הקמת חברה בע”מ / פתיחת חברה חדשה

לרשותך מידע בנושא הקמת חברת חדשה בע”מ בישראל.

הקמת חברה חדשה בע”מ ע”י משרדנו

שוקל לפתוח חברה בע”מ?

במשרד עורכי דין עמית ורד תוכל לקבל באופן מסודר ייעוץ משפטי מקצועי טרם פתיחת החברה החדשה, כולל טיפול של רישום חברה בע”מ באופן מקוון (חתימה אלקטרונית) ישירות מול רשם החברות.

בנוסף, המשרד מספק שירות וליווי משפטי מלא לכל אורך הליך הקמת החברה, לרבות הכנת כל הטפסים הנדרשים לצורך הקמת ורישום חברה חדשה בע”מ ברשם החברות, עריכת תקנון החברה, הצהרות דירקטורים, פרוטוקולים של מורשה חתימה, החלטות ומסמכים לצורך פתיחת חשבונות בבנקים עבור החברה החדשה, וכיו”ב.

החלטת על הקמת חברה חדשה?

צור קשר עוד היום עם משרדנו. אצלנו הקמת חברה בע”מ ע”י עורך דין לעסקים היא קלה ומהירה, כאשר את כל המסמכים הרלוונטיים, כגון: מספר החברה החדשה, תעודת ההתאגדות וכו’, תקבל בתוך 2 ימי עסקים בלבד! (בכפוף לאישור רשם החברות).

משרד עורכי דין, נוטריון וגישור עמית ורד עובד בשיתוף פעולה הדוק עם משרד רו”ח, כדי לאפשר לך לבחון מראש את הצורך והכדאיות הכלכלית לניהול העסק והפיכתו לצורת התאגדות של חברה בע”מ, וזאת, כמובן, בשילוב היתרונות המשפטיים, אשר עשויים להיות לכך עבורך.

מידע על הקמת חברה חדשה בע”מ

בעקרון, כל אדם רשאי לייסד חברה (בכפוף למגבלות החוק).

החברה יכולה לפעול לכל מטרה חוקית (דהיינו, שאינה נוגדת את החוק, אינה בלתי מוסרית,  או אינה נוגדת את תקנת הציבור).

לפי חוק החברות, לחברה יכול שיהא בעל מניות אחד בלבד.

חברה רשאית להירשם בכל שם בכפוף להוראות חוק החברות. לא יינתן אישור על רישום חברה ששמה:

1. כשם תאגיד הרשום כדין בישראל או שם דומה עד כדי להטעות;

2. סימן מסחר רשום לגבי טובין או שירותים שעוסקים בהם למטרות דומות למטרות החברה המבקשת להירשם;

3. שם אשר רשם החברות סבור שיש בו משום תרמית ו/או הטעיה;

4. שם שהרשם סבור כי עלול לפגוע בתקנת הציבור ו/או ברגשותיו;

5. שם חברה שאחריות בעלי המניות בה מוגבלת יכלול בסופו את המלים “בעירבון מוגבל” (או “בע”מ”).

לכל חברה יהא תקנון שייכנס לתוקפו ביום רישומה/התאגדותה. התקנון מהווה למעשה חוזה בין החברה לבין בעלי מניותיה ובינם לבין עצמם (במקביל, ניתן לערוך הסכם מייסדים או הסכם בעלי מניות מפורטים).

במקביל, ניתן לערוך עבור הסכם מייסדים לחברה לשם הסדרת מערכת היחסים המשפטית בין בעלי המניות וכו’.

בתקנון החברה חובה לציין את הפרטים שלהלן:

 • שם החברה;
 • מטרות החברה;
 • פרטים בדבר הון המניות הרשום והמונפק (לרבות סוג המניות וערכן);
 • פרטים בדבר הגבלת אחריות בעלי המניות.

החברה רשאית לקבוע בתקנון נושאים הנוגעים לחברה ו/או לבעל המניות, זאת בין לפי הקבוע בחוק ובין באופן ספציפי, כגון:

 • הזכויות והחובות של בעלי המניות;
 • הוראות לעניין דרכי ניהול החברה ומספר הדירקטורים;
 • כל נושא אחר שבעלי המניות ראו לנכון להסדירו בתקנון.
 • התקנון ייחתם ע”י בעלי המניות הראשונים של החברה, יצוין בו המניות המונפקות להם, לרבות שמו כתובתו ומס’ זהותו של כל בעל מניה.

לצורך רישום חברה יש למלא בקשה לרישום חברה – טופס 1 שבתוספת לתקנות החברות (דיווח, רישום וטפסים), התש”ס-1999, וכן לצרף הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2 בתוספת), ובנוסף את תקנון החברה.

יש לאמת את זהות החותמים על המסמכים דלעיל בפני עו”ד.

בקשה להקמת חברה תוגש לרשם החברות שירשום את החברה לאחר שמצא כי קוימו כל הדרישות לפי חוק החברות בקשר לרישום כאמור לעיל.

חברה רשאית לשנות את תקנונה בהחלטה (שהתקבלה ברוב רגיל, אלא אם כן צוין אחרת בתקנון באשר לרוב הדרוש לשינויו).

במועד רישום החברה, היא מחויבת לדווח לרשם החברות, בין היתר, לגבי:

1. שינויים בתקנון לרבות החלטה על שינוי שם;

2. הודעה על מען/שינוי מען משרדה הרשום;

3. מינויים/שינויים בדירקטוריון;

4. הודעה כי לחברה אין רו”ח מבקר;

5. הקצאת מניות;

6. העברת מניות.

במועד רישום חברה יש לשלם אגרת רישום בסך המתעדכן מעת לעת.

עם רישום החברה, מופקת תעודת התאגדות בה מצוין תאריך ההתאגדות ומספר רישום החברה (ח.פ).

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat