התנגדות לצוואה – ביטול צוואה

עילות להתנגדות וביטול צוואה

נושא זה הוא מורכב וסבוך מאוד מבחינה משפטית. נסביר אותו בקצרה וננסה לפשטו עבורכם כאן.

לא כל מסמך שעורכו התכוון שיהווה צוואה הוא אכן צוואה תקפה, שכן קיימים מספר פגמים היכולים להביא לפסילת צוואה.

ישנם ארבעה סוגי פגמים: פגם בכשירות המצווה, פגם צורני בצוואה, פגם באיזה מהוראה מהוראות הצוואה ופגם הנובע מנסיבות עריכת הצוואה.

עקרון יסוד בדיני הירושה הוא, כי יש לקיים את רצון המת, ולכן על פי רוב רק במקרים חריגים ניתן לעתור לביטול צוואה ולהצליח בכך.

חובת ההוכחה רובצת על העותר לביטול הצוואה ובמקרים כאלו נטל הראיה הוא כבד ביותר.

השפעה בלתי הוגנת

סעיף 30(א) לחוק הירושה התשכ”ה-1965 קובע:

“הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגשת, תחבולה או תרמית – בטלה.”

הפסיקה בעניין ביטול צוואה קבעה, כי אחת מאבני הבוחן שבבוא בית המשפט יקבע את מידת ההשפעה הבלתי הוגנת היא, כי המצווה היה תלוי בנהנה, וכי התלות הייתה בעצמה מספיק  להקמת החזקה בדבר קיומה של ההשפעה.

הפסיקה לא קבעה רשימה סגורה של מבחנים לקביעת קיומה של השפעה בלתי הוגנת, הדברים נבדקים לפי הנסיבות הספציפיות של המקרה. מאחר ועסקינן בנושא מאוד מורכב, מומלץ להיוועץ עם עורכי דין המתמחים בתחום, באופן פרטני וספציפי.

השפעה בלתי הוגנת אינה פוסלת באופן מיידי את הצוואה, אלא עצם קיומו של יסוד בלתי הוגן בה.

השופט שאול שוחט בספרו “פגמים בצוואות” (בעמוד 219) אומר, כלהלן:

“כדי לפסול צוואה יש להוכיח כי ההשפעה הבלתי הוגנת קדמה לעריכת הצוואה וכי הצוואה הייתה פועל יוצא של אותה השפעה אסורה”.

בע”א 423/75 בן נון נגד ריכטר בדונו בהתנגדות לצו קיום צוואה, קבע השופט ברנזון:

“ואולם, גם אצלנו […] כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחד בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לומר שעשייה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצידו,  אלא אם הוכח היפוכו של דבר. כלומר במקרה כזה חובת הוכחה על קיומה של השפעה בלתי הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה”.

כמו כן, השופט ברנזון מוסיף וקובע, כי החזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת אינה מוגבלת לקטגוריות מסוימות של יחסי אמון, אלא חלה על כל סוגי היחסים, במסגרתם יש לאדם אחד שליטה על רעהו).

בפס”ד מרום נ’ היועמ”ש ב-דנ”א 1516/95 פ”ד נב’ (2) 813) נקבעו 4 פרמטרים לבחינת ההשפעה הבלתי הוגנת על המצווה המסייעים לבית המשפט לבחון קיומה של תלות המצווה בנהנה, כלהלן:

1. מידת עצמאות המצווה מהבחינה הפיזית ומהבחינה הנפשית – כלומר, תלות מקיפה ויסודית של המנוח/ה בנהנה.

2. האם הקשר שהתקיים בין המצווה לבין הנהנה התבסס על מתן סיוע שהמצווה נזקק לו.

3. היקף הקשרים שקיים המצווה עם אחרים (זולת הנהנה) ומידתם.

4. נסיבות עריכת הצוואה ומידת מעורבות הנהנה בעריכתה.

מעורבות הנהנה בלקיחת חלק בעשיית הצוואה

סעיף 35 לחוק קובע:

“הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה והוראת צוואה המזכה בן זוגו של אחד מאלה- בטלה”.

למעשה, סעיף זה קובע חזקה חלוטה, לפיה אדם הנגוע באחת העילות המפורטות בסעיף לעיל גורם לבטלות הוראת הצוואה שנעשתה לטובתו.

בסעיף זה נכללות 3 עילות בטלות כלפי הזוכה על פי הצוואה ובן-זוגו: הוראה בצוואה המזכה את עורכה, או את מי שהיה עד לעשייתה, או את מי שלקח באופן אחר חלק בעריכתה.

המבחן האם נטל הנהנה חלק בעריכת הצוואה נעשה בכל מקרה לפי נסיבותיו הספציפיות ונוכח מידת האינטנסיביות והחומרה של מעורבות הנהנה בעריכת הצוואה..

המצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה

ההגבלה מוטלת על מי שלא ידע להבחין בטיבה של צוואה לעשות צוואה עניינה במצבו הנפשי, המנטלי והגופני של המצווה בזמן עשייתה.

המבחן האם ידע המצווה להבחין בטיבה של צוואה הוא גמיש, בבסיסו השאלה האם המצווה היה מודע למהות מעשיו ולתוצאותיהם.

לצורך הוכחת טענה זו ניתן להסתייע במסמכים רפואיים לגבי מצבו הרפואי של המצווה נכון למועד עשיית הצוואה (או בסמוך), בחוות דעת רפואית, או חוות-דעת אחרת לגבי מצב המצווה בזמן עשיית הצוואה.

צוואה מחמת טעות

ניתן לעתור לביטול צוואה מחמת טעות, וזאת מכוח סעיף 30(ב) לחוק הקובע:

“הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות – אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אלמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה, אם אי אפשר לעשות כן – בטלה הוראת הצוואה”.

נציין, כי הרשימה לעיל אינה רשימה סגורה, כאשר על בית המשפט לבחון כל מקרה לפי נסיבותיו הספציפיות.

במקרה של ביטול צוואה הדדית של מוריש שנפטר, יוכל גם בן הזוג (או הנהנה הרלוונטי של הצוואה ההדדית המקבילה) הנותר בחיים לבטל צוואתו הוא, ויהא רשאי להחליפה בצוואה אחרת חדשה כאוות נפשו, שכן אלמנט ההדדיות וההסתמכות אינם יכולים להתקיים לגבי צוואה שבוטלה ונקבע שהינה חסרת תוקף משפטי (הבהרה: ככל הידוע לנו, שאלה זו טרם נדונה בערכאות, אך זו דעתנו האישית).


הגשת התנגדות לצוואה

על אדם המעוניין לבטל צוואה להגיש התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני משפחה.

את ההתנגדות יש להגיש תוך 14 ימים ממועד הפרסום של הודעת הגשת הבקשה לצו קיום הצוואה בעיתונות וברשומות. בחלוף מניין 14 הימים הללו, ניתן להגיש את ההתנגדות רק בכפוף לקבלת אישור של בית המשפט לענייני ירושה או הרשם לענייני ירושה.

לפי תקנות הירושה ההתנגדות תוגש בכתב ותכלול את פרטים ומסמכים כלהלן:

  • הנושא של כתב ההתנגדות;
  • הנימוקים של כתב ההתנגדות;
  • מסמכים רלוונטיים עליהם מתבסס כתב ההתנגדות;
  • תצהיר (מאומת בפני עורך דין) לשם תמיכה בכל העובדות המופיעות בכתב ההתנגדות;
  • אסמכתא על תשלום אגרה;
  • טופס פתיחת הליך (טופס ייעודי בנוסח מובנה);
  • ייפוי כוח לעורך דין (אם המתנגד מיוצג).

יצוין, כי ניתן להגיש את ההתנגדות באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של הרשם לענייני ירושה (משרד המשפטים).

לצורך כך יש לאתר את המספר של הבקשה לצו ירושה או הבקשה לצו קיום הצוואה (באתר; לפי פרטי הזיהוי של המנוח) ולהגיש את ההתנגדות בהתאם.

לאחר הגשת ההתנגדות יועבר התיק לבית משפט לענייני משפחה.


עורך דין צוואות וירושות עמית ורד מתמחה בדיני משפחה, לרבות עריכת צוואות (כולל צוואות מורכבות ומיוחדות), וכן בניהול מקצועי של תיקי התנגדות לצוואה בבתי משפט.

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו, התקשרו אלינו: 03-9499555

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים
WhatsApp chat