הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת | כל מה שחשוב לדעת!

מהו הסכם ממון עם הפרדה רכושית?

מה ההבדל בין הפרדה רכושית ספציפית (חלקית) ובין הפרדה רכושית מוחלטת (מלאה)?

למי זה מתאים? מהם היתרונות והחסרונות? כל התשובות, הטיפים ועוד – כאן במדריך!

הפרדה רכושית בין בני זוג

תוכן עניינים הסתר

הערה: מאמר זה על הסכם ממון הפרדה רכושית אמנם נכתב בלשון זכר, אך בכל המקומות שבהם מצוין “בן זוג” הכוונה גם ל-“בת זוג” בלשון נקבה (ולהפך). תודה.


ברירת המחדל של חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון התשל”ג-1973 (להלן – “החוק” ו/או “חוק יחסי ממון”) מסדיר את יחסי הממון של בני זוג (נשואים ושל ידועים בציבור).

החוק קובע, כי בני זוג רשאים לערוך ביניהם הסכם ממון בכתב ובמסגרתו להסדיר את יחסי ממון שלהם.

כך קובע סעיף 1 לחוק:

“1. הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלןהסכם ממון), ושינוי של הסכם כזה, יהיו בכתב.”

כמו כן, מאחר והסכם ממון הוא חוזה ייחודי הנערך בין בני זוג, החוק קובע את דרישות לעניין אופן אישור ההסכם, למען שיהיה לו תוקף משפטי.

זאת ועוד, סעיף 3 לחוק קובע:

3. (א) לא עשו בני הזוג הסדר ממון, ואם עשובמידה שההסכם אינו קובע אחרת, יראום כמסכימים להסדר איזון המשאבים לפי פרק זה, ויראו הסדר זה כמוסכם בהסכם ממון בעל תוקף […]”.

משמעות הסעיף היא, כי בני זוג שלא עשו הסכם ממון מקבלים על עצמם את תחולת ברירת המחדל של החוק לעניין איזון משאבים (אופן חלוקת הרכוש).

סעיף 5 לחוק מתייחס לאיזון המשאבים במקרה של פקיעת הקשר:

5. (א) עם התרת הנישואין או עם פקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג (בחוק זהפקיעת הנישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שוויים של כלל נכסי בני הזוג, למעט

(1) נכסים שהיו להם ערב הנישואין או שקיבלו במתנה או בירושה בתקופת הנישואין;

(2) גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג עלידי המוסד לביטוח לאומי, או גמלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבניהזוג בשל נזק גוף, או מוות;

(3) נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם.

(ב) בפקיעת הנישואין עקב מותו של בן זוג יבואו, לעניין הזכות, לאיזון המשאבים, יורשיו במקומו.

(ג) בסעיף זה, “כלל נכסי בני הזוג” – לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות.

העיקרון הקבוע בחוק יחסי ממון הוא של מנגנון דיספוזיטיבי, ולפיו בני זוג חופשיים להסדיר בהסכמה הדדית את יחסי הממון ביניהם כרצונם. הם רשאים להתנות על החוק ולעצב מראש מנגנון אחר כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם, ע”י עריכת הסכם ממון בכתב, ובכפוף לאישורו בדרך הקבועה בחוק (וראה: סעיפים  1 ו-2 לחוק).

צא ולמד, כי כאשר בני זוג אינם עורכים הסכם ממון, או כאשר נכרת הסכם ממון אולם הוא שותק בנוגע לסוגיות מסוימות המוסדרות בחוק, תחול ברירת המחדל של המנגנון הקבוע בחוק (שסעיף 3 לחוק), ולפיו בפקיעת הקשר יחולקו באופן שווה כל הנכסים שנצברו ע”י בני הזוג עד לאותו מועד (מלבד נכסים שהיו לכל צד לפני כן ו/או מתנות וירושות וכו’).

יש לציין, כי החוק הוא תמציתי וכלל אינו מתייחס לנסיבות של ‘ערבוב’ נכסים ו/או ‘גלגול’ נכסים ו/או עליית ערך הנכס ו/או התשואות וכיו”ב.

כמו כן, פסיקות בתי המשפט כרסמו בחוק, ולא פעם נכסים שהיו לאחד מבני הזוג ערב הנישואין ו/או התקבלו במתנה ו/או בירושה במהלך הקשר נכללו אף הם במסת הנכסים שעמדה לחלוקה במסגרת איזון המשאבים.

לכן, כדי להגן על הרכוש כמו שצריך, חשוב מאוד גם לערוך הסכם ממון שיסדיר את היחסים הממוניים מראש ובאופן מסודר וברור, וגם להתנהל בהמשך מבחינה פרקטית בפועל בהתאם להוראות ההסכם (לעניין החשיבות של עריכת הסכם ממון ולרבות דוגמאות מעשיות, הנכם מוזמנים לעיין במאמרים אחרים שלנו כאן באתר.

ונדגיש, כי בני זוג החפצים לקיים משטר של הפרדה רכושית אינם יכולים להסתפק רק בעריכת הסכם ממון, אלא חייבים לקיים ביניהם אורח חיים שבו מתקיימת הפרדה רכושית דה-פקטו! (שאחרת, לפי הפסיקה הם עלולים להיחשב כמי שזנחו את ההסכם).


מהי הפרדה רכושית?

הפרדה רכושית משמעותה, כי נכסים מסוימים עליהם יסכימו בני הזוג לא ייכללו במסת הנכסים עליה יחול איזון המשאבים כקבוע בחוק יחסי ממון, אלא יוחרגו ממנה, כך שהם יהוו בבחינת רכוש נפרד ובלעדי של הצד הרלוונטי אליו הם משויכים.

המטרה של הפרדה רכושית היא לייצר הגנה לאותם הנכסים, למהלך תקופת הקשר, ובעיקר במצב (חלילה) של משבר ופרידה, או פקיעת הקשר כתוצאה מפטירה של מי מהצדדים.

ובשפה פשוטה, הפרדה רכושית אומרת: הנכסים האלה והאלה יהיו בבעלות ושייכים (100%) תמיד לצד א’, והנכסים האלה והאלה יהיו בבעלות ושייכים (100%) תמיד לצד ב’.

הסכם ממון מספק ודאות משפטית ובהחלט יכול למנוע בעיות ומחלוקות לגבי הנכסים של כל צד (כולל כאלו שיתקבלו ממשפחת המוצא) היה ומשהו ישתבש בדרך…


הסכם ממון הפרדה רכושית ספציפית (חלקית)

בהסכם ממון רשאים הצדדים לקבוע מראש ובהסכמה הדדית את המדיניות של חלוקת הנכסים (המשטר הרכושי).

כלומר, איזה רכוש ייחשב כרכוש פרטי ונפרד של כל צד, אשר יוחרג ולא ייכלל במסגרת הליך איזון משאבים עתידי וייוותר בבעלות (100%) של הצד הרלוונטי, ואיזה רכוש ייחשב כמהווה רכוש משותף של שניהם וייכל באיזון המשאבים (כאמור, חלוקה לפי 50%-50%).

הביטוי ‘הסכם ממון הפרדה רכושית חלקית’, משמע: חלק מן הנכסים יהיו נפרדים ומוחרגים, קרי – “שלי – הוא שלי”, ובהתאמה “שלך – הוא שלך”, ואילו חלק מן הנכסים יהיו משותפים, קרי – “הם שלנו”.

להלן נציג מספר דוגמאות –

1. כל הרכוש שיהיה למי מהצדדים בפקיעת הקשר ייחשב כרכוש משותף (50%-50%), מלבד מתנות וירושות, אשר לגביהן תחול הפרדה רכושית מלאה (100% לצד הרלוונטי).

2. כל הרכוש שיהיה למי מהצדדים בפקיעת הקשר ייחשב כרכוש משותף (50%-50%), מלבד זכויות סוציאליות של כל צד, אשר לגביהן תחול הפרדה רכושית מלאה (הזכויות של צד א’ יהיו שלו 100%, והזכויות של צד ב’ יהיו שלו 100%).

3. כל הרכוש שיהיה למי מהצדדים בפקיעת הקשר ייחשב כרכוש משותף (50%-50%), מלבד דירת המגורים של צד א’, אותה קנה לפני החתונה, אשר לגביה תחול הפרדה רכושית מלאה (100% של צד א’).

4. כל הרכוש שיהיה למי מהצדדים בפקיעת הקשר ייחשב כרכוש משותף (50%-50%), מלבד העסק של צד ב’, אשר לגביו תחול הפרדה רכושית מלאה (100% של צד ב’).

הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת (מלאה)

מהו הסכם ממון עם הפרדה רכושית מוחלטת?

אתם מעוניינים להינשא (או לחיות כבני זוג ידועים בציבור) ולקיים מסגרת זוגית אוהבת ומשפחתית, אבל בד-בבד אתם גם מעוניינים, כי כל ענייני הממון והרכוש שלכם יהיו נפרדים לחלוטין.

בתמצית ובפשטות, הביטוי ‘הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת’, משמע: “כל מה ששלי – הוא אך ורק שלי” (100%), ובהתאמה “כל מה ששלך – הוא אך ורק שלך” (100%).

בנוסף, “כל מה ששלי כעת וכל מה שיהיה לי בעתיד – הוא אך ורק שלי (100%), גם במהלך הזוגיות וגם בפרידה”, ובהתאמה “כל מה שיש לך כעת וכל מה שיהיה לך בעתיד – הוא אך ורק שלך (100%), גם במהלך הזוגיות וגם  שלך בפרידה”.

זוגיות, חברות, אהבה, נישואין, חיים משותפים, משפחה והבאת ילדים – כל אלו כן שלנו ביחד ובמשותף (50%:50%). ואולם, כסף, משכורות, זכויות סוציאליות, נדל”ן, עסקים, חברות, מכוניות וכיו”ב – כל אלו לא משותפים, אלא בנפרד לחלוטין.

אני עם חשבון הבנק הפרטי שלי, ואת עם חשבון הבנק הפרטי שלך. לכל היותר, ננהל ‘קופה קטנה’ לשם מימון הוצאות המגורים והמחיה המשותפות שלנו (ושל הילדים), ואולי אפילו נפתח חשבון בנק משותף, אבל גם זה עניין טכני ורק למען הנוחות של תשלום ההוצאות המשותפות.

נדגיש, כי הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית מוחלטת, חייב לכסות באופן הרמטי ופרטני את כל נכסי הממון, וכן להתייחס באופן מקיף וברור לכל המצבים האפשריים (לא להתעצל!).

בפסיקת בתי המשפט נקבע, כי אי-גילוי מכלול הנכסים יכול להוות עילה לביטול של הסכם ממון (מכוח עילות של הטעיה ו/או חוסר תום-לב בניהול מו”מ טרם כריתת הסכם, לפי חוק החוזים הישראלי).

לפיכך, מומלץ לפרט במסגרת ההסכם את מלוא הזכויות ו/או החובות של הצדדים, כדי לשלול מראש את האפשרות של אחד מבני הזוג לטעון בעתיד, כי אילו הוא היה יודע בזמן אמת את העובדות לאשורן (קרי: כל הנתונים הרלוונטיים ביחס למסת הנכסים של הצד השני וכו’, אשר הוסתרו ממנו), הוא לא היה חותם על הסכם הממון.

כמו כן. מאחר והסכם מהסוג של הפרדה רכושית עלול להיות בעתיד לא מאוזן ולעתים אף מקפח עבור הצד החלש מבחינה כלכלית, מאוד חשוב לנסחו באופן יסודי, מעמיק ומדויק.

הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת חייב להיות מאובטח מכל הזוויות האפשריות ויש להקפיד על ניסוחו – בבחינת “כספת משוריינת“.

לפיכך, הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת מומלץ לערוך אך ורק באמצעות עורך דין המתמחה בהסכמי ממון ובקיא בנושא.

הפרדה רכושית פסיבית ואקטיבית

כאשר מדברים על הפרדה רכושית מוחלטת בהסכם ממון, הכוונה היא להסכם הכולל הפרדה רכושית מלאה ומקיפה: הן הפרדה ברמה הפסיבית והן הפרדה ברמה האקטיבית.

ובמה דברים אמורים?

הפרדה רכושית פסיבית –

למשל:

 • כסף שיש לכם כעת בחשבון הבנק ו/או נכסים (כגון: דירת מגורים) שיש בבעלותכם בהווה, לפני החתימה על הסכם ממון.
 • כספים ו/או נכסים אותם תקבלו בהמשך במהלך חיי הזוגיות, כגון: מתנות או (חלילה) ירושות מאת המשפחות שלכם.
 • נכסים שיהיו לכם בעתיד אשר יחליפו את הנ”ל (כגון: כספי חסכון או ירושה, אשר ישמשו אתכם לשם קניית דירה, או רכב וכו’).
 • כספי צבירות סוציאליות ממקום עבודה (כגון: קרן השתלמות, פנסיה, ביטוח מנהלים, זכאות לקבלת פיצויי פיטורין, אופציות, וכיו”ב).

הכוונה כאן היא שכל הממון הנ”ל יהיה תמיד רכושכם המוחרג, וייכנס תחת המעטפת של הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת – רק שלכם (100%).

הפרדה רכושית אקטיבית –

למשל:

 • משכורות או הכנסות חודשיות (דיבידנדים, רווחים) שוטפות שלכם.
 • כל פעילות עסקית אחרת שלכם (כגון: עוסק מורשה, חברה, מיזמים ושותפויות, חנות, עסק או משרד למתן שירותים, וכיו”ב).

הכוונה כאן היא שכל הממון הנ”ל, כפי שהוא קיים בהווה, לפני החתימה על הסכם ממון, וכן כל הרחבה עתידית שלו, ובנוסף כל פעילות הנובעת מהעבודה או עסקית אחרת אותה תקימו ותפתחו, תהיה תמיד רכושכם המוחרג, ותיכנס תחת המעטפת של הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת – רק שלכם (100%).

הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת – דגשים משפטיים

שליטה ושיקול דעת עצמאי ובלעדי

כאשר אנחנו מדברים על הסכם ממון עם הפרדה רכושית מוחלטת, הכוונה שאתה שולט ורשאי לבצע ברכוש שלך כאוות נפשך, לכל דבר עניין.

שיקול הדעת לגבי ביצוע פעולות ברכוש ובעסקים שלך, יהיה אך ורק שלך, באופן מלא ואבסולוטי, וזאת מבלי שלבן הזוג שלכם יהיה מעמד משפטי כל שהוא בנושא.

מבחינה חוקית, בן הזוג לא יוכל להתערב ו/או להפריע ו/או למנוע ממך למכור ו/או להשכיר נכסים שלך (כולם ו/או חלקם), או להעבירם ללא תמורה לצד שלישי, להחליפם בנכסים אחרים, או לבצע בהם כל פעולה אחרת באשר היא, הכול לפי שיקול דעתך הבלעדי.

כמו כן, בן הזוג לא יהיה רשאי להתערב בחשבון הבנק שלך, בעסק שלך, בחברה שלך, בנדל”ן שלך וכו’.

מעבר ליתרון שבשמירה על הכספים, ההכנסות והרווחים שלך – כולם עבורך, הרי שהדבר גם עשוי להקנות לך שקט נפשי ושליטה עצמאית ובלתי תלויה בבן הזוג בכל הקשור עם מכלול ענייניכם הפיננסיים והעסקיים השונים (ניהול העסק, פתיחת מיזם ו/או עסק חדש, העסקת עובדים או פיטוריהם, השקעות בשוק ההון, או אחרות בארץ ובחו”ל, לקיחת הלוואות, אפשרות למינוף או חשיפה לסיכונים, וכיו”ב).

תשואות ורווחים

הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת חייב להתייחס גם לרווחים ולתשואות העתידיים בגין נכסיכם (מה שקרוי “פירות”).

למשל:

 • מענקים, בונוסים, כספי מימוש אופציות וכו’.
 • ריביות בגין כספים המופקדים בבנק.
 • תשואות בגין ני”ע בשוק ההון.
 • תשלומי דיבידנדים מאת חברות.
 • תקבולי דמי שכירות.
 • הכנסות ממתן זיכיון.

מומלץ, כי בהסכם ממון תוכנס התייחסות מקיפה, מפורטת וספציפית לכל הנקודות הללו, כמו גם נוספות.

כמו כן, מעבר לניסוח מקצועי של הסכם הממון, יש להקפיד גם על התנהלות פרקטית נכונה ונפרדת לגבי התשואות, כך שכל צד יפקיד את כל הכספים שלו לחשבון/ות בנק נפרד/ים המתנהל/ים על שמו ושיהיה/ו שייך לו בבלעדיות (100%), ואין ‘לערבב’ אותם בחשבון משותף (ולפחות, לא באופן קבוע וישיר).

עליית ערך והשבחה של נכסים

במרוצת שנות חיי הנישואין או הזוגיות שלכם, יתכן ושווי הנכסים של כל צד יעלה (לגבי דירות מגורים, למשל, ערכן הכפיל את עצמו בעשור האחרון).

לפעמים, עליית הערך נובעת כתוצאה מהשקעת זמן, אנרגיה, מחשבה, כסף.

ולפעמים, עליית ערך נובעת כתוצאה מתכניות בניה למיניהן (כגון: מגרש חקלאי שהופשר, אישור תב”ע חדשה, זכויות בניה במסגרת תמ”א 38 או פינוי בינוי וכדומה).

גם אם הרכוש שלכם אינו נדל”ן, אפשר וערכו יעלה (למשל: מניות או ני”ע סחירים אחרים בבורסה).

כך גם לגבי העסק או החברה שלכם (ובייחוד בולט הדבר ככל הנוגע לתחום ההייטק).

לפיכך, חשוב מאוד להכניס במסגרת הסכם ממון הנערך לפני הנישואין הקובע הפרדה רכושית (מוחלטת או חלקית) גם את הנושאים הללו, כדי להגן על רכושכם גם בהיבט של עליית הערך.

תחלוף (גלגול) של נכסים

מצב של ‘גלגול’ נכסים יכול להיות בעייתי, שכן, לעתים, קשה לעשות עקיבה (התחקות) אחר ממקור הכסף, או הנכס.

למשל:

 • כסף מלפני הנישואין המשמש לרכישת דירה, או לפתיחת עסק וכו’.
 • דירת מגורים שנמכרה ובמקומה נרכשה דירה אחרת.
 • רכב שנמכר והכסף משמש לרכישת רכב חלופי.
 • עסק או חברה שנמכרים.
 • כסף שמושקע במניות.

במקרים כאלו ואחרים, חשוב להתנהל באופן מסודר (כולל רישום), אולם גם אז הרכוש ‘המגולגל’ עלול ‘להיצבע’ כמשותף.

באמצעות הסכם ממון מקצועי ומקיף ניתן לייצר ודאות משפטית גם בהקשר הזה, ובתוך כך להגן על הנכסים הללו שלכם תחת הפרדה רכושית מוחלטת.

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי פערי השתכרות ומוניטין אישי

הפרדה רכושית מוחלטת בהסכם ממון, חייבת להתייחס לא רק לנכסים מוחשיים, אלא גם לנכסים לא מוחשיים, כגון: מוניטין.

פסיקות בתי המשפט לענייני משפחה הכירו בפערי השתכרות ובמוניטין אישי כנכס אשר ניתן לכמתו ולאזנו (כלומר, לחלק את שוויו) במסגרת גירושין.

אם אחד מכם מפתח קריירה אישית, ובין היתר, רוכש השכלה ותארים, נהיה מומחה בתחומו, מתקדם בסולם השכר, או צובר לעצמו מוניטין אישי (בן הזוג ‘הקרייריסט’), ולעומת זאת בן הזוג השני מקדיש יותר לעשייה בבית (על חשבון הקריירה שלו), והוא זה ששוהה יותר הילדים, מגדל אותם, דואג להם רוב הזמן (בן הזוג ‘הביתי’), וכתוצאה מכך השתכרותו ו/או פוטנציאל השתכרותו נפגע, עם אורך השנים ייווצרו ביניכם פערי השתכרות.

פערי השתכרות אלו מהווים נכס ממון בעל שווי כלכלי, אשר ניתן להעריכו, לחשבו ולהמירו בערך כספי, אשר עשוי להיות מאוזן, במסגרת מסת הנכסים של שני בני הזוג, בעת פקיעת הקשר.

כלומר, מה שצד אחד יוצר, רוכש או צובר לעצמו – גם ייחשב כנכס משותף (וישולם פיצוי לצד השני).

הסכם ממון יכול למנוע מראש מצב כזה, ע”י קביעת מנגנון ספציפי וברור של הפרדה רכושית מוחלטת גם לגבי רכיבים של פערי השתכרות, מוניטין אישי וכו’.

הגנה על עסקים וחברות

יש לך עסק או חברה עוד מלפני הנישואין.

אתה יכול להיות בעל מקצוע חופשי (כגון: מהנדס, רופא, עורך דין, סוכן ביטוח, אדריכל וכו’).

אתה יכול להיות שותף בחברת סטארט-אפ.

ואתה יכול להיות בעלים של פיצרייה, חנות צעצועים, חנות בגדים, חנות מכולת או סופרמרקט, מספרה וכו’ (וכמובן, גם בכל תחום אחר שיש בו פעילות עסקית כל שהיא).

לצורך העניין, במונח “עסק”, נכלול כאן כל מסגרת של פעילות עסקית באשר היא: עוסק מורשה, חברה בע”מ, שותפות (רשומה או בלתי רשומה), וכיו”ב.

את העסק פתחת לפני מספר שנים, טיפחת אותו והשקעת בו המון זמן, כספי חסכונות (ואולי גם הלוואות) בסכומים גבוהים, מחשבה, אנרגיה וכו’.

לקחת על עצמך לא מעט סיכונים כדי לבסס את העסק (וזוכר, כמה משברים ולילות בלי שינה היו לך?).

וסוף סוף – ‘עשית את זה’. הצלחת!

אתה חושש (וניתן להבין אותך, לאור הסטטיסטיקה העגומה בישראל…), כי במידה וחיי הנישואין שלכם יעלו על שרטון, בית המשפט ייאלץ אותך לחלוק את העסק עם גרושתך, והיא תהיה שותפתך בו (ואז, מי ינהל את העסק? מי יקבל את ההחלטות? איך זה בכלל יעבוד… הרי לא הסתדרתם, ולכן אתם מתגרשים, לא כן?).

ולחלופין, שתצטרך לשלם לגרושתך סכומי כסף גבוהים מאוד כדי לקנות את חלקה בעסק בחזרה, וזה מסובך וקשה (איך עושים הערכת שווי? מה עם המוניטין? הלקוחות? שיטות שיווק ויתר הסודות המסחריים כיו”ב? ואיך בכלל תוכל לממן את התשלום…?).

דוגמא ראשונה –

יש לך פיצרייה עוד מלפני החתונה.

לאחר הנישואין, אתה פותח סניף נוסף.

אשתך דורשת בגירושין מחצית מהזכויות בסניף החדש, מאחר והוא הוקם במהלך חיי הנישואין.

דוגמא שנייה –

אתה שותף, יחד עם חבר (50%-50%), בחברת הזנק (‘סטארט-אפ’).

הקמתם את החברה לאחר השירות הצבאי.

ההתחלה הייתה מאוד קשה.

החברה מונה 8 עובדים.

אתם עובדים מסביב לשעון.

לאחר 3 שנות נישואין, החברה מצליחה יפה ואתה ‘מבצע אקסיט’ ומחליט למכור את כל מניותיך בה תמורת סך של 18,0000 מיליון ש”ח.

האם 9,000,000 מיליון ש”ח שייכים עכשיו לאשתך?

דוגמא שלישית –

לאבא שלך יש משרד אדריכלים משגשג, עם עשרות עובדים.

לא מזמן הוא חגג יום הולדת 73, ובשנים הקרובות הוא כנראה יצא לפנסיה.

אתה סיימת לימודיי אדריכלות בטכניון ומזה 4 שנים אתה עובד כשכיר במשרד של אביך.

בשעה טובה, אתה עומד להתחתן בעוד מספר חודשים.

אוטוטו, אתה תהיה שותף זוטר במשרד. ובהמשך, בעוד שנים ספורות אתה כבר תהיה הבעלים.

אתה מהרהר (ומוטרד באופן טבעי) ושואל את עצמך – “מה יהיה עם משרד האדריכלים שלנו במקרה שחלילה אתגרש?”

סוגיות אלו ואחרות, בהחלט ניתן ואף מומלץ לקבוע מראש ובאופן מסודר בהסכם ממון לפני חתונה.

לקריאה נוספת:

הגנה על נדל”ן ושיקולי מיסוי מקרקעין

נכסי מקרקעין הם יקרים, ומהווים נכס משמעותי.

פסיקת בתי המשפט בישראל כרסמה בחוק יחסי ממון, בכך שקבעה, כי במקרים מסוימים תיתכן ותחול חזקת שיתוף ספציפי ביחס לדירת המגורים, בהיותה נכס המהווה את גולת הכותרת של המשפחה.

גם אם יש לך נכס בבעלותך עוד מלפני הנישואין, וגם ככל הנוגע לדירה שהתקבלה לטובתך בירושה, יש להיזהר מהשקעות משותפות (למשל: שיפוצים), מגורים לאורך שנות נישואין ארוכות, גידול ילדים בדירה, שיתוף בדמי שכירות, תשלום משכנתה, ועוד – כל אלו ופרמטרים נוספים – עשויים ליצור מצב משפטי שבעטיו הדירה תחולק גם לבן הזוג בעת פקיעת הקשר.

הסכם ממון על דירה עם הפרדה רכושית מונע את החשיפה המשפטית הזו, ויגן על דירתך.

זאת ועוד, דיני מיסוי מקרקעין בישראל קבעו את ‘עיקרון התא המשפחתי’ לפיו מתקיימת חזקה משפטית, לפיה בני זוג (וילדיהם הקטינים) ייחשבו לצורכי פטורים והקלות מסוימים שבחוק מיסוי מקרקעין כמהווים יחידה אחת (‘מוכר’ או ‘רוכש’), ובנוסף לפי פקודת מס הכנסה ייעשה חישוב מאוחד של כלל הכנסותיהם של שני בני הזוג (כברירת מחדל).

ההשלכות של מיסוי התא המשפחתי כיחידה אחת הן דרמטיות. שכן, אילו כל צד היה מנהל את נכסי המקרקעין שלו בנפרד ממשנהו, היו מתקבלים עבור כל אחד מבני הזוג פטורים והקלות המס המגיעות לו באופן אישי ונפרד.

לפיכך, אם ניקח שני בני זוג אשר הגיעו כל אחד עם דירת ממגורים מלפני נישואיהם, אשר רכישתן חויבה במס רכישה מופחת עבור כל אחד מהם (קרי – לפי מדרגות של ‘דירה יחידה’), ואילו הם היו מבקשים לרכוש שתי דירות במהלך נישואיהם, הרי שבגין הדירה הראשונה הם היו זכאים לקבל את הקלת המס, אולם בגין הדירה השנייה החיוב במס רכישה היה לפי שיעור של 8% (מהשקל הראשון).

וכך גם הדבר, בעת מכירת דירת מגורים: אדם אשר בבעלותו דירת מגורים יחידה, יהיה פטור ממס שבח על מכירתה (ובכפוף לתנאים הקבועים בחוק מיסוי מקרקעין), אולם אם לאותו אדם (או לתא המשפחתי שלו) יש דירה נוספת, אזי הוא יחויב במס שבח בגין מכירתה.

מעוניינים לקרוא עוד על הנושא?

במדריך הבא אנו מסבירים בפירוט מדוע חשוב (ואף קריטי) לערוך הסכם ממון על דירת המגורים, כולל הסברים, דוגמאות וטיפים שריכזנו עבורכם בנושא, ולרבות היבטי תכנון וחסכון במיסוי מקרקעין.

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי זכויות סוציאליות

המונח “כלל נכסי בני הזוג” הוגדר בסעיף 5(ג) לחוק יחסי ממון באפן רחב ומדגיש את תחולתו לא רק על זכויות אשר מהוות זכויות קנייניות ‘מסורתיות’, אלא גם על זכויות בעלות אופי אישי הנובעות מעבודה ויגיע כפיים: “לרבות זכויות עתידיות לפנסיה, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים וחסכונות”.

משכך, שיתוף הנכסים בין בני זוג כולל גם זכויות סוציאליות ממקום העבודה.

זכויות סוציאליות נועדו בחלקן לשמש אותנו ליום סגריר.

זכויות סוציאליות כוללות, בין היתר:

 • קרן השתלמות.
 • קופת גמל.
 • כספי פנסיה.
 • ביטוח מנהלים.
 • פיצויי פרישה.
 • אופציות ממקום עבודה.

במסגרת הסכם ממון בהחלט ניתן לקבוע הפרדה רכושית מוחלטת בין הצדדים ביחס לזכויות סוציאליות, כך שגם הזכויות הסוציאליות הקיימות כעת וגם הזכויות שכל צד יצבור לעצמו במהלך הקשר בעתיד, ייוותרו תמיד רכוש נפרד ובלעדי של כל צד (ולא יאוזנו בפקיעת הקשר).

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי זכויות בקניין רוחני

זכויות בקניין רוחני הם נכס לכל דבר ועניין.

זכויות בקניין רוחני כוללות, בין היתר:

 • מוניטין אישי ומסחרי (של עסק או חברה שיש לכם).
 • פטנטים, המצאות, סימני מסחרי וכדומה.
 • אתר אינטרנט, דומיינים וכו’.
 • דפי פייסבוק, אינסטגרם וכו’.
 • אפליקציות.
 • סודות מסחריים ושיווקיים.
 • רעיונות לסטארט-אפים (‘חברות הזנק’).

בעיקר בעידן האינטרנט וההייטק שבו אנו חיים, לקניין רוחני יש לפעמים שווי כלכלי גבוה מאוד.

במקרים מסוימים, בתחילת הזוגיות לאותם נכסים יש שווי זניח (או אפסי), שכן המדובר על רעיון או מיזם שנמצא בחיתוליו, או עדיין רק מונח ‘על המדף’, או אפילו רק החל להתגבש בראש שלכם.

באמצעות הסכם ממון הפרדה רכושית ניתן להגן על כל הנכסים הקנייניים שלכם, הן הקיימים והן העתידיים.

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי מתנות וירושות

כפי שהובא לעיל, מתנות וירושות אותן מקבל כל צד נחשבות כרכוש נפרד של הצד שקיבל אותן.

עם זאת, עדיין ניתן ואף כדאי לכלול אותן במסגרת הסכם ממון של הפרדה רכושית, כדי להגן עליהן, ובתוך כך למנוע מחלוקות עתידיות בנושא זה.

יכולות להיות לך מספר סיבות, למשל:

 • מחלוקת בין הצדדים למי ניתנה המתנה (האם לצד אחד, או שהייתה משותפת?).
 • החוק אינו מתייחס לתשואות, עליית ערך והשבחות של מתנות וירושות.
 • כך גם במקרה של ‘גלגול’ המתנה, או הירושה (כגון: כסף שמומר לדירה).
 • לפעמים, הצד שקיבל כסף במתנה או בירושה ירצה שבמהלך הזוגיות הכסף או הנכס ישמשו את שני בני הזוג במשותף, אולם בפרידה רק הוא יהיה זכאי לקבלו.
 • מצב של מגורים משותפים לאורך שנים בדירת ירושה, או דמי שכירות המופקדים לחשבון משותף.

רוצים לקרוא עוד על הנושא?

במדריך הבא תמצאו הסברים, דוגמאות וטיפים שימושיים באשר לסוגיה של עריכת הסכם ממון ביחס לירושה עתידית.

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי בעלי חיים

הכותרת אולי נראית לכם מוזרה במקצת, אבל תתפלאו.

יש הגורסים, כי חיית מחמד היא חבר טוב ונאמן יותר מבני האדם…

בשנים האחרונות, הגיעו לפתחם של בתי המשפט לענייני משפחה לא מעט תיקים בהם נסובה המחלוקת על מי יזכה להמשיך ולגדל בבעלותו ובמשמורתו את חיית המחמד.

יש פסיקות הרואות בבעל חיים ממש ישות, אשר לא ‘מחולק’ כרכוש, אלא עושים מבחנים כדי לראות מהי טובתו של בעל החיים.

הכוונה, למשל, למצב שבו אחד מבני הזוג הביא והגיע לקשר על כלב, או חתול, או בנסיבות שהוא רכש (להבדיל, מרכישה או אימוץ משותפים) את חיית המחמד במהלך הנישואין, או אז נתגלע סכסוך בנושא בעת הפרידה.

והיו גם מקרים, שחרף העובדה שהכלב היה שייך לצד א’ עוד מלפני הנישואין, צד ב’ טען שהוא זה שגידל את הכלב בפועל, דאג לו ושהה עמו בפועל רוב הזמן והם מאוד קשורים, ולכן הכלב צריך להישאר שלו.

הסכם ממון בהחלט יכול להסדיר מראש את הבעיה ולקבוע (בוודאות גבוהה, יחסית) מי יהיה הבעלים של חיית המחמד לאחר הגירושין.

אגב, פתאום ‘קפץ’ לנו – האם שמעתם על החתולה ששמה שופט (Choupette)? היא בת טיפוחיו של מעצב העל קרל לגרפלד ז”ל שלפי הדיווחים במדיה ירשה מיליוני אירו מעיזבונו ותמשיך ליהנות מארוחות קוויאר ופטה כבד, כולל שתי משרתות אישיות צמודות, ומגורים יוקרתיים בדירה בלב פריז.

הפרדה רכושית מוחלטת לגבי חובות

במקרים מסוימים, אחד הצדדים מגיע לנישואין עם חובות (כגון: עסק המצוי בקשיים, מינוס והלוואות בבנק, משכנתה, חוב ממזונות, חובות לרשויות וכו’).

כמו כן, פעילות עסקית שלכם, וכן נכסים והשקעות שונים שלכם (או כאלו השייכים הצד השני), עשויים ליצור במהלך הזוגיות חובות למיניהן לנושים, להם אתם (חלילה) תהיו חייבים כספים.

החובות שלכם – עלולים לסבך את בן זוגכם, והחובות של בן זוגכם – עלולים לסבך אתכם.

כל צד צריך להיות מוגן היטב במסגרת הסכם ממון, באופן מפורש ונהיר, מפני חובות שאתם והפעילות העסקית שלכם (או להיפך, של הצד השני) עשויים לייצר.

ודאי תסכימו, כי אם אין לבן זוגכם יד ורגל בפעילות העסקית, בנכסים או בהשקעות שלכם, אזי מדוע עליו לשאת בתוצאות ולשלם את החובות שלכם…?!

הסכם ממון יכול לקבוע הפרדה רכושית ככל הנוגע לחובות כל כל צד, ובתוך כך להעניק לכם ודאות משפטית, הגנה מקסימלית ושקט נפשי לזוגיות מאושרת.

שלילת מזונות אישה, מזונות מן העיזבון, וכן ויתור על כתובה

אישה נשואה זכאית לקבל מזונות מאת בעלה כל עוד הם נשואים.

המזונות משולמים עד למתן פסק דין לגירושין ע”י בית הדין הרבני.

יצוין, כי הדין האישי אינו חל על בני זוג מעורבים (בני זוג אשר אינם משתייכים לאותה עדה דתית) ו/או על בני זוג יהודים, אשר נישאו בנישואין אזרחיים חו”ל.

עם זאת, אישה אשר לא זכאית למזונות לפי הדין העברי, עשויה להיות זכאית להם מכוח דיני החוזים. כלומר, כאשר הנישואין תקפים לפי דיני המשפט הבינלאומי הפרטי, ניתן להחיל לגביהם מזונות “חוזיים”, כאמור.

נוסף על כך, בני זוג המוגדרים בתור “חסרי דת”, או אינם משתייכים לאחת מהעדות שיש להן בית דין בישראל, זכאים למזונות לפי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), התשי”ט-1959 .

אישה עובדת (מלבד במקרים ספציפיים), לא תהיה זכאית לפסיקת מזונות אישה.

כאשר הבעל מסרב לתת גט לאשתו (למרות החלטה של בית הדין הרבני), עשויה האישה להיות זכאית למזונות בדין מעוכבת (אף אם היא אינה זכאית למזונות אישה).

כמו כן, לגבי הידועה בציבור, במקרה של פרידה יתכן והיא תהיה זכאית לפסיקה של ‘מזונות משקמים’ (יש להוכיח תלות כלכלית וכו’).

זאת ועוד, לגבי בני זוג יהודים אשר נישאו זל”ז כדמו”י, הבעל מחויב במקרה של גירושין לשלם לאישה את סכום כתובתה (אלא אם התקיימו עילות לשלילת תשלום כתובה).

סעיף 56 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965, קובע כי לאחר פטירתו של אדם, זכאים בן זוגו, ילדיו או הוריו של המנוח, אשר זקוקים למזונות, לקבלת מזונות מן העיזבון.

משכך, במצב של פטירה, יתכן והאיש/ה יוכל/תוכל לתבוע את מזונותיו/ה מן העיזבון.

יצוין, כי גם בני זוג ידועים בציבור זכאים למזונות מן העיזבון, וזאת  אם הם לא היו נשואים לאחרים, קיימו חיי משפחה ומשק וניהלו בית משותף (חיו כבעל ואישה וכו’).

לשם כך, יש להוכיח נזקקות, כאשר הפסיקה נתנה פרשנות מצמצמת לנושא (להוכיח שבן הזוג אשר נותר בחיים אינו יכול לספק את צרכיו ההכרחיים).

זכאות בן זוג למזונות מן העיזבון היא לכל זמן אלמנותו.

ברם, בית המשפט רשאי, לפי שיקול דעתו, להורות על מענק חד-פעמי, אם הוא סבור כי יש לפעול כך.

באמצעות עריכת הסכם ממון מקצועי ניתן להתנות על החיובים אשר פורטו לעיל ולשלול אותם.

ויודגש, כי חשוב מאוד להקפיד על הניסוח המשפטי בסוגיות הללו (לדוגמה: לגבי ויתור כתובה), כדי שיהיה להוראות הללו תוקף משפטי חוקי.


הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת – למי זה מתאים?

כמעט כמו לכל דבר בחיים, להסכם ממון עם הפרדה רכושית יש גם יתרונות וגם חסרונות (ותלוי את מי שואלים…).

בעקרון, הסכם ממון עם הפרדה רכושית יכול להתאים במצבים שונים, כדוגמת המקרים הבאים:

 • כאשר יש פער כלכלי משמעותי בהכנסות של בני הזוג.
 • כאשר יש פער כלכלי משמעותי במסת הנכסים שיש לכל צד (האישי ו/או של משפחת המוצא).
 • כאשר יש למי מהצדדים דירת מגורים מלפני הקשר.
 • כאשר יש למי מהצדדים עסק ו/או חברה.
 • כאשר המדובר על בני זוג בפרק ב’ (למשל: נישואים שניים).
 • כאשר המדובר על בני זוג שהם ידועים בציבור (ובנושא זה תוכלו לקרוא גם כאן).
 • כאשר תפיסת העולם של בני הזוג דוגלת בעצמאות והפרדה ככל הנוגע למשאבים הכלכליים.

ואתם, האם אתם מהצד של החתן או של הכלה? ומה דעתכם בנושא? האם בעד או נגד? (או שאתם מכוחות האו”ם ונמנעים מלהצביע…?)


הסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת – דוגמא

להלן דוגמא של סעיף בהסכם ממון הפרדה רכושית מוחלטת *:

“בני הזוג מצהירים ומסכימים ביניהם בזאת על משטר ממוני של הפרדה רכושית כוללת, מלאה ומוחלטת לעניין “זכויות” של כל צד, כך שהן תהיינה תמיד – לגבי תקופת העבר, ההווה והעתידמוחרגות ולא ‘בנות-איזון’ והן לא ייחשבו, בשום מקרה ו/או נסיבות באשר הם, מכל סוג ומין שהוא, ללא יוצא מן הכלל, כמהוות “רכוש משותף”, אלא כמשוייכות אך ורק ובאופן בלעדי (100%) לצד אשר בבעלותו ו/או בחזקתו הן מצויות ו/או רשומות ו/או צבורות וכו’.

כמו כן, “זכויות” של כל אחד מבני הזוג יהוו בבחינת “נכסים שבני הזוג הסכימו בכתב ששוויים לא יאוזן ביניהם”, לפי הוראת סעיף 5(א)(3) לחוק יחסי ממון, התשל”ג-1973, אלא אך ורק בהתאם ובכפוף לקבוע בהסכם זה.

בנוסף, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת, תוך הדגשה, על אי הסכמתם המפורשת, וזאת מראש ובאופן בלתי חוזר ושאינו ניתן לביטול, ללא שום תנאי ו/או סייג כל שהם, להסדר של “איזון משאבים” על-פי חוק יחסי ממון, התשל”ג-1973 ו/או כל הסדר מקביל ו/או דומה במהותו ו/או בתוצאותיו המשפטיות מכוח חוק ו/או חיקוק ו/או דין רלוונטי/ים אחר/ים, לעניין “זכויות” של כל צד, כאמור לעיל.

לעניין סעיף זה, המונח “זכויות”, משמעו –

״כל זכות, קיימת ו/או עתידית, המוכרת ו/או אשר תוכר ככזו בעתיד על-פי כל דין בישראל ו/או זר (אם וככל שיהיה רלוונטי); ובלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לרבות, אך לא רק, כל ממון ו/או רכוש ו/או נכסים למיניהם (כולל דלא-ניידי, ניידי, ולרבות כלי רכב, כלי שיט, מחשבים, תכשיטים, עבודות אמנות, בעל/י-חיים, וכיו”ב), כספים במט”י ו/או מט”ח, מטבעות דיגיטליים ו/או וירטואליים ו/או ICO (קריפטו, כגון: ביטקוין), חסכונות, פיקדונות, החזקה במניות ו/או אגרות-חוב ו/או ניירות-ערך סחירים אחרים, זכויות בשותפויות ו/או תאגידים (חברה בע”מ וכו’) ו/או בכל מיזמים ו/או פרויקטים ו/או עסק/ים אחר/ים מכל סוג (על כל המשוייך להם ו/או המגולם בהם וכו׳), וכן פיצויים, מענקים, שילומים, תגמולי ביטוחים, רנטות, פיצויים, קצבאות, וגם כל זכויות סוציאליות (כגון: קרן השתלמות, קופת גמל, פנסיה, ביטוח מנהלים, בונוסים, מענקים, אופציות בחברות, וכולל לעובד לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה ו/או אופציות ו/או מניות ו/או תגמול מנייתי ו/או Restricted Stock Unit וכדומה ו/או כל זכות אחרת כיו”ב מאת מקום עבודה ו/או עסק, המוכרת לפי הסכם ו/או נוהג ו/או כל דין כמהווה ‘זכות סוציאלית’ לעובד ו/או עצמאי, לפי העניין), זכויות בקניין רוחני (כולל נכסי קריירה, מוניטין אישי ועסקי, וכו’, וכן זכויות יוצרים לגבי פטנטים, המצאת שירות, סימני מסחר, וכיו”ב), תקבולים, הכנסות, רווחים, כספי זכיות (בהגרלות, פרסים וכדומה), קניין אינטרנטי (כגון: שמות ורישום בעלות על דומיינים, תוכן וכל יתר הקשור עם אתרי אינטרנט, פיתוחים, אפליקציות, דפי פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, פורומים, וכדומה), ובנוסף כל זכויות אחרות, מכוח התחייבות חוזית ו/או הסכם ו/או כל דין, מכל מין וסוג שהוא, ללא יוצא מן הכלל, בין בישראל ובין בחו”ל, ובכלל זאת גם כל תקבולים ו/או פירות ו/או השבחות ו/או עליית-הערך ו/או הצמדה ו/או ריבית ו/או תחלוף (‘גלגול’) וכיו”ב בקשר עם זכויות, כאמור.”

* הערה: זהו רק סעיף אחד לדוגמה מתוך הסכם מאוד מקיף ומפורט.

כמה סיבות טובות לבחור בנו

חושבים על הסכם ממון הפרדה רכושית?

הנה כמה סיבות טובות מדוע כדאי לכם לבחור בנו:

 • התמחות בהסכמי ממון.
 • ניסיון של מעל 25 שנים.
 • מקצועיות ומוניטין (פירמה מהמובילות בתחום בישראל).
 • ערכנו מאות הסכמי ממון לזוגות.
 • ערך מקסימלי לכסף שלכם (מחירים הוגנים).
 • ליווי אישי וצמוד בתהליך על ידי עו”ד עמית ורד.
 • שקיפות מלאה וזמינות בכל שלבי העבודה.
 • אפשרות לתכנון מיסוי מקרקעין (לחסכון במס) במסגרת הסכם הממון שלכם.
 • פתרונות יצירתיים וכלים משפטיים מתקדמים.
 • רגישות רבה, מתוך הבנת המצב העדין.

.

__________

שוקלים הסכם ממון עם הפרדה רכושית מוחלטת? מתלבטים?
הנושא רגיש ומעבר לפרמטרים ‘היבשים’ הרגילים, חשוב שהזוגיות לא תיפגע.
בחירה נכונה של האדם, האישיות של עורך הדין – היא המפתח להצלחה!

בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.

דברו איתנו עכשיו: 03-9499555
__________
אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat