שינוי הסכם ממון

במקרים מסוימים, קורה שבני זוג אשר כבר חתמו ביניהם על הסכם ממון נזקקים בשלב מסוים של הקשר לשנות את ההסכם עקב שינוי בנסיבות, ברצונות וכו’. מי מהצדדים המעוניין לעשות שינוי כל שהוא בהסכם פונה אל בן זוגו, ומבקש ממנו לשנות את ההסכם. איך מבצעים שינוי הסכם ממון? ומה חשוב לדעת בנושא? כל התשובות והדגשים – כאן לפניכם.


כללי

חוק יחסי ממון, תשל”ג-1973 (להלן – “החוק”, או “חוק יחסי ממון”) נועד על מנת להסדיר את אופן חלוקת הרכוש שנצבר על ידי בני זוג נשואים במהלך הנישואין במקרה (חלילה) של פרידה וגירושין, או פקיעת הקשר כתוצאה ממוות של מי מהם.

לפי החוק, בסיום הקשר כל אחד מבני הזוג זכאי לקבל מחצית מכלל מסת הנכסים המשותפים (כגון: כספים, נדל”ן, עסק, זכויות סוציאליות, וכיו”ב), וזאת ללא תלות בשאלה על שם מי נצברו ו/או נרשמו הנכסים הללו, מה שנקרא בז’רגון המשפטי – ‘הסדר איזון משאבים’; ואילו הנכסים שהיו שייכים לצד מסוים עוד לפני הנישואין, או כאלו שהתקבלו לטובתו במהלכם בדרך של מתנה או בירושה, לא יחולקו ביניהם ויישארו שייכים רק לצד שקיבל אותם, כאמור.

כמו כן, החוק קובע, כי אם בני הזוג חתמו ביניהם על הסכם ממון, אזי יחליפו הוראותיו של ההסכם את ברירת המחדל החוקית של ‘הסדר איזון המשאבים’, ככל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש.


מתי יש צורך לשנות הסכם ממון?

לעתים, בחלוף השנים, הסכם ממון כפי שנוסח ואושר בעבר אינו משקף עוד את המטרות, הרצונות והצרכים של בני הזוג (או של אחד מהם, הצד המעוניין בשינוי), באשר למדיניות של המשטר הרכושי ו/או אופן חלוקת הרכוש ביניהם בסיום הקשר בעתיד. אם הדברים יגיעו לידי כך, עולה הצורך בשינוי של ההסכם.

שינוי של הסכם ממון (או ביטולו), יכול להיעשות אך ורק בהסכמה הדדית של שני בני זוג. כלומר, לא די בכך שרק אחד מהם יהיה מעוניין לשנות את ההסכם באופן חד-צדדי.

הלכה למעשה, אם אחד מבני הזוג מעוניין לשנות את הסכם הממון, מתחיל כל התהליך (כמעט) מחדש.

יצוין, כי סעיף 5 (א)(3) לחוק מאפשר לבני זוג ערוך שינויים ולהחריג: “נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם”, גם ללא הסכם ממון.

ברם, חשוב להדגיש, כי על פי רוב הכוונה לשינויים מינוריים וכאלו הנוגעים אך ורק לנכסים ספציפיים.

לכן, על מנת למנוע חשיפה לסיכונים מיותרים ולמען הודאות המשפטית, ההמלצה היא לבצע את השינוי באופן מסודר, בדרך של שינוי ההסכם בכתב באופן ברור ומפורש, וכמובן גם לאשרו כדין.

השינוי בפורמט של ההסכם יכול להיות לגבי תקופת העבר (כלומר, תחולה רטרואקטיבית), ויכול להיות ממועד אחר כל שהוא (כלומר, תחולה עתידית), והכול כפי שייקבע במסגרת השינוי להסכם.

שינוי הסכם ממון בהסכמה – איך זה עובד?

שלבי שינוי ההסכם

להלן שלושת השלבים הנדרשים לצורך שינוי הסכם ממון בהסכמה:

  • יש לגבש בין בני הזוג הסכמה ביחס לשינויים שיוכנסו להסכם הממון שלהם.
  • יש לערוך הסכם ממון חדש (ולחלופין, בדרך של נספח להסכם; וראה בהמשך).
  • יש לאשר כדין את השינוי של הסכם.

שינוי ההסכם בכתב

שינוי הסכם ממון חייב להיעשות בכתב.

לעניין זה קובע סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973:

“הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן – הסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב”.

לא למותר לציין, כי הכנסת שינויים בהסכם ממון אינה דבר של מה בכך.

לאור החשיבות, הרגישות והמורכבות של הסכמי ממון רצוי להסתייע בעורך דין המתמחה בהסכם ממון לצורך עריכת שינויים בהסכם.

ניסוח הסכם חדש

על פי רוב, האופן שבו מכניסים שינויים בהסכם ממון, הוא בדרך של ניסוח מחדש של ההסכם.

הסכם הממון המעודכן יכול להיות דומה מאוד לקודמו, תוך שהוכנסו בו אך ורק מספר שינויים נקודתיים.

לחלופין, הסכם הממון המעודכן יכול להיות שונה לחלוטין ולכלול במסגרתו שינויים רבים ו/או מהותיים, ככל הנוגע לנכסים המדוברים ו/או למדיניות אופן חלוקת הרכוש בסיום הקשר (לדוגמה: מעבר מיחסי שיתוף להפרדה רכושית או להפך, ועוד).

כלומר, בני הזוג חותמים על הסכם ממון חדש, הכולל בגדרו את ההסדרים הממוניים המקוריים, בשילוב הוספת השינויים הרלוונטיים המבוקשים.

נספח להסכם הקיים

במקרים מסוימים, כאשר מדובר על עריכת שינויים קלים יחסית בהסכם המקורי, אפשר לחתום רק על החלקים שאותם בני הזוג מבקשים לשנות.

כלומר, לערוך מסמך המהווה נספח להסכם, הכולל רק את התוספות ו/או השינויים המוכנסים להסכם המקורי (ויתר ההוראות – ייוותרו ללא שינוי ובתוקף).

התייחסות להסכם המקורי

אם עושים את השינוי להסכם בדרך של עריכת הסכם חדש – חשוב לדאוג לציין בו במפורש שהוא מבטל לחלוטין את ההסכם המקורי ומחליף אותו, לכל דבר ועניין.

ואם עושים את השינוי בדרך עריכת נספח להסכם – חשוב לדאוג לקבוע בו במפורש שהוראותיו של הסכם המקורי ימשיכו לחול עליכם, וזאת אך ורק מלבד אותם השינויים הרלוונטיים, הנובעים מהשינויים החדשים המוכנסים בו, לפי העניין (וכדאי גם לצרף אליו את ההסכם המקורי).


אישור מחדש של שינוי הסכם ממון

שינוי של הסכם ממון חייב לקבל אישור ואימות מחדש, למען התוקף המשפטי.

המדובר על דרישה מהותית (ולא טכנית גרידא); ולעניין זה, סעיף 2 לחוק יחסי ממון קובע כך:

“2. (א) הסכם ממון טעון אישור בית המשפט לענייני משפחה (להלן – בית המשפט) או בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג (להלן – בית הדין), וכן טעון שינוי של הסכם כזה אישור כאמור. [ההדגשה אינה במקור]

(ב) האישור לא יינתן אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין, שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

(ג) בהסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות רושם הנישואין לבוא במקום אישור בית המשפט או בית הדין”.

לאור האמור: על בני הזוג לאשר את ההסכם העדכני בבית משפט לענייני משפחה, או בבית דין דתי מוסמך (לגבי בני זוג ששניהם יהודים – הכוונה לבית הדין הרבני), אולם הסכם ממון לפני החתונה ניתן לאשר גם בפני נוטריון, או אצל רושם הנישואין.

בהקשר זה יוער, כי ככל הנוגע להסכם ידועים בציבור לא חייבים לאשר את השינוי של ההסכם, וכי הוא תקף מיד עם חתימת הצדדים עליו.


מה אם בן הזוג מתנגד לבצע שינוי הסכם ממון?

הסכם ממון תקף כל עוד לא שונה ו/או בוטל כדין, ללא הגבלת זמן.

כפי שהסברנו, ניתן לערוך בהסכם שינויים ו/או תוספות אך ורק בהסכמה של שני בני הזוג.

בסיטואציה שבה אחד מבני הזוג מתנגד לבצע שינוי בהסכם הממון, והעניין נתפס בעיני בן הזוג השני כסוגיה מהותית ו/או קריטית, הברירות הן אחת מן השתיים: הראשונה – לסיים את הקשר הזוגי ולהיפרד; והשנייה – להמשיך ולקיים את מערכת היחסים ללא שינוי הסכם ממון, כלומר, להסכים להישאר תחת הפורמט הממוני של ההסכם הקיים…

__________________

עו”ד עמית ורד הוא עורך דין לדיני משפחה, עם התמחות ספציפית בעריכת הסכמי ממון מקצועיים בהתאמה אישית. המשרד פועל משנת 1998 ועוסק בתחום של דיני משפחה, גירושין וירושה, בצד עיסוק מקביל ושוטף בענייני מקרקעין ומיסוי.

 

__________

חושבים על שינוי הסכם ממון? שוקלים או מתלבטים?
חשוב שההסכם יהיה מקצועי ויספק לכם ודאות משפטית ושקט נפשי.
בחירה נכונה של עורך הדין – היא המפתח להצלחה!

מוזמנים לפגוש אותנו ותרגישו האם אנחנו מתאימים לכם.

אנחנו כאן בשבילכם, התקשרו: 03-9499555
__________
אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

    מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
    close
    WhatsApp chat