עריכת הסכם שותפות עסקית, חוזה שותפות

במאמר זה ננסה להסביר מהי שותפות, מעמדה המשפטי ולמי התאגדות משפטית זו מתאימה.

הגדרת שותפות

הגדרתה של שותפות מופיעה בפקודת השותפויות  ׁׁהתשל”ה–1975 בו מצוין, כי קבוצה של 2-20 איש שהתאגדה יחדיו לשם הקמת עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) משותף לשם הפקת רווחים.

סעיף 3(א) לפקודה קובע תנאי למפר החברים בשותפות על פיו בשותפות של עורכי-דין ורואי-חשבון מספר השותפים יכול להיות גדול מ-20, כך שלמעשה אין הגבלה במספר השותפים.

רישום שותפות

סעיף 4 לפקודה קובע, כי רישום השותפות ייעשה תוך חודש מיום היווסדה, אולם אם לא נרשמה אין בכך כדי למנוע את היווסדה ופעולתה.

סעיף 7 לפקודה קובע, כי רישום השותפות יהיה באמצעות משלוח הודעה חתומה ע”י השותפים לרשם השותפויות:

“רישומה של שותפות יהיה במשלוח הודעה לרשם, חתומה בידי השותפים ומכילה פרטים אלה:

(1) שם השותפות;

(2) מהות העסק דרך כלל;

(3) מקומו הראשי של העסק;

(4) שמו המלא, מענו ומגדרו של כל שותף;

(5) שמותיהם של השותפים המורשים לנהל את ענייני השותפות ולחתום בשמה, זולת אם כולם מורשים לכך;

(6) תקופת קיומה של השותפות, אם נקבעה לה תקופה, ויום תחילתה.”

ניהול עסקי שותפות

ניהול עסקי השותפות פשוט בעיקרו ואינו דורש עניינים פורמליים כמו בחברה כדוגמת תקנון, אספת בעלי מניות וכדומה. אולם, המלצתנו היא לערוך הסכם שותפות בין השותפים וזאת על מנת למנוע סכסוכים מיותרים ולמקסם את סיכויי הצלחת העסק. (כפי שיוסבר ביתר פירוט להלן).

חלוקת רווחים בשותפות

שותפות רגילה

חלוקת הרווחים בשותפות תלויה בהגדרת השותפים, כלומר השותפים בינם לבין עצמם רשאים להחליט מה תהיה חלוקת רווחי העסק בינם.

שותפות מוגבלת

שותפות מוגבלת היא שותפות שאחד או יותר משותפיה אינה חב בכל חובות השותפות, כי אם במקסימום סכום השקעתו בה. מעמדו של השותף המוגבל פחותה מזה של שותף רגיל ואינו יכול לנהל את עסקי השותפות. חשוב לציין, כי בניגוד לשותפות רגילה שאינה חייבת ברישום, תנאי לכינונה של שותפות מוגבלת היא רישומה אצל רשם השותפויות.

הסכם שותפות (תקנות השותפות)

סעיף 20 לפקודה קובע כך:

“חובתם של שותפים היא לנהל את עסקי השותפות לתועלת המשותפת, להיות ישרים ונאמנים איש עם רעהו ולמסור לכל שותף או לבא-כוחו חשבונות נכונים ומידע שלם בכל עניין הנוגע לשותפות.”

אולם, אין בכך כדי לגרוע מחיוניותו של הסכם השותפות מכיוון שהסכם זה  מסדיר את חובות וזכויות השותפים, חלוקת הפעילות ביניהם, רווחים, פתרון מחלוקות ועוד. עריכת הסכם שותפות בי השותפים ימנע מחלוקות בעתיד ויש בהסכם זה כדי למקסם את הסיכויים להצלחתה.

נושאים עיקריים שיקבלו ביטוי בהסכם השותפות-

הקמה ורישום:

 • שם השותפות
 • הון השותפות, השקעות בעליה וחלוקת רווחים
 • מטרות השותפות
 • תקופת השותפות
 • ניהול השותפות
 • חלוקת עבודה בין השותפים
 • ניהול ספרי חשבונות השותפות
 • התחייבויות השותפים
 • מנגנון פתרון מחלוקות
 • פירוק השותפות

חובות דיווח של שותפות כללית ומוגבלת:

 • שינוי שם
 • שינוי מען
 • שינוי בפרטי מורשה חתימה
 • שינוי תקנות השותפות (הסכם המייסדים)
 • שינוי מהות העסק
 • שינוי בשותפים ובפרטיהם
 • שינוי בתקופת קיומה של השותפות

הרחקת שותף:

סעיף 35 לפקודה קובע, כי שום רוב של השותפים לא יוכל להרחיק שותף מן השותפות, אלא אם ניתנה סמכות לעשות כן בהסכם מפורש שבין השותפים.

פרישת שותף:

סעיף 36 לפקודה קובע, כי במידה ולא הוסכם על תקופה קצובה לקיום השותפות, רשאי כל אחד מהשותפים לפרוש בכל עת ע”י מתן הודעה בכתב לשאר השותפים על רצונו.

פירוק שותפות

פירוק השותפות מאליה או בידי שותף:

פרק ח’ לפקודה סעיפים 41-55 עוסקים בפירוק השותפות להלן, יובאו העניינים העיקריים הנוגעים לפירוק שותפות: השותפות תפורק במקרים הבאים –

 • אם הוקמה לתקופה קצובה – בגמר התקופה;
 • אם הוקמה למטרת עסקה יחידה או עסק אקראי בתום העסקה או העסק.
 • אם הוקמה לתקופה לא מוגדרת ברגע שאחד השותפים מודיע לשאר השותפים על כוונתו לפרק את השותפות.
 • כל האמור לעיל הוא בכפוף להסכם שבין השותפים.
 • פירוק שותפות לתקופה לא מוגדרת יהיה בתאריך שמסר השותף ואם לא ציין השותף תאריך ייראו את תאריך ההודעה כמועד סיום השותפות.

פירוק בשל מקרה מוות או פשיטת רגל:

מת אחד השותפים או הוכרז פושט רגל תפורק השותפות לגבי כל השותפים, והכל בכפוף להסכם שביניהם.

פירוק בשל שעבוד:

מידה ואחד השותפים חושש שחלקו בשותפות עומד להיות משועבד בגין חוב אישי, רשאים שאר השותפים לפרק את השותפות.

פירוק בעקבות מעשה אסור:

בקרות מעשה הגורם לשותפים או לשותפות לעשות מעשה אסור.

פירוק על פי בית המשפט:

בית המשפט רשאי, על פי בקשת שותף, לצוות על פירוק השותפות בית המשפט במקרים הבאים:

 • בית המשפט השתכנע כי אחד השותפים אינו שפוי בדעתו.
 • אחד השותפים, אינו יכול למלא את חלקו בשותפות בדרך קבע.
 • אחד השותפים, לדעת בית המשפט אשם בהתנהגות שעלולה להשפיע לרעה על ניהול עסקי השותפות.
 • אחד השותפים, מפר במזיד או בדרך קבע את הסכם השותפות, או מתנהג בעניינים אחרים הנוגעים לשותפות בדרך שאין לשותפים אחרים אפשרות מעשית סבירה להמשיך עמו בניהול עסקי השותפות.
 • לא ניתן לנהל את עסקי השותפות אלא בהפסד.
 • במידה ונוצרו נסיבות שלדעת בית המשפט פירוק השותפות למעשה יהיה צעד של צדק ויושר.

אגרות

 • רישום שותפות כללית 966 ש”ח (מעודכן ל-2015)
 • אגרה שנתית שותפויות (מעודכן 2015)
 • עד 28.2.15 1,130 ש”ח
 • מה-1.3.15 1,502 ש”ח

(הסכומים מתעדכנים אחת לשנה ויש להתעדכן).

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat