התרת נישואין אזרחיים בהסכמה - מה חשוב לדעת?

לפניכם מדריך הכולל מידע וטיפים על הליך התרת נישואין.

משרדנו מתמחה בטיפול בתובענות של התרת נישואין.

יש לכם שאלות? מחפשים עורך דין התרת נישואין? ניתן לפנות אלינו.

 

מדריך בנושא התרת נישואין

התרת הנישואין (המכונה גם: ‘התרת נישואין אזרחיים’, או ‘גירושין אזרחיים’) הוא הליך מקביל לגירושין. אם אתם זוג נשוי, שכל אחד מכם הוא בן דת אחרת, או לפחות אחד מכם אינו משתייך לדת כל שהיא (חסר דת), ואתם מעוניינים להתגרש, עליכם להגיש לבית משפט לענייני משפחה תובענה להתרת נישואין.

מהם התנאים הנדרשים? איך זה עובד? כמה זמן זה לוקח? מה קורה במצב שאין הסכמה? עורך דין התרת נישואין עמית ורד מסביר במאמר הבא.

מה זה התרת נישואין?

גירושין ישראל מתבצעים בהתאם לדין האישי החל על הצדדים, שהוא הדין הדתי של בני הזוג. קרי – בני זוג ששניהם יהודים יתגרשו לפי הדין העברי, מוסלמים לפי הדין המוסלמי, נוצרים לפי הדין הנוצרי, וכיו”ב.

החוקים העיקריים החלים על הליך של התרת נישואין הם: חוק בית המשפט למשפחה, תשנ”ה-1995, וכן חוק שיפוט בעניני התרת נישואין (מקרים מיוחדים וסמכות בין-לאומית) תשכ”ט-1969 (להלן – ‘החוק’, או ‘חוק התרת נישואין’).

סעיף 1(א). לחוק התרת נישואין קובע כך:

“עניני התרת נישואין שאינם בשיפוטו הייחודי של בית דין דתי יהיו בשיפוטו של בית משפט לעניני משפחה (בחוק זה – בית המשפט) אלא אם כן על פי הוראות חוק זה נתונה סמכות השיפוט לבית דין דתי”.

מהי אוכלוסיית היעד?

כאשר בני הזוג הם מעורבים, כלומר, כל אחד מהם שייך לדת אחרת, או שמי מהם  הוא במעמד של חסר דת, והם מעוניינים להתגרש, עליהם לנהל הליך של התרת נישואין המתבצע בבית המשפט לענייני המשפחה (להלן גם – ‘בית המשפט”).

לכל עדה דתית המוכרת על ידי מדינת ישראל (והן: יהדות, אסלאם, נצרות והדת הדרוזית) יש בית דין מוסמך ספציפי משלה, הפוסק על פי הדינים של אותה הדת.

באופן זה:

 • בני זוג יהודים יתגרשו בבית דין רבני לפי הדין האישי שלהם הוא הדין העברי.
 • בני זוג מוסלמים יתגרשו בבית דין שרעי, לפי הדין האישי שלהם הוא הדין המוסלמי (‘שריעה’).
 • בני זוג נוצרים יתגרשו בבית דין נוצרי, לפי הדין האישי שלהם הוא הדין הנוצרי.
 • בני זוג דרוזים יתגרשו בבית דין דרוזי, לפי הדין האישי שלהם שהוא הדין הדרוזי.

מכאן, הליך התרת נישואין אינו רלוונטי לבני זוג בני ששניהם שייכים לאותה דת מוכרת המבקשים להתגרש.

יש להראות זיקה לישראל

על מנת שבית המשפט לענייני משפחה יהיה מוסמך לדון בהליך תובענה להתרת נישואין, נדרש תנאי מקדמי נוסף, כקבוע סעיף 2(א). לחוק:

“בית המשפט מוסמך לדון בעניני התרת נישואין, לפי סעיף 1, בהתקיים אחת הזיקות האלה:

(1) מקום מושבו של המשיב בישראל;

(2) שני בני הזוג הם אזרחים ישראלים;

(3) מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שהתגורר בה במשך שנה לפחות בסמוך להגשת הבקשה להתרת הנישואין;

(4) מקום מושבו של המבקש בישראל, ובלבד שמקום מושבם המשותף האחרון של בני הזוג היה בישראל;

(5) המבקש הוא אזרח ישראלי ומקום מושבו בישראל;

(6) המבקש הוא אזרח ישראלי והתגורר בה במשך שנה במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין;

(7) המבקש הוא אזרח ישראלי ונמצא בישראל במועד הגשת הבקשה להתרת הנישואין, ובלבד שבאותו מועד, במקום מושבם האחרון של בני הזוג לא ניתן לערוך גירושין על פי כל דין.

(ב)  לענין סעיף זה, “מקום מושב”, של אדם – המקום שבו נמצא מרכז חייו או מקום מגוריו הרגיל”.

 פתיחת הליך התרת נישואין אזרחיים בישראל מתבצעת בדרך של הגשת בקשה להתרת נישואין לבית המשפט לענייני משפחה, שבתחום שיפוטו נמצא מקום המגורים המשותף של הצדדים (ואם הם כבר אינם מתגוררים יחד – לפי מקום מגוריהם המשותף האחרון).


מדוע כדאי להתיר את הנישואין?

התרת נישואין מהווה הליך חשוב מאוד של גירושין אזרחיים, אשר נותן מענה משפטי לבני זוג שלא נישאו בהתאם לדין הדתי, ולכן אינם יכולים להתגרש בערכאה שיפוטית של בית דין דתי.

כדאי לדעת, כי במסגרת הליך התרת נישואין יכולים בני הזוג גם לחתום ביניהם על הסכם גירושין ובו להסדיר ביניהם עניינים נוספים הכרוכים בהתרת נישואיהם, כגון: הסכם בנוגע לענייני ממון וחלוקת רכוש, הסדרי משמורת וזמני שהות עם ילדים קטינים, ועוד.

נוסף על כך, עם התרת נישואין על ידי בית המשפט לענייני משפחה ייחשבו בני הזוג כפנויים והם יהיו רשאים להתחתן עם אחרים.

על מנת לשנות את המעמד הרשמי יש לפנות למשרד הפנים ולמסור להם עותק מקורי של פסק דין להתרת נישואין. תוכלו לבקש להנפיק עבורכם על המקום ספח עדכני של תעודת הזהות ובו יצוין: ‘גרוש/ה’.

זאת ועוד, מרגע התרת הנישואין אתם כבר לא נחשבים במעמד של בני זוג נשואים, ומשמעות הדבר מבחינה משפטית שלכל המאוחר ממועד זה ואילך:

 • לא מתקיימים ביניכם לבין בן או בת הזוג יחסי שיתוף כלכלי של זכויות ו/או חובות הנובעות מקשר הנישואין, מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל”ג-1973.
 • נשללת זכות הירושה של בן או בת הזוג שלכם לפי דין הנובעות מקשר הנישואין, מכוח חוק הירושה, תשכ”ה-1965:

התרת נישואין – איך זה עובד?

התרת נישואין אזרחיים בהסכמה

הגשת הבקשה

זהו המצב המשפטי הפשוט יותר.

על בני הזוג להגיש לבית המשפט לענייני משפחה בקשה להתרת נישואין בהסכמה.

לבקשה יש לצרף תצהיר תומך בחתימת הצדדים ומאומת על ידי עורך דין.

כמו כן, יש למלא טפסים ולצרף לבקשה מספר מסמכים נלווים.

מסמכים לתביעה להתרת נישואין בהסכמה
 1. תעודת נישואין (מתורגמת לעברית, עם אישור נכונות תרגום נוטריוני)
 2. טופס 43א מאומת על ידי עורך דין
 3. טופס 43ב’ מאומת על ידי עורך דין.
 4. צילומי תעודות זהות
 5. תמציות רישום ממשרד הפנים (עם פרטי המעמד האישי והדת).

לתשומת לב, כאשר מי מבני הזוג הוא במעמד של חסר דת, יש לצרף גם תצהיר חתום של צד שלישי ומאומת על ידי עורך דין, שהוא אדם שמכיר אותו מקרוב, לשם תמיכה בעובדה שבן הזוג הוא אמנם אדם חסר דת.

את הבקשה יש להגיש למזכירות של בית המשפט לענייני משפחה.

שלבי הליך גירושין אזרחיים בהסכמה

בקשה להתרת נישואין היא בסמכות של סגן נשיא בית המשפט (לחלופין, שופט שהוא מסמיך לצורך הטיפול בעניין).

בית המשפט לענייני משפחה ידון בהליך של התרת הנישואין בדלתיים סגורות.

סגן נשיא בית המשפט יבדוק את הבקשה שהוגשה בפניו, כמו גם את המסמכים שצורפו אליה. אם חסרים מסמכים – בית המשפט יורה לכם על הצורך בהשלמתם וצירופם לתיק תוך מועד קצוב.

בהמשך, בית המשפט יפנה לבית הדין הדתי הרלוונטי, על מנת לברר מולו באם במקרה דנן יש צורך בגירושין של בני  הזוג בבית דין דתי.

בית המשפט יפנה לבית הדין העומד בראש העדה אליה משתייך כל אחד מבני הזוג (כאמור: יהודים, מוסלמים, נוצרים, או דרוזים), על מנת לברר מולו האם יש צורך לבצע גירושין בהתאם לדין הדתי של אותה העדה.

כלומר, מעורבות יותר מערכאה שיפוטית אחת בהליך התרת הנישואין .

יצוין, כי כאשר את הבקשה להתרת נישואין מגישים צדדים שהם חסרי דת, בית המשפט למשפחה הינו בעל הסמכות להחליט לגבי הגירושין שלהם.

על בית הדין הדתי לתת את חוות דעתו בתוך 3 חודשים ממועד פנייתו של בית המשפט למשפחה.

ראש בית הדין הדתי יחליט בעניין זה (בכתב, באופן מנומק), ועליו להעביר את החלטתו לבית המשפט למשפחה לכל המאוחר תוך 3 חודשים לבית המשפט למשפחה (ניתן להאריך את המועד).

אם בית ראש הדין הדתי יקבע, כי יש צורך בניהול הליך של גירושין על פי הדין הדתי – בית המשפט יעביר אליו את התיק להמשך ניהולו בפניו (הערה: ההעברה לבית הדין אינה מקנה לבית הדין הדתי סמכות בעניינים הכרוכים בגירושין).

אם בית הדין יקבע שאין צורך לבצע גירושין על פי הדין הדתי, או שלא נמסרה חוות דעתו של ראש בית הדין תוך שלושה חודשים (והמועד למסירתה לא הוארך, או שחלפה תקופת הארכה), ידון בית המשפט למשפחה בבקשה להתרת נישואין.

דוגמה –

אם מדובר בנישואין של אדם יהודי עם מי שאינו יהודי (או חסר דת), יפנה סגן נשיא בית המשפט למשפחה לקבלת חוות דעת של בית הדין הרבני הגדול, על מנת לברר האם בית הדין מכיר בנישואין הללו, אם לאו.

ואם בית הדין הרבני הגדול יחליט שהוא לא ידון בגירושין של בני הזוג, ניתן לעבור את הליך התרת הנישואין בבית המשפט בלבד.

כאשר ישנה הסכמה של בני הזוג להתגרש, ואין להם סוגיות נוספות ו/או מורכבות הנוגעות לפרידה, ניתן יהיה לסיים את ההליך בתוך פרק זמן קצר יחסית ולקבל פסק דין להתרת הנישואין.

כלומר, עצם הגשת הבקשה והסכמת בני הזוג לגביה מספיקה לצורך קבלת פסק דין להתרת הנישואין (ללא צורך להוכיח עילה להתרת הנישואין, ניהול של דיונים וכו’).

התרת נישואין אזרחיים כאשר אין הסכמה להתגרש

התרת נישואין במעמד צד אחד

במצב שבו אחד מהצדדים אינו מסכים להתיר את הנישואין המדובר ללא ספק בהליך שונה ומורכב בהרבה.

יש לפתוח בבית המשפט למשפחה הליך של תובענה להתרת נישואין במעמד צד אחד.

לתובענה להתרת נישואין גם יש לצרף תצהירים, טפסים ומסמכים נלווים, בנוגעים לזהות של כל אחד מהצדדים, עריכת טקס נישואין, המעמד הדתי של הצדדים, ועוד.

עילות להתרת נישואין

כתב התביעה צריך לפרט את העילות העיקריות התקפות לשם הוכחת סיבה מצדקת להתרת הנישואין שלא בהסכמה, הגם שעל פי רוב עצם העובדה שיש סכסוך ורצון של צד אחד להיפרד יכול להוות סיבה מספקת.

סעיף 5(ג). לחוק קובע:

“הסכמת בני הזוג תשמש לעולם עילה לגירושין”.

משלב זה ואילך, כאן יתחילו דיונים בבית המשפט לענייני משפחה, אשר צפוי לפסוק בסיום התיק על התרת הנישואין.

במקרים מסוימים, בית המשפט יזקק לקבלת חוות דעת מומחה בנוגע לדין הזר (לפי מקום עריכת טקס הנישואין האזרחיים), על מנת לבחון את השאלה האם התקיימה במקרה המסוים עילה של גירושין אזרחיים ולפסוק בהתאם.


כמה עולה התרת נישואין? | מחיר

פתיחת תובענה להתרת נישואין כרוכה בתשלום אגרה בסך של כ-500 ₪ (יש לשלם במזכירות בית המשפט לענייני משפחה בעת ההגשה).

כמו כן, יש לצרף לתיק את תעודת הנישואין עם אישור נכונות תרגום לשפה העברית המבוצע על ידי נוטריון (עלות של כמה מאות שקלים).

כמובן, שיש גם להביא בחשבון עלות שכר טרחת עורך דין, אם הצדדים מיוצגים בתיק.

שכר הטרחה עשוי להשתנות בין עורכי דין שונים, בהתאם למומחיות ולניסיון של עורך הדין הספציפי המטפל בתיק.

כאשר המדובר על בקשה להתרת נישואין בהסכמה המוגשת על ידי בני הזוג באמצעות עורך דין משותף עלות שכר הטרחה תהיה מוזלת יותר.

לעומת זאת, כאשר המדובר על הגשת תובענה להתרת נישואין שלא בהסכמה, העלות של כל אחד מבני הזוג תהיה גבוהה באופן משמעותי. שכן, כל אחד מהם ישכור את שירותיו של עורך דין נפרד מטעמו ויהיה צורך לנהל את ההליך המשפטי. המחיר עשוי להשתנות בהתאם למאפייני ומורכבות המקרה, מספר הדיונים שיתקיימו בבית המשפט, וכן תלוי בשאלה האם ישנן סוגיות נוספות במחלוקת (כגון: חלוקת רכוש, מזונות ילדים קטינים, הסדרי משמורת, ועוד).


חשיבות ייעוץ וטיפול משפטי של עורך דין התרת נישואין

אין להקל ראש בהליך של התרת נישואין. אל תעשו את זה לבד!

מומלץ להיוועץ עם עורך דין גירושין ודיני משפחה על מנת לבצע את ההליך באופן מקצועי, מדויק ויעיל.

חשוב לבחור עורך דין הבקיא בתחום ויש לו ותק וניסיון, כמובן גם באופן ספציפי בניהול תיקים של נישואין אזרחיים ותובענות להתרת נישואין לצורך ניהול ההליך באופן מיטבי עבורכם.

על בקשה להתרת נישואין להיות מפורטת ועם כל המסמכים הנלווים הנדרשים, אחרת הטיפול בה עשוי להתעכב, והיא אף עלולה להידחות.

אם אחד מבני הזוג אינו מתנגד לבצע התרת נישואין בהסכמה, אזי מדובר על הליך מורכב בהרבה, שבמסגרתו יש להגיש לבית המשפט תובענה להתרת נישואין, לנהל את התיק, להגיש תצהירים וראיות, להתייצב לדיונים, ועוד.

כדאי להיוועץ עם עורך דין להתרת נישואין כבר בשלב הראשוני על מנת שיגבש עבורכם אסטרטגיה משפטית ובאמצעותו תוכלו להימנע מטעויות.

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat