צוואה הדדית

צוואה הדדית

מתעניינים בעריכת צוואה הדדית?

לרשותכם מדריך על צוואה הדדית.

ריכזנו עבורכם את כל מה שחשוב לדעת בנושא.

אנו מתמחים בעריכת צוואות מקצועיות ובמחיר הוגן.

נשמח לעמוד לרשותכם.

תוכן המדריך

1. מהי צוואה משותפת?
2. מהי צוואה הדדית?
3. התיקון בחוק הירושה לגבי צוואה הדדית.
4. צוואה הדדית - הבעייתיות בחוק.
5. החשיבות של עריכת צוואה הדדית באופן מקצועי.

צוואה הדדית לעומת צוואה משותפת

מהי צוואה משותפת?

"צוואה משותפת", משמעה - צוואה ששני הצדדים הסכימו לגבי תוכנה.

מהי צוואה הדדית?

"צוואה הדדית", משמעה - צוואה משותפת, אשר הוראותיה מבוססות על ההוראות של הצוואה המשותפת של בן-הזוג השני והן לא היו נקבעות אלמלא היו קיימות ההוראות של צוואת בן-הזוג השני. צא ולמד, כי צוואה הדדית קרויה כך, מאחר והינה מבוססת על האלמנט של הדדיות.

התיקון בחוק הירושה לגבי צוואה הדדית

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ע"י הוספת סעיף 8א. אשר עיגן את המוסד של צוואה הדדית.

 

צוואה הדדית מוגדרת בלשון החוק כצוואה אותה בני זוג עורכים (ויוער, כי אין זה משנה האם צוואה הדדית נעשית המסמך אחד, או במשותף ע"י שני הצדדים), מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

 

החוק מאפשר עריכת צוואה הדדית בין אם הזוכה על-פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא צד שלישי, בין אם נערכו הצוואות ההדדיות בשני מסמכים שנערכו באותה שעה ובין אם נערכו במסמך צוואה הדדית אחד.

 

כלל זהב בדיני ירושה הוא, כי החוק מתיר למי שערך צוואה לחזור בו, בכל רגע נתון, מצוואתו, בין אם זו צוואה הדדית ובין אם לאו.

 

החוק אף קובע במפורש, כי הוראת צוואה השוללת, או מגבילה, זכותו של המצווה לשנות את הצוואה, או לבטלה, היא הוראה בטלה, אשר אין לה כל תוקף מחייב.

 

האם גם לגבי צוואה הדדית המצב הינו דומה?

 

אם לא קבעו בני הזוג, במסגרת צוואה הדדית שכל אחד מהם ערך, מה יהיה מצב הדברים במקרה של חזרת מי מהצדדים מצוואתו ההדדית וביטולה, כפי שמותר לו לעשות על-פי החוק, חוק הירושה קובע עבורו כיצד יש לעשות כן.

 

לעניין צוואה הדדית, קובע חוק הירושה, תשכ"ה-1965 כך:

 

8א. צוואות הדדיות (תיקון: תשס"ה) 2005

(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה - צוואות הדדיות)

(ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

1). בחייהם של בני הזוג - המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2 אחר מות אחד מבני הזוג -

(א) כל עוד לא חולק העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון - בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

(ג). הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג - בטלה.

צוואה הדדית - הבעייתיות בחוק

עד כאן, לכאורה, הכול טוב ומובן, אבל מסתבר שהחיים אינם כה פשוטים...

דוגמא ראשונה

טול מצב בו בני זוג ערכו כל אחד צוואה הדדית ובהמשך אחד מהם הלך לבית עולמו. בן הזוג שנותר בחיים, מחליט לחזור בו מצוואתו ההדדית והעביר את כל רכושו לאחר/ים, באופן שיקשה עד מאד, ולחילופין ימנע מהיורשים של בן-הזוג הראשון לממש את הוראות החוק, כלומר, לגרום לכך, כי בן-הזוג שנותר בחיים אמנם ישיב את שווי המנה, או החלק בעיזבון.

 

צא ולמד, כי הדברים בעייתיים וסבוכים, כאשר אין ברשותו של בן הזוג שנותר בחיים וחזר בו מצוואה הדדית, כאמור, כל רכוש משלו, דהיינו, לא זה אותו ירש על-פי צוואתו של בן הזוג המנוח ולא זה משלו אותו העביר לאחר/ים, או איבד.

 

במקרה כזה, זכות התביעה של היורשים כלפי בן הזוג שחזר בו מצוואתו הדדית עומדת להם, אולם לא תמיד כבר יש את מי ו/או מה לתבוע...

דוגמא נוספת

היא המחלוקת סביב השאלה האם בן הזוג ביטל צוואה הדדית ומתי, שכן החוק אמנם קובע שניתן לבטל צוואה הדדית בהודעה, אולם אינו קובע את הדרך שיש לעשות כן. אף סוגיה זו יוצרת קושי ואי-ודאות רבה ובכך עשויה להוות פתח למחלוקות, אשר קרוב לוודאי יגיעו בעתיד לפתחם של בתי המשפט בישראל.

החשיבות של עריכת צוואה הדדית באופן מקצועי

ברשימה זו סקרנו את הסוגיה של צוואה הדדית בתמציתיות בלבד. כעולה מן המקובץ לעיל, עסקינן בנושא מורכב, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום, כדי שיטפל בעריכת צוואה הדדית באופן מקצועי ומדויק, אשר לא יותיר פתח לסכסוכי ירושה עתידיים של יקיריכם ויקנה לכם שקט ובטחון משפטי, למניעת בעיות ומחלוקות.

 

למשל, אם נתייחס לדוגמא הראשונה שהבאנו לעיל, באמצעות יעוץ וטיפול משפטיים מקצועיים, ניתן למצוא מספר פתרונות חכמים ופרקטיים, אשר יגנו על צוואה הדדית של בן הזוג הנפטר ועל יורשיו לפיה.

 

ראשית, ניתן להימנע ממצבים כאלה, באמצעות חלוקת חלק מהרכוש במתנה ליורשים עוד בחייכם, כגון: העברת דירה במתנה וללא תמורה לילדים, עם רישום הערת אזהרה בטאבו בדבר זכותו של בן-הזוג הנותר בחיים להתגורר בדירה עד יום מותו, ואף להנות מדמי השכירות בגינה, במצב בו לא יהיה מעוניין בשלב כל שהוא להמשיך להתגורר בה (למשל: יעבור לבית אבות, או ירצה לעבור לעיר אחרת).

 

אפשרות נוספת היא לקבוע במסגרת צוואה הדדית, כי תירשם הערת אזהרה על דירה ו/או דירות אותן אתם מתעתדים להוריש במסגרת צוואות הדדיות, לפיה בן הזוג יוכל לבטל את צוואתו אך ורק לאחר מתן הודעה מראש ובכתב בת 90 יום ליורשים, כאשר הוא מחויב במהלכם להעביר את שווי החלק היחסי בדירה שבבעלותו (מחצית) ליורשים (לפי קביעת שמאי מוסכם, או במכירה, מתוך כספי התמורה שיתקבלו), או אז ובכפוף לכך תימחק הערת האזהרה (יופקד אצל עורך הדין ייפוי כוח בלתי חוזר ובלתי ניתן לביטול לצורך כך, בנאמנות, אשר תוקפו גם אחרי פטירת המנוח), וכך בן-הזוג הנותר בחיים יוכל למכור את הדירה ולא לסכן את חלקם של היורשים בה, אשר ירדפו אחרי הכסף של הדירה (אם לא יבוזבז, או יועבר לאחר/ים) במלוא לו 120 שנה...

 

כעולה מן המקובץ לעיל, חשוב להיוועץ עם עורך דין צוואה מומחה בעל ניסיון ובקיא בתחום, ובמיוחד בתת-קטגוריה של צוואה הדדית, בהיותה אף יותר רגישה ומורכבת, אשר יוכל 'לתפור' עבורכם את הצוואה הספציפית המתאימה לכם, לפי צרכיכם ונסיבותיכם האישיים, ידאג להסביר לכם במהלך הדרך ומבעוד מועד את כל המכשולים והבעיות הכרוכות, וכמובן למצוא להם פתרונות משפטיים מתאימים ומעוגנים לפי החוק, לכל צרה שלא תבוא, כך שמסמך צוואה הדדית עליו חתמכם יהיה "מאובטח", ככל הניתן.

 

משרד עורכי דין עמית ורד מתמחה, בין היתר, בתחום של צוואות וירושות, לרבות עריכת צוואה הדדית, וכן צוואות מורכבות ומיוחדות, בהתאמה אישית ומדויקת, לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח.

לייעוץ משפטי או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו:

בטלפון: 03-9499555 (רב קווי)
בדוא"ל: info@amitvered.co.il

או מלאו פרטים בטופס הבא:

הפניה הינה ישירות אל עורכי דין ואינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. אנו נחזור אליכם בהקדם. סודיות מובטחת.

צור קשר ללא התחייבות

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)

נושאים לעיון

קניית / רכישת דירה

קניית / רכישת דירה

מכירת דירה

מכירת דירה

לחיצת יד בין אנשים

מקרקעין ומיסוי נדל"ן

דף עם זכוכית מגדלת ומילת גירושין

גירושין

גשר מעל לנהר

גישור גירושין

הסכם ממון

הסכם ממון

צוואה

צוואה

נוטריון בראשון לציון

נוטריון בראשון לציון

מאמרים

מה חדש?

שלום וברוכים הבאים

אנו שמחים לארח אתכם באתר הייחודי של משרד עורכי דין עמית ורד.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לספק לכם מידע איכותי, הכולל הסברים, טיפים, מדריכים ומאמרי עורכי דין.

נשמח לעמוד לרשותכם בכל ענין.

גלישה מהנה ומועילה.

 

ספטמבר 2013

עו"ד לירן יגודה, שכיהן בעבר כסגן יו"ר מחוז ת"א והמרכז בלשכת עוה"ד הצטרף כשותף למחלקת הנדל"ן במשרד.

 

ינואר 2016

באתר עלו מדריכים מקיפים

בנושא קניית ומכירת דירה

מעודכנים לשנת 2016.

מוזמנים לעיין. תודה.

 אנא מלאו את הקוד המופיע בתמונה

מלאו את הפרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעוניין לקבל מידע וטיפים (דיוור)
עמית ורד - משרד עורכי דין

מוזמנים לפנות אלינו גם בטלפון

03-9499555

050-7266555

הפניה הינה ללא התחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מובטחת.