בדיקות מקדימות לאישור נוטריון

טרם ביצוע פעולת אישור נוטריוני על נוטריון לבצע מספר בדיקות מקדמיות חשובות, אותן נוטריון בראשון לציון עמית ורד מסביר בדף מידע זה.

הבדיקות הללו מחייבות את כל הנוטריונים הפועלים בישראל וחשוב להקפיד עליהן.

שלוש הבדיקות המקדמיות שעל נוטריון לבצע במקרה של אימות חתימה הן:

1. זהות החותם.

2. הוכחת זכות חתימה (אם פלוני חותם מטעם יחיד, או תאגיד, או כאפוטרופוס וכו’).

3. בירור הכשרות המשפטית וחתימה חופשית מרצון.

לעניין זה רלוונטיות הוראות תקנות 2 ו-3 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977, אותן נצטט בפניכם, הקובעות כך:

“2. בירור זהות

(א). נוטריון המתבקש לאמת חתימה על מסמך, לקבל ולאשר תצהיר או הצהרה אחרת או לאשר את עשייתה של פעולה אחרת על ידי אדם פלוני הניצב בפניו או לאשר שאדם פלוני חי, חייב תחילה לברר את זהותו של אותו אדם כמפורט בתקנה זו.

(ב). הוכחת הזהות היא באחת הדרכים האלה:

(1). בידיעה אישית של הנוטריון;

(2). בדרכון או בתעודת זהות המניחה את דעתו של הנוטריון, או בתעודה ציבורית אחרת שיש בה לדעת הנוטריון כדי לזהות את הניצב בפניו והנושאת את תצלומו.

(ב1). על אף האמור בתקנת משנה (ב), הוכחת הזהות של חותם על ייפוי כוח לביצוע עסקה במקרקעין היא בתעודת זהות או בדרכון בלבד.

(ג). הנוטריון יציין באישור הנוטריוני את הדרך שבה הוכחה זהותו של האדם שניצב בפניו.

3.  הוכחת זכות חתימה

(א). נתבקש נוטריון לאשר שפלוני התם בפניו בשם של יחיד או של תאגיד או בתור אפוטרופוס, נאמן או בתפקיד כיוצא באלה, יבקש תחילה שתוגש לו ראיה בכתב להנחת דעתו בדבר זכותו של פלוני לחתום כאמור.

(ב). הנוטריון יצרף לעותק האישור הנוטריוני שישמור בידיו, את הראיה בכתב שהוגשה לו כאמור או העתק ממנה, מאושר כדין.

(ג). הנוטריון יציין באישורו את מהות הראיה בכתב כאמור, את הרשות או האדם שהוציאה, את המועד להוצאתה, ואם היה העתק מאושר של מסמך אחר – את המועד להוצאת המסמך המקורי.

4. בירור הכשרות המשפטית וחופשיות הרצון

(א). נתבקש נוטריון לערוך אישור על עשיית פעולה בפניו, יברר תחילה אם הניצב בפניו כשיר לעשייתה של הפעולה בבחינת גילו.

(ב). האמור בתעודת הזהות או בדרכון של הניצב בפניו או בתעודה ציבורית אחרת ישמש ראיה לדבר אם הניצב קטין או בגיר.

(ג). היתה הפעולה של קטין טעונה הסכמה או אישור לפי הפרק הראשון של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962, לא יתן הנוטריון את האישור אלא אם נתקיימה אחת מאלה:

(1). הוכח לו על ידי תעודה ציבורית שניתנו ההסכמה או האישור, לפי העניין;

(2). ההסכמה או האישור, לפי העניין, ניתנו בפניו במעמד עשיית הפעולה על ידי הקטין;

(3). הוסיף לנוסח אישורו הערה שהפעולה טעונה הסכמה או אישור כאמור. הנוטריון יפרש את מתן ההסכמה או האישור לפעולה של קטין, אם ניתנו כאמור, בגוף האישור הנוטריוני, והם או העתק מאושר מהם יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שיישמר בידי הנוטריון, זולת אם ניתנו בגוף המסמך שעליו חתם הקטין.

(ד). נוטריון לא יתן אישור על עשיית פעולה בפניו אם בכל נסיבות העניין לא שוכנע שהניצב בפניו פועל מרצונו החופשי ושהוא מבין הבנה מלאה את משמעותה של הפעולה.

(ה). לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצאה ביום עשיית הפעולה ; התעודה הרפואית תצורף לעותק האישור שישמר בידי הנוטריון.

במשרד עורכי דין נוטריון עמית ורד ניתן לקבל שירותי נוטריון מקצועיים. אנו מנפיקים את כל סוגי אישורי נוטריון, בהתאם לחוק הנוטריונים, התשל”ו-1976, ובכלל זאת:

 • אימות הסכם ממון טרום נישואין;
 • אימות חתימה על ייפויי כוח שונים;
 • תרגום נוטריוני של מסמכים ותעודות שונים;
 • אימות צוואה בפני נוטריון;
 • תעודת חיים;
 • תצהיר נוטריוני.
אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat