מדוע כדאי לערוך צוואה? – מדריך משפטי

1. כללי.

2. חלוקה מסודרת ומדויקת של הרכוש.

3. זוגות פרודים, זוגות בהליכי גירושין וידועים בציבור.

4. ההסדר הקבוע  החוק הירושה.


כללי

לכל אדם, אשר יש בבעלותו רכוש כל שהוא, ואשר אינו מעוניין, משיקוליו, כי שרכושו יחולק לאחר מותו על-פי ההסדר הקבוע בחוק, מומלץ מאד לערוך צוואה, שכן לעולם אין לדעת מה ילד יום, ובכך  להבטיח את כוונותיו ורצונותיו בדבר הורשת זכויותיו ורכושו ליקיריו.

הווה אומר, כי אך ורק באמצעות צוואה יוכל אדם לקבוע מה בדיוק יעשה ברכושו. החוק הינו ניסיון והצעה מצד המחוקק לקבוע “הסדר צוואה כללי”, אשר, לדעתו, מתאים לאדם הממוצע, אשר לא הותיר אחריו צוואה. ואולם, הואיל ועסקינן בנוסח של “צוואה אחידה”, אזי היא לא תמיד מתאימה לכל אדם ואדם, ולפיכך לעתים נוצרות בדרך זו “מלחמות ירושה”.

עריכה של צוואה לא זו בלבד שתאפשר למוריש להמשיך ולדאוג לאינטרסים שלו לאחר מותו, אלא שעריכת צוואה באופן הנכון, ע”י עו”ד הבקיא בתחום, עשויה למנוע אותן “מלחמות ירושה”, ובכלל זאת להביא לתכנון מסודר של שימור האינטרסים של המוריש, אגב ניצול מרבי של משאביו ואף תמנע הפסדים כספיים (לדוגמה: בהיבט המס).

לאור חשיבות הצוואה כמסמך משפטי הקובע את חלוקת עיזבונו של אדם עם פטירתו (ובדרך-כלל, עסקינן מבחינת המוריש בעסקה גדולה ומאוד חשובה הן מבחינה רכושית והן מבחינה סנטימנטלית), על-מנת למנוע בעיות ומחלוקות משפטיות עתידיות, אזי, לדעתי, מומלץ לערוך אותה באמצעות עורך דין צוואה וירושה הבקיא בתחום.

לתשומת לב, כי ביטוחים (למשל: ביטוח חיים), כעקרון, אינם נכללים במסגרת העיזבון, דהיינו, הם כלל אינם מהווים חלק מהרכוש המחולק בהתאם להוראות הצוואה, גם אם הדבר רשום בה (אלא, הדבר נקבע בהתאם לזהות המוטב ו/או השארים המופיעים בכתב/טפסי הסכם הביטוח), ולפיכך יש להיות ערים לנקודה חשובה זו, כאשר, במידת הצורך, יש לעדכן את המוטבים בפוליסות הרלוונטיות.

ישנם מקרים רבים בהם, לדעתנו, רצוי לערוך צוואה, כאשר, אין ספק, כי המקרים הנפוצים ביותר בהם מומלץ הדבר יובאו כאן להלן.


חלוקה מסודרת ומדויקת של הרכוש

כאמור, רק באמצעות צוואה יכול אדם לקבוע מה בדיוק יעשה ברכושו. אמנם, אדם שלא משאיר אחריו צוואה, אינו מפקיר את רכושו, אשר יחולק בכל מקרה בין קרובי משפחתו (לפי ההסדר שבחוק),

ברם, החוק קובע אך ורק מהו החלק שיירש כל אחד מהם, וכלל אינו מגדיר מהם הנכסים הספציפיים אותם יירש מי מהיורשים (למעט: מכונית נוסעים משפחתית, דירת המגורים, מזונות, וכו’).

דוגמה ראשונה –

טול מקרה שלמנוח היו מספר נכסי מקרקעין (דירות, מגרשים, וכו’). כל עוד הוא לא השאיר אחריו צוואה המחלקת את הנכסים, באופן ספציפי, לכל אחד מן היורשים, אזי, על-פי ההסדר הקבוע בחוק, כל אחד מהם יקבל חלק מסוים (במושע) בכל אחד מהנכסים.

משמעות העניין היא, כי בכל אחד מהנכסים תיווצר שותפות כפויה בין כלל היורשים. כך, במידה ואחד מהיורשים ירצה בעתיד לעשות שימוש כל שהוא באיזה מהנכסים המדוברים, אזי הוא יהא חייב לקבל את הסכמת כל יתר היורשים (ולא למותר לציין, כי הדבר לא תמיד יעלה בידיו).

כמו כן, במידה ומי מהיורשים יהא מעוניין בעתיד לרכוש את חלקם של האחרים, אזי פעולה זו תהא כרוכה בטיפול משפטי של עורכי דין, בזבוז זמן יקר, ואף עשויה להיות כרוכה בחיוב לא מבוטל במס (שהיו נחסכים, לו נעשתה צוואה המחלקת את הנכסים, מראש ובאופן ספציפי).

דוגמה שניה –

כאשר אדם מעוניין, מסיבה כל שהיא, להדיר (לסלק) את ילדיו, או בן-זוגו, מחלקם בעיזבונו, כולו ו/או חלקו.

היה והנך מסוכסך עם מי מבני המשפחה, אשר על-פי החוק אמור לרשת חלק יחסי מסוים מעיזבונך.

דוגמה שלישית –

אדם המעוניין להוריש רכוש כל שהוא מעיזבונו לאדם אחר, אשר אינו קרוב משפחתו.


זוגות פרודים, זוגות בהליכי גירושין וידועים בציבור

בדרך-כלל, אדם המנהל הליכי גירושין ו/או פירוד לא יהא מעוניין להוריש לבן-זוגו את רכושו (מטעמים מובנים). ברם, כל עוד נמשך ההליך המשפטי (שיכול להימשך שנים ארוכות, עד מתן הגט), כלומר, בני-הזוג אינם גרושים, ולפיכך, בהיעדר צוואה, בן-הזוג הפורמלי יורש את המנוח (ולגבי הנושא של צוואה הדדית, ראו במאמר נפרד).

כמו כן, אדם העומד בפני גירושין ו/או מצוי בהליך ו/או חי בפירוד, מעוניין להבטיח את עתידם של ילדיו, או להבטיח חלק מסוים מהרכוש לבן-הזוג העתידי עמו הוא עומד לחלוק את חייו (ולחילופין, שלא יירש אותו). עריכת צוואה מבטיחה, כי הרכוש לא יגיע לידיו של בן-הזוג ממנו הוא מעוניין להתגרש, אלא אך ורק לידיים הרצויות.

לא זאת אף זאת, במקרה של ידועים בציבור, עלולה להיווצר בעתיד מחלוקת משפטית סבוכה בקשר למעמדו של הידוע/ה בציבור (דהיינו, השאלה האם הוא נכנס להגדרה ומהן זכויותיו בעיזבון המנוח).

עינינו הרואות, כי עריכת צוואה במקרים כגון דא, בהחלט יכולה לחסוך לא מעט מאבקים משפטיים, כל שכן חלוקת נכסים בניגוד לכוונת ורצון המוריש (ומקל וחומר, נכונים הדברים כשעסקינן בזוגות חד-מיניים).

דוגמה ראשונה –

הנך ידוע בציבור, אולם אתה רוצים להבטיח את זכויות ילדיכם ו/או ילדים מנישואין קודמים ו/או זכויות קרובים אחרים.

בנסיבות מסוימות, הידוע בציבור גם כן זכאי לרשת אותך כבן-זוג, או שאתה מעוניין לקבוע במפורשות איזה רכוש בעיזבון יירש כל אחד מיורשיכם (כאמור, החוק קובע רק את האחוז). למשל:  שהילדים יירשו את הדירה בתל-אביב במלואו, כאשר בן-הזוג הנותר ירש את הדירה ברמת-גן ו/או את השאר נכסי העיזבון.

דוגמה שניה –

כאשר עסקינן בנישואין שניים, חשוב לערוך צוואה על-מנת להבטיח את הירושה של הילדים מהנישואים הראשונים.


היעדר יורשים

במקרה שלמנוח לא היו במועד פטירתו קרובי משפחה מדרגה ראשונה (כמוגדר בחוק), אזי יורשת מדינת ישראל את כל  רכושו. מרבית המורישים במצב כאמור, היו מעדיפים לקבוע מראש מה יעלה בגורל רכושם.

דוגמה –

אדם המעוניין להוריש את כספו למטרת צדקה (ארגוני צדקה ציבוריים הפועלים למען מטרה הקרובה לליבם, למשל: עמותת צער בעלי חיים, קרן למען חיילים בודדים, וכו’).


ההסדר הקבוע בחוק הירושה

סעיף 10 לחוק קובע מי הם יורשיו של המנוח על-פי דין, כדלקמן:

1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

2. ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו של המוריש);

3. הוריו וצאצאיהם (אחיו של המוריש) והורי-הוריו וצאצאיהם (דודיו של המוריש).

זכות הירושה של בן-זוג:

בן-זוגו של המוריש נוטל את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים, השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף, ונוטל משאר העיזבון –

1. אם הותיר אחריו המוריש ילדים או נכדים או הורים – חצי;

2. אם הותיר אחריו המוריש אחים או אחיינים או הורי הורים – שני שלישים, ובלבד שאם ערב מותו של המוריש היה בן-הזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון, ייטול בן-הזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון;

סעיף 12 לחוק הירושה קובע העדיפות בחלוקת הירושה כדלקמן: ילדי המנוח, הורי המנוח, והורי הוריו.

יצוין, כי החוק מתייחס גם למצבים נוספים ו/או מיוחדים בחינת סדר העדיפות בחלוקת הרכוש בין קרובי המוריש, ירושה מכוח אימוץ, יורשים חליפיים, ועוד, אולם קצרה היריעה מלהיכנס לכך כאן.

כעולה מן המקובץ לעיל, בכל מקרה שברצוננו לחלק את רכושנו לאחר פטירתנו באופן שונה מהקבוע בחוק, או במקרים מיוחדים כפי שהוסבר לעיל, מומלץ לערוך צוואה.

לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים