומלץ אם המוכר זכאי לפטור ממס שבח, או חייב לשלמו, הינו לפני ביצוע העסקה, וזאת על-מנת שהמוכר יוכל להיערך מראש בהתאם (במידה ויש תשלום מס).

 

בחלק מן המקרים, התשובה אינה כה פשוטה וברורה, אלא דורשת בדיקה משפטית ספציפית מעמיקה, אשר, לעתים, עשויה להוביל לשינוי בהחלטת המוכר אם למכור, או להמתין, עם ביצוע העסקה.

 

השאלה הראשונה אותה יש לבחון, איפוא, היא – האם הנכס אותו אנו מתעתדים למכור הושבח בפועל, וכתוצאה מכך יהא עלינו לשלם מס, אם לאו, אף אם לא נבקש פטור.

 

במקרים רבים, בדיקת שווי הרכישה וההוצאות שבוצעו בגין הנכס (והמותרות לניכוי לפי החוק), יביאו לתוצאה לפיה השבח הינו שלילי (דהיינו, קיים הפסד רווח הון), כאשר במקרה כאמור אין שום טעם "לשרוף" פטור.

הגשת בקשה לפטור ממס שבח

על-מנת לקבל את פטור ממס שבח יש למלא את בקשה לפטור במסגרת טופס הדיווח בעת הגשת ההצהרה על מכירת הדירה לאגף מיסוי מקרקעין (טופס מש"ח).

 

אי עמידה בתנאי פרוצדוראלי זה עלולה, כשלעצמה, לשלול את הזכאות לפטור.

 

לפי סעיף 73(א) לחוק, המוכר זכות במקרקעין יגיש לאגף מיסוי מקרקעין, בתוך 40 ימים מיום המכירה, הצהרה, הכוללת, בין היתר, הפרטים שלהלן:

 

 • פרטי הזכות הנמכרת.
 • פרטיה של העסקה.
 • התמורה עבור מכירת הזכות ותאריך המכירה.
 • התמורה עבור רכישת הזכות ותאריך הרכישה.
 • ניכויים ותוספות שהמוכר תובע (קיזוזים) לעניין חישוב מס שבח (אם לא מבוקש פטור ממס שבח).
 • סכום החיוב במס ודרך חישובו (אם לא מבוקש פטור ממס שבח).
 • זכאות לפטור ו/או הקלה ממס שבח (אם לא מבוקש פטור ממס שבח).

 

לטופס ההצהרה יש לצרף:

 

 • עותק מחוזה המכירה.
 • נסח טאבו.
 • כל מסמך רלבנטי לגבי הפטור אותו מבקשים.
 • אם הדירה נרכשה פחות מארבע שנים לפני המכירה יש לצרף אסמכתאות לגבי מימון הרכישה.

טופס ההצהרה ייחתם ע"י המוכר, עם אימות חתימה ע"י עורך דין.

מקדמה במס שבח

סעיף 15 לחוק קובע, כי בלי לגרוע מחובת המוכר לתשלום מס שבח, מוטלת על הרוכש החובה להעביר לאגף מיסוי מקרקעין תשלום של מקדמה על חשבון מס שבח בו חב המוכר.

 

לעניין זה, נציין מספר נקודות דגשים:

 

 • גובה המקדמה נגזר מסכום תמורת העסקה (7.5% או 15%, לפי מועד רכישת הנכס ע"י המוכר).
 • רואים את סכום המקדמה המשולם ע"י הרוכש כאילו שולם ע"י המוכר על חשבון מס השבח שבו הוא חייב.
 • המקדמה נחשבת כחלק מתשלומי התמורה המשולמים ע"י הרוכש למוכר.
 • את המקדמה יש להעביר לאחר שהרוכש משלם 40% מהתמורה למוכר.
 • אין צורך לשלם מקדמה לגבי עסקת מכר של דירת מגורים מזכה בגינה מבקש המוכר פטור ממס שבח, לגבי מכירה שאינה כולה בכסף ולגבי על מכירה שהתבצעה לפני תאריך 31.3.2011.

הגדרת המונח דירת מגורים מזכה

כללי

המונח "דירת מגורים" מצוי בסעיף 1 של הפרק הראשון לחוק, העוסק בהגדרות של מונחים רלבנטיים, כלהלן:

 

"דירת מגורים" - דירה או חלק מדירה, שבנייתה נסתיימה והיא בבעלותו או בחכירתו של יחיד, ומשמשת למגורים או מיועדת למגורים לפי טיבה, למעט דירה המהווה מלאי עסקי לעניין מס הכנסה;

 

הפרק החמישי של החוק, עוסק בפטורים ממס שבח לגבי דירת מגורים מזכה.

 

המונח "דירת מגורים מזכה" מוגדר בסעיף 49(א) לחוק, כך:

 

"49. (א) לעניין פרק זה,
"בעלות" – לרבות חכירה כמשמעותה בהגדרת "זכות במקרקעין" [...]

"דירת מגורים מזכה" – דירת מגורים ששימשה בעיקרה למגורים לפחות באחת משתי התקופות שלהלן:
(1) ארבע חמישיות מהתקופה שבשלה מחושב השבח;
(2) ארבע השנים שקדמו למכירתה;
לעניין הגדרה זו, יראו תקופה שבה לא נעשה בדירה שימוש כלשהו [...]

(ב) לעניין פרק זה יראו מוכר ובן זוגו, למעט בן זוג הגר דרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים למעט ילדים נשואים - כמוכר אחד."

 

צא ולמד, כי המונח "דירת מגורים מזכה" מורכבת ממספר יסודות:

 

 • דירה או חלק מדירה (1/3 מזכויות בנכס ומעלה)
 • שבנייתה הסתיימה (ניתן טופס 4, או שהדירה ראויה לשימוש למגורים)
 • בבעלות או בחכירה (25 שנה ומעלה) של יחיד (להבדיל מתאגיד)
 • הדירה משמשת למגורים (או מיועדת למגורים לפי טיבה)
 • שימוש עיקרי למגורים (80% מהתקופה, או 4 שנים אחרונות שקדמו למכירה)
 • הדירה אינה מהווה מלאי עסקי לצורכי מס הכנסה (למשל: של חברה קבלנית)
 • הפטור יינתן לתא המשפחתי (ראו ההגדרה בחוק; וכן בהמשך)

 

לתשומת לב, למונח "דירת מגורים מזכה" חשיבות רבה ביותר במסגרת מכירת דירה ובקשת פטור ממס שבח, שכן ביחס לדירה שלא נכנסת להגדרה הזו לא יינתן פטור.

 

לעתים, עשויה להתעורר מחלוקת בנושא בין הנישום למנהל מיסוי מקרקעין. לדוגמא, פלוני ביצע עסקת רכישת דירה מקבלן של דירת מגורים 'על-הנייר'. בניית הדירה כמעט הושלמה (למעט מטבח, משקופים ועוד כמה דברים פעוטים), אך אמורה להימסר לידיו רק בעוד כחודשיים, עם קבלת טופס 4. פלוני מעוניין כעת למכור את הדירה לאלמוני. האם יהא פלוני זכאי לפטור ממס שבח? דוגמא אחרת, יכולה להיות, דירה ששימשה בחלקה למגורים ובחלקה בתור משרד.

 

לפיכך, במקרים מסוימים, כאשר קיים אצלכם ספק האם הדירה נכנסת להגדרה של "דירת מגורים מזכה", מומלץ מאוד להיוועץ מבעוד מועד עם משרד עורכי דין מקרקעין המומחה לתחום זה.

 

מעוניינים לקרוא עוד על הנושא? נא לחצו על הקישור הבא.

דירת מגורים מזכה

דירה שאינה משמשת אך ורק למטרת מגורים

הפטור ניתן לדירה ששימשה בעיקרה למטרת מגורים, כאמור. משכך, מחד – החוק אמנם מאפשר שימושים נוספים בדירה (לדוגמא: הקצאת חדר אחד לצרכי משרד/עסק), ומאידך – חשוב להקפיד שהשימוש הנוסף יהא טפל לשימוש העיקרי למגורים (ולתשומת לב, עליו להשתרע על פני שטח של עד 50% ומעלה מהשטח הכולל של הדירה, שאחרת יישלל הפטור).

תא משפחתי נחשב כמוכר אחד

החוק יצר פיקציה, אשר הינה בבחינת חזקה משפטית, לפיה יחשבו בני זוג החיים יחדיו (וכן ילדיהם הקטינים, עד גיל 18; ולמעט ילדים נשואים), בתור "יחידה אחת", כלומר כמוכר אחד, לצורך הוראות הפטור ממס שבח.

 

צא ולמד, כי בקביעת מספר הדירות המצויות בבעלות המוכר ותדירות מכירתן יובאו בחשבון כל הדירות שבבעלות "התא המשפחתי", כאשר במידה ומי מבני המשפחה מכר דירה בעבר, אזי יראו את כל בני המשפחה כאמור כאילו כל אחד מהם בנפרד מכר דירה (וניצל פטור, לפני העניין).

 

עם זאת, בשנים האחרונות, ניתנו מספר פסיקות והחלטות מיסוי, אשר, לכאורה, יש בהן כדי לכרסם בחזקת התא המשפחתי כמהווה "יחידה אחת".

 

יצוין, כי, לעתים, לסוגיה האמורה עשויה להיות משמעות כלכלית עצומה, שכן במקרה של עסקת מכירת דירה שלא יאושר לגביה פטור ממס שבח, הדבר עלול לגרום למוכר נזק בסכומים גבוהים ביותר, אשר ממנו, אולי, ניתן היה להימנע, באמצעות פתרונות יצירתיים של תכנון מס נכון וחוקי. לכן, מומלץ מאוד להיוועץ בנושא עם עורך דין מקרקעין מומחה, לבניית הקונסטלציה המשפטית המתאימה לכם.

 

מעוניינים לקרוא עוד על הנושא? נא לחצו על הקישור הבא.

חזקת התא המשפחתי

פעילות עסקית/מסחרית

לפי גישת רשויות המס והפסיקה הקיימת בנושא, פעילות אינטנסיבית של מכירה וקניה של דירות/נכסים בתוך תקופה קצרה יחסית, עשויה להיחשב כפעילות עסקית/מסחרית הממוסה ע"י מס הכנסה.

 

במקרה כאמור, הפטורים במס שבח יישללו.

מכירת חלק מסוים מזכויות בדירה

החוק פוטר ממס רק מכירה של כל הזכויות שבבעלות המוכר בדירת מגורים.

 

משכך, הפטור יישלל במכירת חלק מתוך הזכויות בדירה (לדוגמא: מכירת 50% מזכות הבעלות).

מכירת דירה שבנייתה טרם הסתיימה

דירה (או זכות חוזית/אובליגטורית לדירה), אשר בנייתה טרם הסתיימה אינה נכנסת להגדרת "דירת מגורים", ולפיכך אינה מזכה בפטורים מכוח החוק.

 

במקרה בו נמכרת דירה שחלקה מצוי בשלבי בנייה וחלקה משמש למגורים (דוגמא: דירה בה מבוצעות עבודות הרחבה), אזי כל הדירה עשויה להיחשב כדירה בבניה, ולחילופין הפטור יינתן רק בגין חלק מהתמורה המיוחס לחלק הגמור (הנחשב 'דירת מגורים'), אך לא לחלק המצוי בבניה, כאמור (נחשב 'זכות אחרת במקרקעין').

 

באמצעות תכנון מס מסודר ומקצועי, ניתן להיערך מראש ולהימנע מבעיה זו, תוך חסכון מס משמעותי.

סוגים של פטור ממס שבח

בחלק זה נפרט בפניכם להן הפטורים השונים הקיימים לגבי מכירת דירת מגורים בישראל.

פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה - סעיף 49ב(2) לחוק

כפי שכבר צוין לעיל, תיקון 76 שינה בין היתר את מסלול הפטור והחיוב של מס השבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה, לגבי עסקאות שבוצעו החל מיום 1.1.2014.

 

במסגרת תיקון 76 נקבעו הוראות, כמפורט להלן:

 

 • סעיף 49ב(1) לחוק אשר אפשר פטור מלא ממס שבח (בכפוף לתנאים מסוימים שהיו בחוק) במכירת דירת מגורים אחת ל-4 שנים בוטל.
 • שונו התנאים לגבי מכירת דירה יחידה בפטור ממס שבח (סעיף 49ב(2)).
 • נקבעה תקרת פטור ממס שבח עד לסך של 4,496,000 ש"ח (מעודכן לשנת 2015)
 • נקבע שרק תושב ישראל זכאי לפטור ממס שבח במכיר תדירה יחידה (אלא אם כן ימציא לרשות המסים אישור ממדינת תושבותו על-כך שאין בבעלותו דירת מגורים באותה מדינה).
 • עודכנו הוראות נוספות לעניין חזרת דירה יחידה (כגון: סעיף 49ג לחוק).

 

החוק מתיר תקופת חפיפה, לפיה אם המוכר רכש דירה נוספת, חלופית, במהלך השנה וחצי שקדמה למועד מכירת דירתו (הראשונה), אזי הוא עדיין יהא זכאי לפטור ממס שבח בגין אותה המכירה, כאילו מכר "דירה מגורים יחידה" (למרות שבפועל החזיק בשתי דירות).

 

נכון להיום, כדי ליהנות מפטור מלא ממס שבח בגין מכירת דירת מגורים, יש לעמוד במספםר תנאים, כלהלן:

 

 • הדירה הנמכרת חייבת להיות דירתו היחידה של המוכר (בישראל ובאזור).
 • המוכר הינו בעל הזכות בדירה במהלך 18 חודשים (לפחות) שקדמו למועד בו נהייתה הדירה דירת מגורים (דהיינו, ממועד קבלת טופס 4).
 • המוכר לא מכר דירת מגורים בפטור לפי סעיף זה במהלך 18 החודשים שקדמו לעסקת המכר.
 • הדירה הנמכרת לא היתה בשכירות מוגנת.
 • חלקו של המוכר בדירה אינו עולה על 1/3.
 • במהלך תקופת מעבר שנקבעה בין 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017 קיים תנאי לפיו הדירה הנמכרת היתה דירתו היחידה של המוכר.
 • הדירה הנוספת לדירה הנמכרת הינה דירה חלופית, כלומר, דירה אשר נרכשה במהלך 18 החודשים שקדמו למכיר תהדירה הנוכחית בגינה מבוקש הפטור.

פטור ליניארי ממס שבח למרובי דירות - סעיף 48ב(2) לחוק

במסגרת תיקון 76 לחוק, יחיד תושב ישראל אשר אינו זכאי לפטור ממס שבח בגין מכירת דירה יחידה (כלומר, אדם "מרובה דירות"), יהא זכאי לפטור חלקי ממס שבח, בהתאם לתקופת בעלותו בנכס.

 

התיקון לחוק קובע, כי מס השבח ישולם באופן יחסי, רק בגין התקופה שמיום 1.1.2014 ואילך. לצורך החישוב, יש לקחת את מספר הימים שעברו ממועד הרכישה ועד ליום 1.1.2014 בחלוקה למספר הימים הכולל שעברו מיום הרכישה ועד ליום המכירה.

 

לעניין פטור ליניארי זה, קבע המחוקק מספר תנאים לזכאות לגבי מכירות המבוצעות בתקופה שמיום 1.1.2014 ועד ליום 31.12.2017:

 

 • המכירה אינו לקרוב משפחה (כמוגדר בחוק).
 • ניתן למכור רק עד שתי דירות בפטור הליניארי (ובלבד שבמידה ומוכרים שתי דירות אז אחת מהן עומדת בתנאי הפטור של סעיף 49ב(1) ערב ביטולו של הפטור).
 • במידה והדירה התקבלה במתנה, הוכנסו מגבלות לעניין תקופת צינון (וראה בהמשך).
 • במכירת דירה שתמורתה הושפעה מזכויות בניה בלתי מנוצלות יבוצע חישוב ליניארי בגין שווי הדירה כולל זכויות, אולם רק עד לתקרת הפטור (וראה לעיל).

פטור ממס שבח בגין נכסים שהתקבלו בירושה - סעיף 49ב(5) לחוק

לפי החוק, הורשה אינה בבחינת עסקת מכירה, דהיינו, אינה מהווה אירוע מס כלל ועיקר.

 

מאחר ומס עיזבון בוטל עוד בשנת 1981, הרי שלא חל מס כל שהוא על ביצוע העברה (ישירה) של דירה לפי צוואה קיום צוואה, או בירושה על-פי דין, מאת מוריש אל יורשיו.

 

המחוקק ייחד פטור עצמאי ונפרד לדירות המתקבלות בירושה, אשר אינו תלוי במספר הדירות שיש ליורש, או למספר הפטורים שניצל בעבר, בכך שמאפשר ליורש 'להיכנס בנעלי' המוריש.

 

פטור זה יינתן בהתקיים כל התנאים הבאים:

 

 • המוכר הינו בן זוגו, או צאצא, של המוריש, או בן זוגו של צאצא של המוריש.
 • לפני מועד פטירתו היה המוריש בעלים של דירת מגורים אחת בלבד.
 • אילו היה המוריש בחיים והיה מוכר את דירת המגורים – היה פטור ממס בשל המכירה.

 

לתשומת לב, הורה שירש דירה מילדו לא יוכל להינות מהפטור.

 

יצוין, כי, במקרים רבים,  'עקב אכילס' של הפטור האמור הינה הדרישה שלמוריש היתה רק דירה אחת. עם זאת, החוק מאפשר לבצע שינויים ע"י היורשים (בבחינת 'מקצה שיפורים') מבלי שהשינוי בחלוקת העיזבון ביניהם יהווה אירוע מס (בכפוף לסייגים מסוימים הקבועים בחוק).

 

לעניין זה עשויה להיות חשיבות אקוטית, כאשר מדובר במוריש שהיתה לו יותר מדירה אחת, במיוחד במידה והוריש את כל דירותיו בחלוקה שווה למספר ילדים, כאשר כעת כל אחד מהם ירש מעל 25% בכל אחת מהדירות (מאחר ושיעור זה מכניס כל חלק מדירה, כאמור, להגדרת "דירת מגורים" בחוק מיסוי מקרקעין).

 

וממה נפשך? נניח שלכל ילד יש כעת חלקים במספר דירות בירושה, למשל, שליש דירה בשלוש דירות, אזי כל חלק מדירה כאמור יהווה כעת, מבחינת מיסוי מקרקעין, כבעלות על "דירת מגורים" בפני עצמה, כלומר, כל ילד ייחשב כבעלים של שלוש דירות נפרדות. הדבר עלול להפריע ליורשים במימוש עתידי של אותן דירות בפטור ממס שבח, שכן כדי לנצלו יהא על כל אחד מהם להמתין שנים רבים, בין מכירה למכירה, עד סיום מכירת כל החלקים באותן דירות...

 

באמצעות תכנון מס נכון לגבי נכסי ירושה (למשל: הסתלקות חלקית/הדדית, או במסגרת עריכת הסכם חלוקת עיזבון, או ע"י מנגנון רכישת זכויות בין יורשים לפי דין קדימה מכוח חוק המקרקעין, או הסדרת הנושא מול מיסוי מקרקעין), יהא ניתן לפתור את הבעיה.

 

על הליך העברת דירה בירושה בטאבו תוכלו לקרוא בלחיצה על הקישור הבא.

דירה בירושה

מכירת דירה שהתקבלה במתנה

עסקאות של העברת דירה ללא תמורה בין קרובים הן נפוצות יחסית בישראל.

 

במקרים רבים, עסקאות כגון דא עשויות לאפשר למוכר חסכון בשל הקלה בתשלום מס רכישה לקניית דירה אחרת, אגב ניצול פטור קיים ממס שבח בגין דירה קיימת. לדוגמא, להורים יש כבר דירה והם מעוניינים לרכוש דירה נוספת ויקרה, אז יעבירו לילדים את הדירה הזולה בפטור ממס שבח וירכשו את הדירה יקרה לפי מדרגות מס מופחתות בגין "דירה יחידה", לעומת המדרגות של "דירה נוספת".

 

בהקשר המדובר, לעניין מס השבח, המחוקק קבע תקופות "צינון", החלות על מקבל המתנה, לגבי עסקאות של העברת דירה שנתקבלה אצלו במתנה. עמידה בתקופות הצינון הינה הכרחית כדי שמקבל המתנה יהא זכאי למוכרה בפטור.

 

כלומר, יש כאן שני היבטים: הראשון - הפטור ממס השבח המוענק למוכר (נותן המתנה); והשני - הפטור ממס שבח של מקבל המתנה בעת מכירת הדירה אותו קיבל, הכפוף לתקופות הצינון שבחוק.

 

לגבי הפטור של המוכר, סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר לו להעביר את הדירה במתנה לקרוב משפחה בפטור מלא ממס שבח.

 

לעומת זאת, לגבי הפטור ממס שבח של מקבל המתנה, בעת מימוש הדירה, תקופות הצינון שיחולו עליו נעות בין 1 ל-4 שנים ותלויות בקרבתו המשפחתית של נותן המתנה (הורה או לא), מצבו המשפחתי של מקבל המתנה, וכן בשאלה האם התגורר בדירה, אם לאו.

 

ריכזנו עבורכם בטבלה הבאה את תקופות הצינון על-פי החוק:

 

תנאי 1 תנאי 2 תקופת הצינון
נותן המתנה לא התגורר בדירה נותן המתנה הינו הורה של מקבל המתנה 3 שנים
נותן המתנה לא התגורר בדירה נותן המתנה אינו הורה של מקבל המתנה 4 שנים
ניתן המתנה התגורר בדירה נותן המתנה הינו הורה ומקבל המתנה אינו נשוי 2 שנים
נותן המתנה התגורר בדירה נותן המתנה הינו הורה ומקבל המתנה הינו נשוי או חד-הורי 1 שנה
נותן המתנה התגורר בדירה נותן המתנה הינו הורה יחיד של מקבל המתנה 2 שנים
נותן המתנה התגורר בדירה נותן המתנה אינו הורה של מקבל המתנה 3 שנים

חשוב לדעת:

מתנה מאח לאח, או מילד להורה – "תשרוף" את הפטור ותחייב המתנה עתידית בת 4 שנים.

מתנה בתוך התא משפחתי (דהיינו: הורים + ילדים קטינים) לא תחייב המתנה כאמור.

במידה ומקבל המתנה הינו קטין, תקופת צינון נספרת רק מהגיעו לגיל 18 שנה.

תקופת צינון במקרה של מגורי מקבל המתנה בדירה נספרת רק מהמועד בו החל להתגורר בדירה בדרך קבע.

 
לתשומת לב, לרשותכם כאן באתר זה מדריך משפטי מקצועי על עסקאות העברת דירה במתנה, הכולל את כל מה שחשוב לדעת בנושא, עם הסברים וטיפים משפטיים שימושיים, לרבות התייחסות מורחבת וספציפית לנושא של פטור ממס שבח בעסקאות מסוג זה.
 
מעוניינים לקרוא על הנושא? נא לחצו על הקישור הבא.

מכירה שתי דירות לשם רכישת דירה (חילוף דירות)

עסקינן בפטור חד-פעמי (הוראת שעה), הנועד למקרים של מכירת שתי דירות לצורך קניית דירה אחת.

 

אדם אשר יש בבעלותו שתי דירות (קטנות) וברצונו להחליפן לדירה אחת (גדולה), אשר תירכש ממרבית התמורה שתתקבל בגין מכירת שתי הדירות (לדוגמא, בני זוג שנישאו והביאו כל אחד למערכת הנישואין דירה ומעוניינים לצרפה ולהחליפה לדירה אחת של המשפחה, וכיו"ב).

 

להלן התנאים הקבועים בחוק לקבלת פטור זה:

 

 • הפטור זה נועד אך ורק ותושבי ישראל.
 • תקרה למחיר (הכולל) של שתי הדירות הנמכרות ע"ס 1,671,000 ₪ (ומעליו יינתן פטור יחסי, להפרש רק גבי הדירה השיניה הנמכרת) וסך 2,782,000 ₪ שמעליו לא יינתן הפטור בכלל (הסכומים מתעדכנים מעת לעת).
 • פרק הזמן שבין מכירת דירה לא יעלה על 12 חודשים
 • פרק הזמן לרכישת הדירה החדשה לא יעלה על 12 חודשים לפני או אחרי מועד מכירת הדירה השנייה.

 

לתשומת לב, הפטור מגיע גם למי שיש לו יותר משתי דירות, בכפוף לכך שהוא מוכר רק שתיים בהתאם לתנאי הפטור.

העברת מקרקעין אגב גירושין

לפי החוק, העברת זכות בדירה הנעשית מכוח פסק-דין שניתן אגב גירושין לא יראוה כמכירה, בין אם ההעברה מבוצעת בין בני הזוג ובין אם למי מילדיהם.

 

משמעות הסעיף אינה, כי ההעברה בין בני הזוג במסגרת הסכם גירושין הינה פטורה ממס שבח, אלא שהיא אינה נחשבת לעסקת מכר כלל ועיקר (ואין זה משנה אם נעשית בתמורה, או ללא תמורה), דהיינו, אין עסקינן באירוע מס (ואין צורך בדיווח למיסוי מקרקעין).

 

על הליך העברת דירה בגירושין בטאבו תוכלו לקרוא בלחיצה על הקישור הבא.

העברת דירה אגב גירושין

חוק מיסוי מקרקעין (הגדלת ההיצע של דירות מגורים - הוראת שעה), התשע"א - 2011

לפי הוראת השעה האמורה, ניתן למכור שתי דירות מגורים בפטור, בנוסף לפטורים הקיימים בחוק, בכפוף לקיום תנאים, כלהלן:

 

 • הדירה מהווה "דירת מגורים מזכה" כהגדרתה בחוק.
 • המכירה בוצעה בין התאריכים 1.1.2011 ועד 31.12.2012 *(הוארך עד ליום 5.5.2013).
 • המוכר מוכר את כל הזכויות שיש לו בדירה.
 • המוכר לא ניצל כבר שני פטורים מכוח להוראת השעה.

 

במידה והמוכר זכאי לפטור, הפטור יינתן לו עד תקרת תמורה בסך של 2,200,000 ₪ ומעבר לכך ישלם מס שבח באופן יחסי (לתשומת לב, אם המוכר אינו הבעלים של כל הדירה, כי אז התקרה תופחת בהתאם לחלקו בזכויות בדירה).

 

פטור לפי הוראת השעה לא יינתן במידה ומדובר במכירת דירת מגורים שהתקבלה בהעברה ללא תמורה בתקופה שמיום 1.11.2012 ועד ליום 31.12.2012 ובמכירה לקרוב (כהגדרת המונח בסעיף 1 לחוק).

 

לתשומת לב, הפטור מכוח הוראת השעה פקע ביום 6.5.2013, כאשר מי שניצל אותו ייחשב כמי שמכר דירה לעניין ניצול עתידי של הפטורים ממס שבח במכירת דירה אחת לארבע שנים, או של מכירת דירה יחידה אחת ל-18 חודשים.

מידע נוסף לעיון

לייעוץ משפטי או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו:

בטלפון: 03-9499555 (רב קווי)
בדוא"ל: info@amitvered.co.il

או מלאו פרטים בטופס הבא:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין ואינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. אנו נחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת.

צור קשר ללא התחייבות

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)

נושאים לעיון

קניית / רכישת דירה

קניית / רכישת דירה

מכירת דירה

מכירת דירה

לחיצת יד בין אנשים

מקרקעין ומיסוי נדל"ן

גשר מעל לנהר

גישור גירושין

דף עם זכוכית מגדלת ומילת גירושין

גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

צוואה

צוואה

נוטריון בראשון לציון

נוטריון בראשון לציון

נוטריון רוסית בראשון לציון

נוטריון רוסית ראשון לציון

מאמרים

מה חדש?

שלום וברוכים הבאים

אנו שמחים לארח אתכם באתר הייחודי של משרד עורכי דין עמית ורד.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק לכם מידע איכותי, הכולל הסברים, טיפים, מדריכים ומאמרי עורכי דין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.

גלישה מהנה ומועילה.

 

ספטמבר 2013

עו"ד לירן יגודה, המכהן כסגן יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת עוה"ד הצטרף כשותף למחלקת הנדל"ן במשרד.

 

ינואר 2015

באתר עלו מדריכים מקיפים

בנושא קניית ומכירת דירה

מעודכנים לשנת 2015.

מוזמנים לעיין. תודה.

 

אפריל 2015

עו"ד עמית ורד מונה לכהן בתפקיד יו"ר (משותף) של ועדת ראשון לציון, מטעם מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין.אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)
עמית ורד - משרד עורכי דין

מוזמנים לפנות אלינו גם בטלפון

03-9499555

050-7266555

הפניה הינה ללא התחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מובטחת.