מס רכישה - המדריך המקיף ברשת! [מעודכן לשנת 2019]

קונים דירה, בית, או מגרש?

רוצים לדעת איך ניתן לחסוך בתשלום מס רכישה?

לפניכם המדריך המקצועי והמקיף ברשת על מס רכישה בקניית דירת מגורים.

משרדנו מתמחה בליווי משפטי של עסקאות מקרקעין, כולל תכנון מס אופטימלי.

מס רכישה – תוכן עניינים של המדריך

[ניתן ללחוץ על הכותרות ולגלול ישירות למקטע הרלוונטי]

1. מהו מס רכישה?

2. חובת הצהרה ודיווח + מקדמה

3. סיווג הנכס הנרכש לעניין מס רכישה

4. מדרגות מס רכישה 2019 לדירת מגורים

5. פטורים / הקלות במס רכישה

6. פטורים/ הקלות נוספים במס רכישה (מדרגה מקסימלית של 0.5%)

7. דחייה בתשלום מס רכישה / חלוקה לתשלומים

8. ביטול עסקה

9. הליכי שינוי שומה

10. מחשבון / סימולטור מס רכישה

11. מדריך משפטי מומלץ בנושא קניית דירה


מהו מס רכישה?

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ”ג-1963 (להלן – “החוק” ו/או “חוק מיסוי מקרקעין”) עוסק בנושא של מכירת זכויות במקרקעין (וזכויות באיגוד מקרקעין), בעת מכירתן.

המונח “מקרקעין” מוגדר בסעיף 1 לחוק כלהלן:

“מקרקעין” – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה;”

סעיף 9(א) לחוק קובע, כי במכירת זכות במקרקעין הרוכש חייב לשלם מס רכישה:

“(א). במכירת זכות במקרקעין יהא הרוכש חייב במס רכישת מקרקעין (להלן – מס רכישה); מס הרכישה יהיה בשיעור משווי המכירה או בסכום קבוע, לפי סוג המכירה או המקרקעין, הכל כפי שיקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שלגבי מכירת זכות במקרקעין לרוכש הנמנה עם קבוצת רכישה לגבי נכס שאינו דירת מגורים יהא שווי המכירה – שווי המכירה של הנכס הבנוי שאינו דירת מגורים.”

המונח “זכות במקרקעין”, כמשמעו בחוק, מוגדר בחוק כזכות של בעלות, או זכות של חכירה (לתקופה העולה על 25 שנה), וכן זכות הרשאה להשתמש במקרקעין שניתן לראותה כבעלות, או חכירה (לתקופה כאמור).

המונח “מכירה”, כמשמעו בחוק, כולל העברה, מכירה, או ויתור, על זכות במקרקעין, בין אם בתמורה ובין אם ללא תמורה, העברתה או ויתור עליה.

יחד עם זאת, תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל”ה-1974 (להלן – “התקנות” ו/או “תקנות מיסוי מקרקעין”) קובעות במקרים מסוימים פטורים והקלות שונים בתשלום מס רכישה (למשל: לגבי דירה יחידה), אותן נסביר בהמשך.

כמו כן, הקובע מסייג פעולות משפטיות מסוימות וקובע שאינן מהוות מכירה (כגון: העברת דירה אגב גירושין, הורשת דירה, ועוד).

חובת הצהרה (דיווח למיסוי) + מקדמה

הצהרה ודיווח על העסקה

לפי חוק מיסוי מקרקעין, מחויב כל רוכש של זכות במקרקעין להגיש למיסוי מקרקעין הצהרה בדבר הרכישה.

לפי סעיף 73(ג). לחוק על הרוכש זכות במקרקעין להגיש למנהל מיסוי מקרקעין, בתוך 30 יום מיום עסקת הרכישה, הצהרה הכוללת, בין היתר:

 • פרטי הזכות הנרכשת.
 • פרטיה של העסקה.
 • סך התמורה המשולמת לפי החוזה בעד רכישת הזכות.
 • סך המס המגיע (אם מגיע), וכן אופן חישובו.
 • זכאות לפטור מס רכישה (אם יש ומבוקש).

לטופס ההצהרה המוגש למיסוי מקרקעין יש לצרף מסמכים, כלהלן:

 • תצהיר נכונות פרטים בהגשה מקוונת (טופס 7005 או 7009).
 • עותק של חוזה הרכישה (מקור או העתק “נאמן למקור” מאושר ע”י עו”ד).
 • נסח טאבו.
 • כל מסמך רלוונטי לפטור (אם מבוקש).

על הצהרה זו להיות מאומתת ע”י עורך דין מטעם הרוכש, אשר לרוב יבצע עבורו את הדיווח לשלטונות המס כמייצג.

במקרים מסוימים, יש לצרף מסמכים נוספים להצהרת הרוכש, כלהלן:

 • בבקשה לקבלת פטור חלקי במס רכישה ברכישת זכות ע”י נכה/עולה – טופס 2973.
 • ברכישת זכות במסגרת העברה ללא תמורה מבן זוג המתגורר באותה בדירה – טופס 7038.
 • ברכישה זכות במקרקעין באמצעות  – טופס 7067 (הודעה על נאמנות).

לאחר ביצוע הדיווח יקבל הרוכש ממיסוי מקרקעין:

 • הודעה על קליטת ההצהרה במיסוי מקרקעין.
 • שובר לתשלום מס רכישה לפי השומה העצמית אותה הגיש הרוכש (במקרה ויש מס לתשלום).
 • בהמשך, תוצא שומת מס רכישה, אליה יצורף שובר מותנה לתשלום המופנה לטאבו (אם יש חיוב), או אישור סופי לטאבו (אם המס כבר שולם במלואו בהתאם לשומה, או במצב של פטור מלא במס רכישה).

מועד תשלום מס רכישה הוא: תוך 60 יום מיום העסקה.

יום הרכישה הקובע לעניין חובת הדיווח והתשלום למיסוי מקרקעין הוא תאריך ההתקשרות בין הצדדים, דהיינו, יום החתימה על חוזה המכר, ולחלופין יום החתימה על זיכרון דברים, יום החתימה על הצעת רכישה (בקניית דירה מקבלן), יום החתימה על ייפוי כוח בלתי חוזר, או יום התשלום הראשון (מקדמה), במידה והללו קדמו למועד חתימת החוזה.

ניתן לבצע את התשלום בכל סניפי הבנקים באמצעות שובר תשלום הנשלח בדואר (אותו גם אפשר לקבל כבר במשרד מיסוי מקרקעין בעת הגשת ההצהרה), או באמצעות שובר המונפק דרך מערכת המייצגים של מיסוי מקרקעין.

לתשומת לב, איחור בתשלום גורר אחריו תשלומים של הפרשי הצמדה, ריבית (בשיעור ‎4% לשנה), כן וקנס.

מומלץ לוודא, כי עורך הדין המייצג אותך במסגרת העסקה אכן הגיש את ההצהרה במועד וכדין ולדאוג שהמס, אם קיים חיוב, ישולם על-ידך במועד.

מקדמה במס שבח

סעיף 15(ב) לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי הרוכש חייב לשלם מקדמה על חשבון מס השבח שבו חייב המוכר.

גובה המקדמה נקבע כלהלן:

 • 15% מהתמורה: אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא עד ליום 06.11.2001.
 • 7.5% מהתמורה: אם יום הרכישה של הנכס הנמכר הוא מיום 07.11.2001 ואילך או ברכישה מחברה.

מועד תשלום המקדמה הוא לאחר תשלום של מעל 40% מהתמורה למוכר (בכל מקרה לא תתקיים חובת תשלום מקדמה לפני שחלפו 30 יום ממועד העסקה).

רואים את סך המקדמה ששילם הרוכש על חשבון מס השבח שחייב בו המוכר כתשלום על חשבון התמורה בגין העסקה.

במידה והמוכר מבקש פטור מלא במס שבח בגין מכירת דירת מגורים מזכה (לפי הפרק החמישי 1 לחוק) – לא חלה חובת תשלום מקדמה.

במידה והמוכר מבקש פטור לינארי (חישוב מוטב) – שיעור המקדמה הוא לפי גובה השומה העצמית של המוכר (הרשאי גם להגיש בקשה להקטנת מקדמה).

עם תשלום מלוא המקדמה יקבל הרוכש אישור מס שבח (שובר “מש מקדמה”) המהווה אישור לרישום הנכס בפנקסי המקרקעין (אישור מס שבח לטאבו).

להרחבה בנושא זה – ניתן לקרוא כאן באתר במדריך על פטור ממס שבח.

מקדמה במס רכישה

חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי בהתקיים מספר תנאים הרוכש יהיה זכאי לקבלת אישור מס רכישה לרישום בפנקסי המקרקעין (אישור לטאבו):

 • חלפו 90 יום ממועד דיווח והצהרת הרוכש על העסקה למיסוי מקרקעין, ולחלופין חלפו 30 יום מהמועד בו המציא הרוכש את כל הפרטים והמסמכים למיסוי מקרקעין, אם וככל שנדרש להמציא, לפי המאוחר מביניהם.
 • מיסוי מקרקעין טרם ערך שומת מס רכישה (כלומר, מצב בו שומת מס הרכישה עדיין פתוחה).
 • הרוכש שילם את מלוא המקדמה במס שבח (אם חלה).
 • היה והמוכר הגיש בקשה לפטור או הקלה בתשלום מס שבח (למשל: לנכה, עולה, עסקת מתנה בין קרובים) הוא המציא למיסוי מקרקעין את כל המסמכים התומכים בבקשתו להוכחת זכאותו.

סיווג הנכס הנרכש לעניין מס רכישה

כללי

שיעורי מס הרכישה בגין רכישת דירת מגורים הם מדורגים.

יחיד (אדם) שהוא תושב ישראל זכאי לשלם מס רכישה מופחת בגין קניית “דירה יחידה”, לעומת מי שבבעלותו דירה נוספת (כלומר: שתי דירות, או יותר).

“דירה יחידה” מוגדרת כדירת מגורים שהיא דירתו היחידה של הרוכש בישראל (ובאזור כהגדרתו בסעיף 16א לחוק), כאשר יראו דירת מגורים כדירה יחידה גם אם יש לרוכש, נוסף עליה, דירת מגורים בה חלקו של הרוכש הוא 1/3 (שליש) או פחות.

כמו כן, לפי תיקון 85 לחוק (תחילתו מיום 01.05.2016) הגדרת “דירה יחידה” תחול גם על רוכש שיש לו דירה שקיבל בירושה, ובלבד שחלקו בה אינו עולה על 1/2 (מחצית).

חוק מיסוי מקרקעין הוא חוק טריטוריאלי, לכן חל על רכישת ומכירת זכות במקרקעין המצויים במדינת ישראל (בכלל זאת יהודה ושומרון).

מס רכישה נגזר בשיעור מתוך שווי העסקה.

בנכסים אשר אינם מהווים “דירת מגורים”, אלא זכות אחרת במקרקעין, שיעור המס הוא קבוע לכל שווי הנכס (6% מהשקל הראשון), ואילו לגבי נכסים אשר מהווים “דירת מגורים” שיעור המס הוא מדורג (מדרגות המס מפורטות בהמשך).

מהי דירת מגורים לעניין מס רכישה?

סעיף 9(ג) לחוק מגדיר את המונח “דירת מגורים” לצורכי מס רכישה:

“דירת מגורים” – כל אחת מאלה:
(1)   דירה המשמשת או המיועדת לשמש למגורים, ובדירה שבנייתה טרם נסתיימה, למעט דירה שאין עמה התחייבות מצד המוכר לסיים את הבניה;
(2)   זכות במקרקעין שנמכרה לקבוצת רכישה לגבי נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים.”

פסיקת בית המשפט העליון בסוגיה זו של הגדרת “דירת מגורים” קבעה שהדירה תיבחן לפי מבחן אובייקטיבי של פוטנציאל השימוש למגורים, וכן לפי מבחן סובייקטיבי המושתת על הכוונה של הרוכש לעשות בדירה שימוש למגורים.

לדוגמה, גם אם נכון למועד חוזה הרכישה הדירה במצב גרוע ואינה ראויה למגורים, אולם הרוכש מתעתד לשפץ אותה (וניתן להכשירה באופן סביר למגורים, וכו’), אזי הדירה עשויה להיכנס להגדרה של “דירת מגורים” לעניין מס רכישה.

מס רכישה – בגין רכישת קרקע (או זכות במקרקעין שאינה דירה)

בתקנה 2(1) לתקנות מיסוי מקרקעין נקבע ששיעור מס הרכישה לגבי רכישת זכות במקרקעין, אשר אינה דירת מגורים, כהגדרתה בסעיף 9 לחוק, מס הרכישה יהא בשיעור קבוע.

וזו הוראת החוק:

“2. במכירת זכות במקרקעין או בעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע להלן:

(1) במכירת זכות במקרקעין ובעשיית פעולה באיגוד מקרקעין, למעט בנין או חלק ממנו שהוא דירת מגורים – 6%;

(1א) על אף האמור בפסקה (1), במכירת זכות במקרקעין, שמתקיימים לגביה התנאים המפורטים להלן, תוחזר לרוכש שישית ממס הרכישה ששילם לפי פסקה (1), ובלבד שלא הותר בניכוי לפי פקודת מס הכנסה, ויחולו לעניין זה הוראות סעיף 103א לחוק:

(1) המכירה היא של זכות במקרקעין שקיימת לגביה תכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה (בסעיף קטן זהתכנית בנייה), המתירה בנייה על הקרקע של דירה אחת לפחות המיועדת לשמש למגורים (להלןדירת מגורים);

(2) לא יאוחר מתום 24 חודשים מיום המכירה, התקבל היתר לבניית דירת מגורים אחת לפחות, לפי חוק התכנון והבנייה.”

המונח “זכות במקרקעין” כולל, בין היתר:

 • מס רכישה על קרקע.
 • מס רכישה על מגרש (שטח חקלאי, מגרש לבנייה וכו’).
 • מס רכישה על חנות.
 • מס רכישה על משרד.
 • מס רכישה על מחסן.

שיעור מס הרכישה בגין רכישת הזכות ישולם לפי מדרגה של 6% מסכום העסקה (החל מהשקל הראשון ואילך).

כחריג לשיעור מס רכישה זה, נקבע שבמקרה של רכישת מגרש לבניה, אשר נכון למועד העסקה קיימת לגביו תכנית בניה תקפה המתירה לפחות בניה של דירת מגורים אחת ואשר התקבל בגינה היתר בניה של לפחות דירת מגורים אחת תוך שנתיים ממועד רכישת הקרקע, תתוקן שומת מס הרכישה לשיעור של 5% בלבד (כלומר, יינתן לרוכש החזר כספי במס הרכישה בשיעור של 1%).

לצורך קבלת החזר מס רכישה עבור קניית מגרש יש לפנות אל מחלקת שומה במיסוי מקרקעין ולהגיש להם בקשה לתיקון השומה המקורית (על גבי טופס 7085, בצירוף הסבר ואסמכתאות רלוונטיות). וראו על-כך גם בהמשך המדריך (בחלק של תיקון שומה).

מס רכישה – קבוצת רכישה

במקרה של קבוצת רכישה עולה השאלה – האם החיוב במס רכישה לעסקה ימוסה כעסקה לרכישת קרקע או אז המס ייגזר (בשיעור קבוע של 6%) מערך רכיב הקרקע בלבד (וללא עלות שירותי הבניה שיבואו בהמשך) או כעסקה לרכישת דירה וייגזר (לפי מדרגות מס רכישה לדירה) לפי השווי של דירת מגורים מוגמרת.

עסקינן בסוגיית מס מורכבת (ולצדה היבט כספי משמעותי), מאחר וחברי קבוצת רכישה מתאגדים יחד כדי לבצע עסקה לרכישת קרקע, ולאחר-מכן פועלים במשותף כדי להקים עליה בניין מגורים שבו יש דירות מגורים.

המחלוקת בין רשות המסים לבין קבוצות רכישה בישראל מתנהלת מזה שנים ארוכות.

לטענת רשות המסים, במקרים רבים, הגורם שמארגן את קבוצת הרכישה פועל הלכה למעשה בתור יזם שמוכר דירות מגורים ומתחבא תחת הגדרת ‘קבוצת רכישה’ במטרה להביא לתשלום של מס רכישה מופחת, ואילו מנגד טוענים המארגנים של קבוצות הרכישה, כי העסקה היא עסקה לרכישה של קרקע ושל לא דירה, ולכן אין למסות את חברי הקבוצה במס בגין דירת מגורים מוגמרת (אלא בתור ‘קבוצת רוכשים’ של קרקע).

בעקבות זאת, תיקון 69 (תשע”א-2011) לחוק מיסוי מקרקעין (נכנס לתוקף ב-01/2010) קבע, כי רכישת נכס במסגרת של קבוצת רכישה תהיה שקולה למצב של רכישת נכס מוגמר, ולפיכך חבריה ימוסו בהתאם.

התיקון הגדיר והתייחס לקבוצת רכישה אשר התארגנה כדי לרכוש זכות לקניית לדירת מגורים, באמצעות גורם מארגן.

וכך קובע התיקון הנ”ל לחוק:

“קבוצת רכישה” – קבוצת רוכשים המתארגנת לרכישת זכות במקרקעין ולבנייה על הקרקע של נכס שהוא אחד המפורטים להלן, באמצעות גורם מארגן, ובלבד שהרוכשים בקבוצה מחויבים למסגרת חוזית –

(1) נכס שאינו דירת מגורים;

(2) נכס שהוא דירה המיועדת לשמש למגורים;

לעניין הגדרה זו –

“גורם מארגן” – מי שפועל בעצמו או באמצעות אחר לארגון קבוצת הרוכשים לצורך הרכישה והבנייה, לרבות הכנת המסגרת החוזית, והכל בתמורה בעבור פעולות הארגון כאמור;

“מסגרת חוזית” – מערכת חוזים הקשורים זה בזה שבאמצעותם תפעל הקבוצה לקבלת נכס בנוי;

“תמורה” – במישרין או בעקיפין, לרבות בשווה כסף;”

בתיקים אשר נדונו עד כה, בתי המשפט בחנו את את מכלול הראיות במטרה לקבוע האם במקרה הספציפי מדובר על בניית דירות המבוצעת באמצעות גורם מארגן כל שהוא, הפועל בתמורה עבור כל חברי הקבוצה.

הכוונה לגורם מארגן המהווה גורם חיצוני הפועל בעצמו (או ע”י אחרים מטעמו) לשם ארגון הקבוצה בכל השלבים של הפרויקט, כלומר, מרכישת הקרקע ועד להשלמת הבנייה ומסירת הדירות לידי הרוכשים (ותוך זיקה לחברת השיווק, לעורכי הדין המלווים, לקבלן הבונה, וכיו”ב).

לאורך השנים, בתי המשפט החמירו את המבחנים הנוגעים לקבוצות הרכישה (אינדיקציות, כגון: הזיקה, השליטה, המעורבות, הסיכון וכו’) ומנסים להקשות על מארגנים ורוכשים לבצע עסקאות מלאכותיות כדי להשיג הקלות במס רכישה.

המטרה היא לבחון את התכלית האמיתית של העסקה: האם אמנם מדובר על “שתי עסקאות נפרדות” (לרכישת קרקע + עסקה למתן שירותי בנייה) כפי שקבוצות הרכישה מתיימרת להציג אותן, או שלמעשה ובמהות מדובר על “עסקה מלאכותית אחת“, אשר נועדה לטשטש את טיב ההתקשרות (עסקה לרכישת דירת מגורים מוגמרת).

מס רכישה – דירות נופש

האם “דירת נופש” מהווה “דירת מגורים” הנהנית ממדרגות המס המופחתות? או שיש לראותה כנכס אחר במקרקעין אשר אינו נהנה מההטבות הקבועות לעניין דירות מגורים?

לפי פסיקות של בית המשפט העליון מהשנים האחרונות, וכן בהתאם לעמדת רשות המסים (הוראת ביצוע 5/2010) מי שרוכש “דירת נופש” אינו זכאי לקבל פטור או הקלה במס רכישה הניתנת במצב של רכישת “דירת מגורים”.

לתשומת לב, מאחר ו”דירת נופש” אינה מהווה “דירת מגורים”, הרי שמי שמחזיק “דירת נופש” ורוכש לעצמו “דירת מגורים” ייחשב הלכה למעשה כמי שרוכש “דירה יחידה” (אם אין לו דירות מגורים נוספות, בהתאם ובכפוף לקבוע בסעיף 9 לחוק).

בפרויקטים “ותיקים” של דירות נופש, לגביהם רשות התכנון והרשות המקומית השלימו עם העובדה שהדירות הללו שימשו הלכה למעשה כדירות מגורים, והדירות אף סווגו כנכס למגורים לצורכי חיוב הארנונה, יש לראות בהן דירות מגורים (למשל: פסקי הדין שניתנו בעניין המרינה בהרצליה וחוף הכרמל, במסגרתן הכשיר בית המשפט את השימוש למגורים; וכך, גם יחול לגבי חליפיהם של בעלי הדירות המקוריים).

בעת ביצוע עסקה במקרקעין במסגרתה מועברות זכויות בפרויקט של דירות נופש, יש לבחון את חוזה המכר המקורי מהחברה הקבלנית, התב”ע החלה, היתר הבנייה וכו’ ולבחון האם קיימות מגבלות על הרוכש מבחינת אפשרויות השימוש החוקיות בדירה. למשל: האם נשללת מהרוכש האפשרות לעשות בדירה שימוש למגורים דרך קבע, אלא עליו להעמיד את הדירה להשכרה לציבור הרחב לצורכי נופש באמצעות חברת ניהול ו/או בכל דרך אחרת (כך שהדירה אינה נכנסת להגדרה של “דירה המיועדת למגורים לפי טיבה”).

מדרגות מס רכישה 2019 – לדירות מגורים

מדרגות מס רכישה 2019 – מס רכישה דירה יחידה

שיעורי מס רכישה בגין “דירה יחידה” מחולקים לפי מדרגות, זאת בהתאם לשווי הדירה הנרכשת.

מדרגות מס רכישה עדכניות בגין דירה יחידה (החל מתאריך 16.01.2019 עד לתאריך 15.01.2020) הן כלהלן*:

 • 0% – על חלק השווי שעד 1,696,750 ש”ח
 • 3.5% – על חלק השווי שמעל 1,696,750 ש”ח ועד 2,012,560 ש”ח
 • 5% – על חלק השווי שמעל 2,012,560 ש”ח ועד 5,192,150 ש”ח
 • 8% – על חלק השווי שמעל 5,192,150 ש”ח ועד 17,307,170 ש”ח
 • 10% – על חלק השווי שמעל 17,307,170 ש”ח ועד בכלל

* הערה: גובה מדרגות המס דלעיל מתעדכן מעת לעת. לחישוב סכום המס – ראו קישור לסימולטור בהמשך מדריך זה. המונח “דירה יחידה” כולל גם: מס רכישה דירה ראשונה / מס רכישה משפרי דיור.

יצוין, כי מדרגות מס רכישה לדירה יחידה המופחות דלעיל חלות רק לגבי יחידים תושבי ישראל. מס רכישה לחברה או לתושבי חוץ ישולם מהשקל הראשון לפי שיעור המס הנהוגים על דירה שנייה (ואילך) שרוכש יחיד (במפורט בטבלה הבאה).

לתשומת לב, לפי סעיף 2(2)לתקנות ברכישת חלק יחסי מדירה יש לחשב קודם-כל את שיעור מס הרכישה לפי שווי תמורת הדירה במלואה ואז את תוצאת החישוב יש להכפיל בחלק הנרכש כדי לקבל את סכום המס הרלוונטי.

(2) במכירת זכות במקרקעין בבניין או בחלק ממנו שהוא דירת מגורים, יחולו הוראות אלה:

(א) ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כקבוע בסעיף 9 לחוק;

(ב) נמכר חלק מדירה, ישולם חלק מסכום מס הרכישה כאמור בפסקת משנה (א) שהוא כחלק הזכות בדירה הנמכרת ביחס לכל הזכות בדירה;”.

כפי שהוסבר לעיל, כדי ליהנות ממדרגות המס בגין “דירה יחידה” יש להיכנס להגדרה החוקית של מונח זה לעניין מס רכישה.

מעוניינים לקרוא על הנושא? לחצו על הקישור הבא.

מדרגות מס רכישה 2019 – מס רכישה דירה נוספת (דירה שנייה, שלישית וכו’)

מי שרוכש דירה נוספת בנוסף לדירה (אחת או יותר) שיש בבעלותו, לא ייהנה מההקלה דלעיל (ויחויב בתשלום מס רכישה כבר החל מהשקל הראשון).

מדרגות מס רכישה עדכניות בגין דירה נוספת (החל מתאריך 16.01.2019 ועד לתאריך 15.01.2020) הן כלהלן*:

 • 8% – על חלק השווי שעד 5,194,225 ש”ח
 • 10% – על החלק השווי על 5,194,225 ש”ח ועד בכלל

* הערה: גובה מדרגות המס דלעיל מתעדכן מעת לעת. לחישוב סכום המס – ראו קישור לסימולטור בהמשך המדריך. המונח “דירה נוספת” כולל גם: מס רכישה דירה שנייה / מס רכישה דירה שלישית וכו’ / מס רכישה דירה להשקעה. כמו כן, מס רכישה לתושב חוץ, וכן מס רכישה בקניית דירת מגורים ע”י חברה – הוא גם בהתאם לאותן מדרגות.

מדרגות מס רכישה לתושב חוץ ולחברה בע”מ

מדרגות מס הרכישה המופחתות לגבי רכישת “דירה יחידה” (אלו שפורטו בטבלה הראשונה דלעיל) חלות רק לגבי “יחיד תושבי ישראל”.

בהתאם לאמור:

מס רכישה לחברה –

חברה בע”מ שרוכשת דירה תשלם מס רכישה החל מהשקל הראשון (גם אם זו דירה ראשונה/יחידה עבורה), וזאת לפי מדרגות “דירה נוספת” (קרי: כמפורט בטבלה השנייה דלעיל).

מס רכישה לתושב חוץ (תושב זר) –

תושב חוץ גם אינו נהנה מהמדרגות המופחתות של מס רכישה לדירה יחידה (גם אם זו דירה ראשונה/יחידה עבורו בישראל, וגם אם אין לו דירה כלשהי בעולם), וישלם מס רכישה החל מהשקל הראשון, וזאת לפי מדרגות “דירה נוספת” (כמפורט לעיל).

נציין, כי רשות המסים קבעה מספר קריטריונים אשר לפיהם ייקבע האם הרוכש עונה להגדרה של “תושב ישראל”, או שמא הוא נחשב “תושב זר”. לעניין זה, חוק מיסוי מקרקעין מפנה להגדרה שבסעיף 1 לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש], ובין יתר התנאים:

 • הגדרה מהותית: מרכז החיים של הרוכש הוא בישראל (ויש בחוק פירוט של ‘מבחני עזר’: מכלול קשריו המשפחתיים, הכלכליים, החברתיים וכו’).
 • הגדרה כמותית: אם הרוכש שהה לפחות 183 ימים בישראל באותה שנת מס יש ‘חזקה’ שהוא “תושב ישראל” באותה שנת מס.
 • כמו כן, נקבעו בנושא מגבלות ותנאים נוספים.

מאחר וחלק מן הקריטריונים דלעיל הם לא ‘שחור או לבן’, יש לא מעט פסקי דין המפרשים אותם ומורים לרשויות המס כיצד נכון לסווג את שאלת התושבות בישראל.


פטורים / הקלות במס רכישה

לפי תקנות מיסוי מקרקעין, קיימים בישראל מספר פטורים והקלות (מלאים ו/או חלקיים), בתשלום של מס רכישה.

רוצים לדעת איך לחסוך מס רכישה? איך לא לשלם מס רכישה על דירה שנייה? או לשלם פחות מס רכישה?

בחלק זה נפרט לכם מספר אפשרויות של פטורים והקלות במס רכישה ונסביר עליהן.

מכירת דירה קיימת תוך זמן קצוב / מס רכישה דירה חלופית

החוק קובע חריגים למוכר אשר מתחייב למכור בהמשך את דירתו הנוכחית (שהיא דירתו היחידה), למרות שלמעשה בעת הרכישה יש בבעלותו דירה נוספת, דהיינו, שתי דירות במקביל, ובכך מאפשר לרוכש לקנות דירה נוספת (חלופית), טרם מועד מכירת הדירה הקיימת ועדיין להיחשב כבעלים של “דירה יחידה” לצורך מס רכישה (ובינתיים תבוצע ‘הקפאה’ של שומת מס הרכישה של הדירה החלופית).

סעיף 9(ג1א)(2)(א)(2) לחוק (תיקון 76 – משנת 2013) קובע  הקלה לפיה יחיד שהתקיים לגביו האמור להלן ייחשב כרוכש של “דירה יחידה”.

“בעשרים וארבעה החודשים שלאחר רכישת הדירה, מכר דירת מגורים אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה; ואולם אם רכישת הדירה הייתה מקבלן – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו הייתה החזקה בדירה שרכש אמורה להימסר לידיו על פי ההסכם עם הקבלן, מכר דירת מגורים אחרת שהייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה, ואם חל עיכוב במסירת החזקה בשל נסיבות שאינן בשליטתו של הרוכש – בשנים עשר החודשים מהמועד שבו נמסרה לידיו החזקה בדירה בפועל, מכר את דירת המגורים שהייתה דירתו היחידה עד למועד רכישת הדירה”.

 • המקרה הראשוןרוכש של דירה יד שנייה יוכל למכור את דירתו הקיימת (להלן – “הדירה הישנה”) תוך 18 חודשים מיום רכישת הדירה החדשה; הבהרה חשובה: לפי תיקון 85 לחוק מיסוי מקרקעין (הוראת שעה שתחילתה מיום 01.05.2016, בתוקף לחמש שנים בלבד) צומצמה התקופה מ-24 ל-18 חודשים.
 • המקרה השניברכישה של דירה מקבלן (חדשה), יוכל למכור את הדירה הישנה עד 12 חודשים מהיום שבו תימסר לידיו בפועל החזקה בדירה החדשה על ידי הקבלן.

לתשומת לב, במקרה השני של רכישת דירה חדשה (מיזם/קבלן), ניתן לבחור בין שני מסלולי הפטור. לדוגמה, אם מדובר בדירה חדשה הנמכרת ‘על הנייר’ ומועד מסירתה הצפוי הוא רק בעוד כשנתיים, עדיף לבקש את המסלול השני, וכך ליהנות מהקפאת המס לתקופה מצטברת של שלוש שנים (שנתיים + 12 חודשים).

בשני המקרים, היה והרוכש לא ימכור את דירתו הישנה בתוך התקופה הקצובה, יהא עליו להוסיף ולשלם את ההפרש במס רכישה, כלומר, החישוב יבוצע בהתאם למדרגות החלות לגבי דירת מגורים נוספת (ובצירוף הפרשי ריבית והצמדה).

יובהר, כי על הרוכש למכור את הדירה הנוספת (הישנה), וכי מכירת הדירה הנרכשת/החדשה לא תזכה בהקלה בחישוב מס הרכישה.

לעניין זה, ‘מכירה’ כוללת גם עסקת מכר בדרך של העברה ללא תמורה (לדוגמה: העברת הדירה הישנה במתנה על-שם הילד/ים).

חשוב לדעת, כי לפי עמדת רשות המסים (החטיבה המקצועית, משנת 2019), כדי ליהנות משיעור מס רכישה המופחת החל לגבי ‘דירת מגורים יחידה’, הרוכש חייב למכור את כל זכויותיו בדירה הישנה. לדוגמה: אם ימכור חלק מאחזקותיו בדירה הישנה, כך שיוותר עם 20% מהזכויות בדירה הישנה, הוא ישלם בגין הדירה הנרכשת/החדשה מס רכישה לפי השיעורים המלאים הקבועים בחוק (= מדרגות לפי ‘דירה נוספת’).

יצוין, כי עד למועד מכירת הדירה הישנה מתבצעת ע”י מיסוי מקרקעין ‘הקפאת שומה’, כלומר, רק בכפוף ולאחר מכירת הדירה הנוספת בפועל יינתן ע”י רשות המסים אישור לרישום בטאבו). לכן, בעת מכירת הדירה הישנה יש לדווח על-כך למשרד האזורי של מיסוי מקרקעין ולבקש לשחרר את ‘ההקפאה’ של שומת מס הרכישה ביחס לדירה הנרכשת/החדשה ולקבל מהם אישור מס רכישה סופי לרישום בפנקסי המקרקעין).

“ספח” בדירת מגורים אחרת

סעיף 9(ג1ג)(2)(ב) (תיקון 76 – משנת  2013, וכן תיקון 85 שתחילתו מיום 01.05.2016) קובע הקלות נוספות, לפיהן במניין הדירות של הרוכש:

 • לא תחשב דירה שהושכרה בשכירות מוגנת לפני תאריך 01.01.1997.
 • לא תחשב דירה שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על 1/3 (שליש) ולגבי דירה שהתקבלה בירושה שחלקו של הרוכש בה אינו עולה על 1/2 (מחצית).

הערה/הבהרה: לאור האמור, במניין הדירות של הרוכש יש לקחת בחשבון דירה/ות שהתקבלה/ו בדרך של ירושה אם חלקו של הרוכש בה הוא מעל 1/2 (מחצית), או דירה/ות שהתקבלה/ו ללא תמורה (במתנה).

הגדרת המונח “דירה מגורים יחידה” ועקרון התא המשפחתי

חוק מיסוי מקרקעין קובע, כי יראו רוכש ובן זוגו, מלבד רוכש המתגורר דרך קבע בנפרד וילדיהם הקטינים (עד גיל 18 שנה למעט ילד נשוי), בתור “רוכש אחד”.

הוראה זו קובעת פיקציה שהיא בבחינת חזקה משפטית, לפיה יראו ברוכש של דירת מגורים, בן או בת זוגו וילדיהם הקטינים – כמהווים “תא משפחתי” אחד לעניין מס רכישה.

‘חזקת התא המשפחתי’ היא הוראה אנטי תכנונית, אשר נועדה, בין היתר, למנוע תכנוני מס לא חוקיים באמצעות רישום של דירות מגורים באופן מלאכותי על-שם אחד מבני המשפחה, כדי לנסות ולנצל באופן פסול הקלות במס רכישה הניתנות לרוכשי “דירה יחידה” (וגם להיפך, לעניין מס שבח בעת מכירה).

החזקה הזו ניתנת לסתירה, כאשר נטל ההוכחה מוטל על הנישום.

בפסיקת בית המשפט העליון (הלכת שלמי) נקבע, כי על-מנת לסתור את ‘חזקת התא המשפחתי’ יש לעמוד בשני תנאים (מצטברים):

 • יש להציג הסכם ממון בין בני זוג הקובע הפרדה רכושית ככל הנוגע לדירה.
 • יש להראות, כי ההפרדה הרכושית אכן יושמה בפועל ע”י בני הזוג.

על רקע הדברים הללו, נקבעו ע”י בית המשפט מספר מבחני עזר, אשר השימוש בהם נועד לסייע בזיהוי מקרים שבהם עסקינן בעסקה מלאכותית, כגון: הסכם ממון הנערך למראית עין בלבד (פיקטיבי), או לחלופין אינו מיושם בפועל.

בין המבחנים הללו, בודק בית המשפט מספר מישורים, ובין היתר – האם קיימת הנאה משותפת מפירות הדירה (לדוגמה: דמי שכירות המתקבלים מהשכרתה המופקדים בחשבון בנק משותף) או נשיאה משותפת של הוצאות שונות הקשורות לדירה (לדוגמה: החזרי משכנתה שנלקחה לצורך מימון קניית הדירה). כמו כן, עשויה להיבחן הסוגיה של מגורים במשותף (לדוגמה: מגורים משותפים בדירה המצויה בבעלות אחד מבני הזוג, ללא תשלום דמי שכירות או שימוש מצד בן הזוג האחר בדירה), יכולים ללמד על-כך, כי אין להחריג את הדירה מעקרון ‘חזקת התא המשפחתי’.

ברם, אותם מבחני עזר (וכשמם כן הם) – הם רק כלי לבחינת מכלול הנתונים הרלוונטיים במסגרת מערכת היחסים הממונית של בני זוג ביחס להפרדה רכושית ביחס לדירה, ואינם חזות הכול.

לעניין זה, נציין מספר הערות:

 • מס רכישה דירה מלפני הנישואין: כאשר בבעלותו של אחד מבני זוג יש דירה לפני הנישואין – ניתן לבקש פיצול שומה, באופן שבן הזוג האחר (זה שאין לו דירה) יבקש לראותו בתור רוכש של “דירה יחידה” לגבי חלקו היחסי בדירה הנרכשת במשותף.
 • מס רכישה דירה בירושה: כאשר לאחד מבני הזוג יש דירה שנתקבלה אצלו בירושה (בין אם לפני הנישואין ובין אם במהלכם) – ניתן לבקש פיצול שומה כך שבן הזוג האחר זכאי לבקש לראותו כרוכש של “דירה יחידה” (את האמור לעיל קשה יותר להוכיח במצב בו בן הזוג היורש כבר “גלגל” את הדירה במהלך הנישואין ורכש עבורו בכספי התמורה דירה אחרת, אולם אפשרי).
 • לאחרונה, ניתן פסקי דין לפיהם בנסיבות מסוימות ראו בני זוג פרודים כרוכשים נפרדים, הגם שהם עדיין התגוררו תחת קורת גג אחת.

כעולה מן המקובץ לעיל, לעתים באמצעות תכנון מס נכון ניתן לחסוך באופן חוקי סכומי כסף גבוהים מאוד במס רכישה.

מאחר ועסקינן בסוגיות מורכבות, מומלץ להיוועץ מראש ובאופן פרטני בנושא זה עם עורך דין מנוסה המתמחה בתחום.

לקריאה נוספת כאן באתר.

חילוף דירת מגורים

ברכישת הזכות החלופית תינתן הקלה במס הרכישה כך שעד לגובה שווי הדירה הנמכרת ישולם מס רכישה בגובה של ‎50% בלבד ממס הרכישה החל.

פינוי בינוי

דירת מגורים אותה מקבל הדייר מהיזם במתחם פינוי בינוי או מחוצה לו, בתמורה לדירתו הישנה במתחם – פטורה ממס רכישה.

עסקת העברה ללא תמורה (מס רכישה דירה במתנה מקרוב)

יחיד המקבל דירת מגורים מקרוב במסגרת עסקת מתנה (העברה ללא תמורה) ישלם מס רכישה מופחת לפי שיעור של  ‎1/3 (שליש) ממס רכישה הרגיל.

“20. במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.”

במסגרת עסקת העברה ללא תמורה של דירת מגורים בין בני זוג נשואים, המתגוררים יחדיו באותה דירה, בדרך של מתנה, העסקה היא פטורה לחלוטין מתשלום מס רכישה.

“21. על אף האמור בתקנה 20 מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים ללא תמורה לבןזוג המתגורר יחד אתו בדירה, פטורה ממס רכישה.”

כלומר, במידה ובני הזוג אינם מתגוררים באותה דירה, אזי ישלמו מס רכישה 1/3 (שליש) כמו כל קרוב אחר.

“קרוב” לעניין זה, משמעו בתקנות –

קרוב” – בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה, צאצא, בןזוגו של צאצא, אח ואחות; […].”

כאשר מועברת במתנה לקרוב חלק מדירה יעשה חישוב מס רכישה רגיל ביחס לשווי המלא (הכולל) של הדירה, אך מקבל המתנה ישלם 1/3 (שליש) בלבד מהמס בגין החלק היחסי שיקבל מהקרוב.

פטורים / הקלות נוספים במס רכישה (מדרגה מקסימלית 0.5%)

הנחה במס רכישה לנכה

ההטבה

לפי סעיף 11 לתקנות מס רכישה, נכה או עיוור (כהגדרתם בתקנות) הרוכשים דירת מגורים “לשם שיכונם”, קרי – למגוריהם (ולא כדירה להשקעה!) זכאים קבלת הנחה ברכישת דירה יחידה.

 • ברכישת “דירה יחידה” ששווייה עד סך של 2,500,000 ש”ח, יינתן פטור מלא על מדרגת התשלום הראשונה.
 • כלומר, על חלק השווי שעד לסך של 1,696,750 ש”ח לא ישולם מס רכישה (מעודכן מתאריך 16.01.2019 ועד לתאריך 15.01.2020).
 • בגין החלק שנותר (ההפרש) עד לסכום שווי הדירה הנרכשת (עד תקרה בסך של 2,500,000 ש”ח) ישולם מס רכישה בשיעור 0.5% בלבד.
 • ברכישת “דירה נוספת” (שנייה, שלישית וכיו”ב) או שהיא “דירה יחידה” אבל שוויה עולה על סך של 2,500,000 ש”ח, יש זכאות להנחה בתשלום של מס רכישה מופחת בשיעור 0.5% בלבד משווי הדירה.

מי זכאי לקבלת ההטבה?

 • מי שנקבעה לו ע”י המוסד לביטוח לאומי דרגת אי כושר השתכרות – לצמיתות – בשיעור ‎75% לפחות.
 • מי שנקבעה לו דרגת נכות רפואית – לצמיתות – בשיעור של ‎100%, או נכות של ‎90% לפי חישוב משוקלל, עקב צבירת נכויות במספר איברים שונים (מותנה באישור ועדה רפואית).
 • מי שהוא קטוע יד או רגל, או משותק, ועקב הפגיעה נקבעה לו דרגת נכות – לצמיתות – של ‎50% לפחות (מותנה באישור ועדה רפואית).

לתשומת לב, המועד הקובע לעניין העמידה בתנאים הנ”ל הוא יום הרכישה.

על-מנת לקבל את ההטבה יש לצרף לדיווח לרשות המסים בקשה לקבלת פטור חלקי במס רכישה (טופס 2793).

כמו כן, יש לצרף אישורים רפואיים מתאימים.

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל הנחה על מס רכישה פעמיים בלבד במהלך החיים (וכך גם לגבי ההטבה של נפגעי פעולות איבה ובני משפחה שכולה, שבהמשך).
 • מי שרוכש קרקע לבנייה זכאי להנחה בתשלום מס רכישה מופחת בשיעור 0.5% לגבי שווי המגרש שיבנה עליו דירה שתשמש למגוריו, בכפוף לכך שהדירה תיבנה תוך שנתיים מיום הרכישה.
 •  כאשר בני זוג רוכשים יחד דירה למגוריהם ואחד מהם זכאי לחישוב מס רכישה לפי תקנה 11 (נכה, עיוור, וכן בני משפחה שכולה כמובא בהמשך) או לפי תקנה 12 (עולה חדש כמובא בהמשך), יהיו שניהם זכאים להטבה (גם אם נישאו תוך 12 חודשים ממועד הרכישה).

הנחה במס רכישה לנפגעי פעולות איבה ומשפחות חיילים שנספו במערכה

ההטבה

לפי אותה המתכונת של ההנחות כפי שפורטו לעיל לגבי נכה.

מי זכאי לקבלת ההטבה?

בני משפחה שכולה של חיילים אשר נספו במערכה הרוכשים דירה “לשם שיכונם”, קרי – למגוריהם (ולא כדירה להשקעה) זכאים לקבלת הנחה בתשלום מס רכישה, בהתאם לתנאים:

 • יתומי צה”ל עד גיל 40 (בתנאי שהוכרו כיתומים לפני הגיעם לגיל 21).
 • אלמנות ואלמנים.
 • הורים של חיילים שנספו במערכה הרוכשים דירה למגוריהם עשויים להיות זכאים להטבה בתשלום מס הרכישה, בהתאם לתנאים.

על-מנת לקבל את ההטבה גם יש לצרף לדיווח לרשות המסים בקשה לקבלת פטור חלקי במס רכישה (טופס 2793).

כמו כן, יש להמציא לרשות המסים אישור המעיד על-כך שהמבקשים הם בני משפחה שכולה. לצורך כך יש לפנות לקצין התגמולים ולהציג צילום של הסכם רכישת הדירה. לחלופין, ניתן גם להוריד טופס מקוון באינטרנט.

הנחה במס רכישה לעולה חדש

ההטבה

לפי סעיף 12 לתקנות מס רכישה קיימת הטבה בתשלום מס רכישה לעולים חדשים, בכפוף לתנאים.

שיעור ההטבה (מעודכן מתאריך 16.01.2019 ועד יום 15.01.2020):

 • 0.5% על חלק השווי של הדירה הנרכשת עד לסך של 1,788,285 ש”ח.
 • 5% על חלק השווי של הדירה הנרכשת שמעל סך של 1,788,285 ש”ח.

מי זכאי לקבל את ההטבה?

עולה הרוכש זכות במקרקעין בשנה שקדמה לכניסתו לישראל ועד 7 שנים לאחר כניסתו.

על-מנת לקבל את ההטבה יש לצרף לדיווח לרשות המסים בקשה לקבלת פטור חלקי במס רכישה (טופס 2793).

חשוב לדעת

 • ניתן לקבל את ההטבה פעם אחת בלבד.

דחייה בתשלום מס רכישה / חלוקה לתשלומים

לפי סעיף 91א. לחוק בסמכות מנהל מיסוי מקרקעין לדחות את מועד חובת תשלום מס הרכישה, כולו או חלקו, אם ראה סיבה מספקת לכך, לפי שיקול דעתו.

בגין תקופת הדחייה ישולמו הפרשי הצמדה למדד וריבית.

יש לפנות למיסוי מקרקעין כדי לבקש דחיית מס, או חלוקה לתשלומים.

לתשומת לב, רק לאחר שישולם מלוא המס יינתן לכם אישור מס רכישה הדרוש לצורך רישום העברת הזכויות בטאבו.


מס רכישה במקרה של ביטול עסקה

במקרה שהצדדים לעסקה החליטו לבטלה עליהם להגיש הודעה על ביטול העסקה למנהל מס שבח בתצהיר (טופס 6130).

לפי סעיף 102 לחוק, במידה והמנהל שוכנע שאמנם עסקינן בביטול עסקה אמיתי ומעיקרא, אזי יבטל השומות שערך, ויחזיר את לנישומים את מלוא תשלומי המס ששולמו במסגרת העסקה.

פסיקת בית המשפט העליון בעניין זה (הלכת זמר) קבעה, כי יש לבחון, בכל מקרה לגופו, האם העסקה “השתרשה בקרקע המציאות”, כאשר השיקולים לעניין אישור ביטול העסקה והחזר מס הרכישה ששולם הם, בין היתר:

 • פרק הזמן שחלף מעשיית העסקה וביטולה.
 • עילת (נסיבות) ביטול העסקה.
 • האם החזקה כבר נמסרה לקונה, אם לאו.
 • האם העברת הזכויות נרשמה בטאבו, אם לאו.
 • תשלום פיצוי מוסכם במסגרת הביטול ושיעורו.
 • יחסים מיוחדים בין הצדדים.

הליכי שינוי שומה

תיקון שומה

סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין קובע שניתן להגיש בקשה לתיקון שומה בתוך 4 שנים מיום שנעשתה, בהתקיים אחד משלושת המקרים שלהלן:

 • נתגלו עובדות חדשות אשר לא היו ידועות למנהל בזמן עשיית השומה ואשר עשויות לחייב במס או לשנות סכום החיוב במס.
 • נמסרה הצהרה שהינה בלתי נכונה, או אשר היה בה כדי לשנות את סכום המס או למנוע תשלום מס.
 • נתגלתה טעות כל שהיא בשומה, המשפיעה על סכום חיוב המס.

בקשה לתיקון של שומה יכולה להיעשות ביוזמת מנהל מיסוי מקרקעין, או הנישום.

בקשה לתיקון שומה יש להגיש בטופס ייעודי (7085) ועליה לכלול הסבר על מהות הבקשה לתיקון השומה בצירוף אסמכתאות רלוונטיות.

בנוסף, חובה לציין את סכום המס אשר אינו שנוי במחלוקת (ולשלמו, לחלופין להעמיד ערבות בנקאית בגינו).

הגשת השגה

סעיף 87 לחוק מיסוי מקרקעין קובע שמוכר/רוכש אשר קיבל הודעת שומה, אשר הוא חולק על נתוניה, רשאי להגיש למנהל השגה בתוך 30 יום מהיום שנמסרה לו הודעת השומה.

את ההשגה יש להגיש בטופס 7013 באופן מסודר, מפורט ומנומק.

כמו כן, חובה לציין את סכום המס אשר אינו שנוי במחלוקת. ודרך חישובו (ויש לשלמו, או להעמיד ערבות בנקאית בגינו).

מנהל מיסוי מקרקעין יזמין את מגיש ההשגה לדיון במשרדי מיסוי מקרקעין וישיב לו בכתב בדבר החלטתו באופן מנומק עד 8 חודשים מהמועד שבו הוגשה ההשגה (ובמקרים מסוימים הקבועים בחוק – עד 12 חודשים).

הגשת ערר

סעיף 88 לחוק מיסוי מקרקעין קובע, כי מוכר/רוכש הרואה עצמו מקופח מהחלטת המנהל בהשגה רשאי להגיש ערר לוועדת הערר אשר ליד בית המשפט המחוזי, זאת בתוך 30 יום מיום שנמסרה לו החלטת המנהל.

בעת הגשת כתב הערר יש לשלם אגרת משפט.

על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט העליון אך ורק בסוגיה משפטית, זאת בתוך 45 יום מיום קבלת החלטת ועדת הערר.


מחשבון / סימולטור מס רכישה

לרשותכם קישור לסימולטור שבאתר הממשלתי של רשות המסים.

בעזרת הסימולטור תוכלו לעיין שיעורי מדרגות מס הרכישה המעודכנות נכון להיום, וכן לבצע חישוב ולדעת מהו סכום מס רכישה הצפוי לכם במסגרת עסקת קניית נדל”ן.

לכניסה לסימולטור – נא לחצו על הכפתור הבא.


מדריך משפטי מומלץ בנושא קניית דירה

קונים דירה?

אל תפספסו את המדריך המשפטי המקצועי והמקיף שלנו כאן באתר – כל מה שחשוב לדעת על קניית דירה יד שנייה בישראל.

המדריך נכתב ע”י עורך דין מקרקעין עמית ורד.

לעיון במדריך, הכולל עצות וטיפים חיוניים – נא לחצו על הקישור הבא.


משרד עורכי דין עמית ורד פועל מעל 22 שנה ומתמחה בליווי משפטי של עסקאות מקרקעין, כולל עסקאות מורכבות ותכנון מס אופטימלי, והכול באופן מקצועי ובהתאמה אישית ומדויקת, לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח.
.

__________

קשה לכם להחליט על עורך דין מקרקעין ומיסוי? יודעים למה?
כי עם כל הכבוד לעורכי דין אחרים, בסוף עסקים עושים עם אנשים.

בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.

קדימה, דברו איתנו: 03-9499555
__________
לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה, צרו קשר עכשיו צור קשר
up

מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדכם. סודיות מוחלטת מובטחת.
close
שינוי גודל גופנים