חברה מפירת חוק

כללי

בינואר 2010 נכנס לתוקפו תיקון מספר 10 לחוק החברות התשנ”ט–1999, על פיו ניתנו לרשם החברות סמכויות אכיפה נוספות כלפי חברות, על מנת שאלו יקיימו את חובתן עפ”י חוק לתשלום אגרה שנתית והגשת דו”חות שנתיים לרשם החברות.

חברה פרטית/ציבורית או חברת חוץ, אשר לא מילאו אחת מהחובות הבאות עלולה להיות מוכרזת כחברה מפירת חוק ובסופו של יום אף להירשם ככזו:

1. הגשת דו”ח שנתי אחת לשנה.

2. אי תשלום אגרה שנתית/ חובות אגרה שנתית.

התראה על היות החברה חברת מפירת חוק

במידה והחברה לא ביצעה אחת מהחובות לעיל תישלח לחברה אזהרה על ידי רשם החברות על פיה, אם לא יוסדרו ענייני החברה כאמור בתוך 30 יום תירשם החברה כחברה מפירת חוק.

רישום החברה כחברה מפירה יופיע במקומות הבאים:

 • מרשם החברות הפתוח לעיון כלל הציבור.
 • בנסח החברה.
 • באתר רשם התאגידים, שם ניתן מידע בסיסי על חברה ללא עלות כספית.

ביטול ההתראה/רישום החברה כחברה מפירת חוק

אם תיקנה החברה את ההפרות בין אם הגישה דו”ח שנתי תקין ובים אם שילמה את חובותיה בגין האגרות השנתיות יימחק רישום החברה כחברה מפירת חוק וכל ההגבלות, שהוטלו על החברה יוסרו מיידית.

סנקציות המוטלות על חברה מפירת חוק:

 • לא ניתן יהא לרשום שעבודים/משכונים על נכסי החברה, עובדה שיש בה כדי להקשות על לקיחת הלוואות.
 • לא ניתן יהא לשנות פרטי שיעבוד קיים או לבטלו.
 • לא ניתן יהא לשנות את שם החברה או את מטרותיה.
 • לא ניתן יהא למזג חברות כאשר אחת מהחברות הינה חברה מפירה.

באשר לחברה מפירה החל משנת 2009 ואילך, החברה ובעל השליטה בה (מי שרשום כבעל מניות של 50% או יותר מהונה המונפק של החברה) לא יהיו רשאים להקים ולרשום חברה חדשה.

עיצומים כספיים והליכי גבייה:

הסנקציות המוטלות על חברה שהוכרזה כחברה מפרת חוק, מצטרפות לעיצומים הכספיים שרשאי הרשם להטיל על חברה שהפרה חובותיה כאמור.

הרשם רשאי להטיל על חברה עיצום כספי ששיעורו כיום הוא כ- 7,300 ₪, בגין כל הפרה.

כמו כן ניתן להטיל עיצום כספי נוסף בגין הפרה נמשכת של אי הגשת דו”ח שנתי, לכל יום שבו נמשכת ההפרה, עד לסכום של 250,000 ₪.

אם העיצום הכספי לא שולם במועד על ידי החברה, רשאי הרשם  לדרוש את תשלומו מדירקטור של החברה.

שם גבית חובות החברה ניתן בנוסף לעשות שימוש בהוראות פקודת המסים גביה וזאת מעבר לאמור לעיל.

פירוק מרצון

אחת מהסיבות העיקריות ליצירת חובות לרשם החברות הוא אי תשלום אגרה שנתית בחברות, אשר הפסיקו את פעולתן.

חשוב לדעת, כי כיום ניתן לפרק חברות מרצון בהליך מזורז במידה וכל הדירקטורים בחברה מביעים את רצונם לפרק את החברה, וכן כי החברה מצהירה שביכולתה לשלם את כל חובותיה בתוך 12 חודשים מיום תחילת הפירוק.

פירוק החברה ימנע צבירת חובות אגרה מיותרים.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  שינוי גודל גופנים
  WhatsApp chat