מהי דירת מגורים יחידה לעניין מס רכישה?

המונח “דירת מגורים” מוגדר בסעיף 9 לחוק מס שבח כך:

“דירת מגורים” – כל אחת מאלה:

(1) דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;

(2) זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.”

סעיף 9(ג1ג)(ב)(4) (תיקון 76 – משנת 2013 + תיקון 85 שתחילתו מיום 01.05.2016) קובעים לעניין חזקת דירת מגורים יחידה:

“(א) “דירה יחידה” – דירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א; לעניין הגדרה זו יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים שהושכרה למגורים בשכירות מוגנת לפני יום כ”ב בטבת התשנ”ז (1 בינואר 1997), או דירת מגורים שחלקו של הרוכש בה הוא כאמור בסעיף 49ג(3), קרי (הערת עורך) – אינו עולה על שליש ולגבי דירה שהתקבלה בירושה – חלקו אינו עולה על מחצית;”

וכן:

“49(ב) יראו רוכש ובן זוגו, למעט בן הזוג הגר בדרך קבע בנפרד, וילדיהם שטרם מלאו להם 18 שנים, למעט ילד נשוי – כרוכש אחד;”

צא ולמד, כי לעניין מס רכישה החוק קובע שהרוכש עצמו, וכן בן/בת זוג נשוי/נשואה, ילד (לא נשוי) עד גיל 18, וכן וידוע/ה בציבור ייחשבו בתור “רוכש אחד” באשר למניין הדירות.

הדבר נובע מעקרון התא המשפחתי במיסוי מקרקעין המתייחס למשפחה כיחידה אחת לצורכי מס. כלומר, אם אחד מבני המשפחה הללו הוא בעלים רשום של דירת מגורים, יראו את כל אחד מיחיד התא המשפחתי כאילו הם בעלי דירה לעניין מס רכישה.

עם זאת, במידה ולבן/בת הזוג יש דירה/ות מלפני הנישואין, ואילו לבן/בת הזוג השני/יה אין דירה כל שהיא, ניתן לפצל את שומת מס הרכישה, כך שלגבי בן/בת הזוג שאין לו/ה דירה כאמור יבוצע החיוב במס רכישה לפי “דירה יחידה” (בכפוף לתנאים מסוימים) ואילו לבן/בת הזוג יבוצע החיוב לפי “דירה נוספת”.

כמו כן, קיימת הקלה במס רכישה לפיה רוכש שיש לו דירה אחת ורוכש דירה נוספת ייחשב בתור רוכש של “דירה יחידה” במידה וימכור את דירתו הראשונה בתוך 24 חודשים (ואולם, לתשומת לב: לפי תיקון 85 הוראת שעה אשר נכנסה לתוקף ביום 01.05.2016 לחמש שנים – צומצם הטווח הנ”ל ל-18 חודשים בלבד) ממועד רכישת הדירה הנוספת (ובמקרה של רכישת דירה חדשה מחברה יזמית (קבלן) ניתן לבקש הקלה של מכירה בתוך 12 חודשים ממועד קבלת החזקה בדירה מהקבלן).

הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 3/2013 (מיום 5.6.2013)

במסגרת הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס’ 3/2013 פרסמה רשות מסים את עמדתה לגבי נסיבות מיוחדות בהן ייחשב כאילו רכש “דירה יחידה” לעניין מס רכישה.

רכישה של מספר דירות בו זמנית

במקרה של ‏רכישת מספר דירות בו זמנית (למשל: שתי דירות צמודות) יהיה הרוכש זכאי להקלה הקבועה במס רכישה לגבי “דירה יחידה” ביחס לדירה אחת מהדירות אותן רכש, ‏זאת לפי בחירתו של הרוכש.

רכישת חלק נוסף באותה דירת מגורים יחידה

‏במקרה ‏בו ‏קיימים ‏מספר ‏בעלים ‏בדירת ‏מגורים אחת (שאינם משתייכים לאותו תא משפחתי) אשר ‏אחד מהם מעוניין להגדיל ‏את חלקו‏ באותה דירה ‏באמצעות ‏קניית ‏חלקיהם ‏של ‏הבעלים ‏האחרים, או מי מהם (למשל: רכישה מאח/ים).

מאחר ומדובר בהגדלת אפשרות השימוש באותה דירה יחידה, אזי הרוכש ייחשב כרוכש של “דירה יחידה”.

רכישת דירה צמודה ואיחוד שתי הדירות

דירת ‏ההרחבה היא צמודה לדירה היחידה המקורית (קיים קיר משותף בין הדירות, או שמצויה בקומה נמוכה/גבוהה יותר ויש אפשרות לחבר פיזית את שתי הדירות).

במקרה כזה על הרוכש ‏להצהיר שדירת ההרחבה מיועדת לשמש בשלמות וכחטיבה אחת יחד עם דירתו היחידה המקורית, ובנוסף להתחייב לבצע את ההתאמות הדרושות בתוך עד 9 חודשים ממועד קבלת החזקה בדירת ההרחבה, או אז תיחשב דירת ההרחבה בתור “דירה יחידה”.

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים