צוואה הדדית - כל מה שחשוב לדעת!

אנו מגישים לכם מדריך משפטי בנושא צוואה הדדית.

המדריך כולל תוכן עשיר עם הסברים, דוגמאות, פתרונות וטיפים שימושיים.

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות הדדיות מקצועיות בהתאמה אישית.

 

צוואה הדדית

במדריך זה נביא לכם סקירה הכוללת כל מה שחשוב לדעת על צוואה הדדית.

צוואה רגילה, צוואה משותפת, צוואה הדדית

מהי צוואה?

“צוואה”, משמעה –

מסמך שבו אדם מסכים לגבי תוכנו והוא עורך אותו בכתב (החריג הוא צוואה בעל פה – ‘שכיב מרע’), במסגרתו הוא קובע הוראות בדבר מה שייעשה בנכסיו לאחר אריכות ימיו ושנותיו.

חוק הירושה, התשכ”ה-1965 קובע כלהלן:

“הירושה

1. במות אדם עובר עיזבונו ליורשיו.

היורשים

2. היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.”

כלומר:

אם אדם לא עורך לעצמו צוואה – יורשיו יהיו לפי הדין כאשר זהותם ואופן חלוקת העיזבון ביניהם יהיו בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

ואם אדם עורך לעצמו צוואה – יורשיו יהיו הזוכים שהוא קבע במסגרת צוואתו, כאשר חלוקת העיזבון ביניהם תהיה בהתאם לקבוע בצוואתו.

קיימות שלוש קטגוריות של צוואות:

 • צוואה רגילה.
 • צוואה משותפת.
 • צוואה הדדית.

כיצד ניתן לערוך צוואה?

צוואה ניתן לערוך במספר דרכים:

 • צוואה בכתב יד.
 • צוואה בפני עדים.
 • צוואה בפני רשות (בית משפט לענייני משפחה, בית דין רבני, או נוטריון).
 • צוואה בעל פה (‘שכיב מרע’).

מהי צוואה רגילה?

“צוואה רגילה”, משמעה –

צוואה שאדם, או כל אחד מבני זוג, עורך עבורו בנפרד באופן אישי ופרטי.

מהי צוואה משותפת?

“צוואה משותפת” של בני זוג, משמעה –

צוואה רגילה אשר שני בני זוג הסכימו לגבי תוכנה והם עורכים אותה יחד (כלומר, במסמך צוואה אחד משותף לשניהם).

מהי צוואה הדדית?

“צוואה הדדית” של בני זוג, משמעה –

צוואה ששני בני זוג הסכימו לגבי תוכנה, והם עורכים אותה יחד (במסמך אחד, או בנפרד בשני מסמכים נפרדים), באופן שהוראותיה מסתמכות על ההוראות המקבילות של הצוואה של בן הזוג האחר.

לידיעתכם, צוואה הדדית יכולה להיערך הן על ידי בני זוג נשואים והן על ידי בני זוג שהם ידועים בציבור.

מה ההבדל בין צוואה רגילה לצוואה הדדית?

ובכן, צוואה הדדית נקראת כך, מאחר והיא מבוססת על האלמנט של הסתמכות הדדית.

בני זוג עורכים צוואה הדדית על מנת להוריש את עיזבונם האחד למשנהו, ובהמשך לטובת צדדים שלישיים, או ישירות לטובת צדדים שלישיים (הערה חשובה: הצוואות אינן חייבות להיות ‘סימטריות’; ורא גם בהמשך).

לדוגמה –

 • בני זוג יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי בפטירת הראשון מהם יעבור כל עיזבונו של בן הזוג שנפטר לטובת בן הזוג הנותר בחיים. ובהמשך, בפטירתו של השני יועבר כל עיזבונם לטובת ילדיהם המשותפים.
 • בני זוג גם יכולים לערוך צוואה הדדית במסגרתה הם קובעים, כי כל אחד מהם יוריש בפטירתו את כל עיזבונו ישירות לטובת ילדיהם.

התיקון בחוק הירושה לגבי צוואה הדדית

בשנת 2005 תוקן חוק הירושה ע”י הוספת סעיף 8א. אשר עיגן את המוסד של צוואה הדדית.

לעניין צוואה הדדית, קובע חוק הירושה, תשכ”ה-1965 כך:

“8א. צוואות הדדיות (תיקון מספר 12) תשס”ה-2005

(א). בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר. צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות)

(ב). לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

1). בחייהם של בני הזוג – המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה כאמור, בטלות הצוואות ההדדיות של שני המצווים;

(2 אחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל לפי הצוואה ההדדית של המצווה שמת;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש.

ת”ט תשס”ו-2005

(ג). הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת, ואולם הוראה השוללת לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג – בטלה.”

צוואה הדדית מוגדרת בלשון החוק כצוואה אותה בני זוג עורכים (ויוער, כי אין זה משנה האם צוואה הדדית נעשית המסמך אחד, או במשותף ע”י שני הצדדים), מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר.

החוק מאפשר עריכת צוואה הדדית בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא צד שלישי, בין אם הצוואות ההדדיות נערכו בשני מסמכים נפרדים (הנחתמים יחד באותו יום ושעה) ובין אם הן נערכו על ידי בני הזוג במסמך אחד של צוואה הדדית.

כלל זהב בדיני ירושה הוא, כי החוק מתיר למי שערך צוואה לחזור בו, בכל רגע נתון, מצוואתו, בין אם זו צוואה הדדית ובין אם לאו.

החוק אף קובע, כי הוראת צוואה השוללת, או מגבילה, זכותו של המצווה לשנות את הצוואה, או לבטלה, היא הוראה בטלה, אשר אין לה כל תוקף מחייב.

האם גם לגבי צוואה הדדית המצב הוא דומה?

ובכן, אם לא קבעו בני הזוג במסגרת צוואה הדדית שכל אחד מהם ערך מה יהיה מצב הדברים במקרה של חזרת מי מהצדדים מצוואתו ההדדית וביטולה, כפי שמותר לו לעשות על פי החוק, חוק הירושה קובע עבורו כיצד יש לעשות כן.

חשוב להדגיש, כי בהחלט ניתן לקבוע במסגרת צוואה הדדית אפשרויות ספציפיות לביטול הצוואה, בהתאם לרצון החופשי של בני הזוג.

עם זאת, לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות של מי מבני הזוג לביטול של הצוואה, כל עוד שני בני הזוג הם בין החיים.


האם צוואה הדדית חייבת להיות שוויונית (‘סימטרית’)?

האם צוואה הדדית חייבת להיות שוויונית? כלומר, ההוראות של שני בני הזוג חייבות להיות ‘סימטריות’?

התשובה לכך היא שלילית.

ההדדיות בצוואה אינה מתבטאת בתוכן זהה ו/או שוויוני. אלא, בכך שהצוואה (או במקרה של שתי צוואות הדדיות) נחתמת ע”י שני בני הזוג באותו המועד, תוכנן ידוע מראש לשניהם וכל אחד מהמצווים מסתמך על הוראותיה של של צוואת האחר.

וזאת, גם אם התוכן של הצוואות הוא שונה בחלק מן ההוראות ו/או הנתונים ו/או בכולם.

לפיכך, יתכן מצב שכל צוואה תהיה שונה מרעותה (למשל: בן זוג אחד יכול לצוות שבפטירתו כל רכושו יעבור לטובת בן הזוג השני, ואילו בן הזוג השני יכול לצוות כי בפטירתו כל רכושו יעבור ישירות לילדים) , ובלבד שהצוואות תיערכנה באותו מועד, ובאופן של הסתמכות הדדית.


על איזה נכסים חלה צוואה הדדית?

צוואה הדדית ניתן להחיל על נכסים, כמפורט להלן:

 • על הנכסים שיש בני הזוג ו/או מי מהם נכון למועד עריכת הצוואה.
 • על הנכסים שיירכשו בעתיד.
 • על הנכסים שייווספו לאחר פטירת אחד (הראשון) מבני הזוג.

אם בני הזוג רושמים בצוואה הדדית, כי היא חלה על כל רכושם (למשל: “אני מצווה בזאת את כל זכויותיי, נכסיי ורכושי, מכל סוג ומין שהוא, כפי שיהא לי ביום פטירתי”), אזי הצוואה תחול על כל הנכסים שישאיר (במועד פטירתו) בן הזוג אשר נפטר ראשון, וכן על כל הנכסים שישאיר (במועד פטירתו) בן הזוג אשר נפטר אחריו, ולא רק על הנכסים שירש השני מבן הזוג שנפטר מהראשון.

כמו כן, במקרה כזה אין חובה לפרט באופן ספציפי את הנכסים (אלא אם החלוקה לצדדים שלישיים אינה שווה).

צוואה הדדית – מורכבות ובעיות בחוק

כללי

הבחירה בעריכת צוואה הדדית מאפשרת לבני זוג להגביל ולהצר את צעדיהם באשר ליכולת של כל אחד מהם לשנות את צוואתו בעתיד.

עד כאן, לכאורה, הכול טוב ומובן, אבל מסתבר שהדברים אינם כה פשוטים…

היתרון מרכזי זה של צוואה הדדית יכול להוות, בנסיבות מסוימות חרב ‘פיפיות’ ובבחינת חסרון. זאת, בייחוד בסיטואציה שבה בן הזוג הנותר בחיים מוצא את עצמו במציאות חדשה לפיה שינוי של צוואתו הוא בגדר חיוני או הכרחי.

למשל, לאור שינוי נסיבות אשר בני הזוג לא חשבו עליהן ו/או לא צפו אותן בזמן שהם בחרו יחד לערוך צוואה הדדית.

דוגמה ראשונה

בני זוג עורכים צוואה הדדית, לפיה בפטירת הראשון מהם יעבור כל רכושו (למשל: הכולל דירת מגורים, כספים בחשבון בנק משותף וכו’) לטובת בן הזוג שנותר בחיים. בהמשך, בפטירת בן הזוג השני כל העיזבון יועבר לטובת שלושת ילדיהם המשותפים (כולל דירת המגורים והכספים שבחשבון הבנק שיחולקו לכל ילד לפי 1/3).

אחד מהם הולך לבית עולמו.

בן הזוג שנותר בחיים אינו משנה את צוואתו ההדדית. ואולם, בפועל הוא מעביר במתנה את הדירה רק לשניים מהילדים. בנוסף, מעניק בחייו כספים בסכומים גבוהים לטובת צד שלישי (למשל: בן זוג חדש) ו/או מוכר לצד שלישי את רכושו לאחר/ים.

באופן הזו, הלכה למעשה בן הזוג מרוקן מתוכן את צוואת בן הזוג שלו אשר הלך לבית עולמו ראשון.

דוגמה שנייה

בן הזוג שנותר בחיים מחליט לחזור בו מצוואתו.

הוא עורך עבורו צוואה חדשה במסגרתה הוא מוריש את רכושו לשלושת הילדים, אולם לא בחלוקה שוויונית (הוא מדיר מצוואתו ומקפח את אחד הילדים).

בינתיים, בן הזוג שנותר בחיים גם בזבז הרבה כסף, באופן שיקשה עד מאד, ואולי אף ימנע מהילד שקופח (והיה אמור לקבל 1/3 מהעיזבון) מלממש את הוראות החוק, כלומר, לגרום לכך, כי בן הזוג שנותר בחיים אמנם ישיב את שווי המנה, או החלק בעיזבון.

צא ולמד, כי הדברים בעייתיים וסבוכים, כאשר אין ברשותו של בן הזוג שנותר בחיים ושהחליט לחזור בו מצוואה הדדית כל רכוש משלו (ולחלופין, פחות רכוש), דהיינו, לא זה אותו ירש על-פי צוואתו של בן הזוג המנוח ולא זה משלו (שאותו, כאמור, העביר לצדדים שלישיים, או איבד וכו’).

במקרה כזה, זכות התביעה של הילד היורש המקופח כלפי בן הזוג שחזר בו מצוואתו הדדית אמנם עומדת לו מבחינת העילה המשפטית, אולם לא תמיד יהיה לו את מי לתבוע ו/או ממה להיפרע…

דוגמה שלישית

היא ככל הנוגע למחלוקת סביב השאלה האם בן זוג אמנם ביטל צוואה הדדית (ואם כן – מתי וכו’), אם לאו.

החוק אמנם קובע שניתן לבטל צוואה הדדית בהודעה, אולם אינו קובע מהי הדרך שיש לעשות כן (ובמקרים רבים, יהיה קושי להוכיח את הודעת הביטול).

ההודעה בדבר ביטול הצוואה חייבת להימסר לבן הזוג השני באופן שבו לא יהיה ספק שאכן בן הזוג השני קיבל את ההודעה.

דוגמה רביעית

נוסף על כך, במצב שבו בן הזוג השני הוא עדיין בין החיים, אולם מצבו הקוגניטיבי (למשל: אלצהיימר, דמנציה וכדומה) אינו מאפשר עוד, מבחינתו, לבטל את צוואתו שלו ו/או לשנותה ולערוך צוואה חדשה מטעמו.

במקרה כזה, ככל הנראה, להודעת הביטול שנמסרה לו על ידי בן זוגו תהיה נפקות משפטית בעייתית ומאוד מוגבלת (אם בכלל).

סוגיות אלו ואחרות הכרוכות הצוואות הדדיות, יוצרות קושי ואי ודאות משפטית. בכך, הן עשויות להוות פתח למחלוקות משפטיות סבוכות, אשר קרוב לוודאי יגיעו בעתיד לפתחם של בתי המשפט בישראל.

על רקע הדברים הללו, חשוב להדגיש, כי מסירת הודעת ביטול על ידי בן זוג אחד למשנהו, מביאה לכך כי הצוואה ההדדית תהיה בטלה, קרי – לא יהיה לה תוקף משפטי גם ביחס להוראות של בן הזוג השני. ולכן, אם בן הזוג השני לא יערוך צוואה מעודכנת וחדשה מטעמו, עיזבונו יחולק לאחר פטירתו על פי הוראות חוק הירושה (כאילו לא קיימת צוואה כל שהיא מטעמו).

הפקדת צוואה הדדית אצל הרשם לענייני ירושה

איך מפקידים צוואה הדדית?

אך ורק המצווים עצמם או נוטריון (לגבי צוואה נוטריונית שערך) יכול להפקיד את הצוואה ההדדית. הפקדת הצוואה היא פעולה אישית, אשר לא ניתן לעשותה באמצעות צד שלישי (כגון: מיופה כוח, עורך דין, שליח, בדואר, וכו’). על המצווים לגשת באופן אישי ללשכת הרשם לענייני ירושה ולהפקיד את הצוואה.

הפרוצדורה –

 • יש להצטייד בצוואה המקורית (ואם צוואה הדדית נערכה כשתי צוואות הדדיות נפרדות – יש להביא את שתיהן).
 • בלשכת הרשם לענייני ירושה ממלאים בכתב בקשה להפקדה של הצוואה.
 • ההליך כולל זיהוי של שני המצווים (על בני הזוג להצטייד בתעודות זהות).
 • הצוואה (סגורה במעטפה) נחתמת בשעווה ובחותמת רשמית של הרשם לענייני ירושה.
 • על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ואת תאריך ההפקדה.
 • הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה.
 • המפקיד יקבל אישור על ההפקדה.
 • הפקדת הצוואה כרוכה בתשלום אגרה.

חשוב להדגיש, כי הליך הפקדת הצוואה אינו מהווה אישור על-כך שהצוואה היא קבילה, תקינה, חוקית מבחינה משפטית וכו’.

בנוסף, קיימת אפשרות לבצע הפקדה של צוואה הדדית מרחוק (דרך האזור האישי בממשק האתר הממשלתי).

מחיר – כמה עולה להפקיד צוואה הדדית?

מחיר הפקדת צוואה נכון לשנת 2024 היא 119 ש”ח (אגרה).

התשלום הוא חד פעמי ללא קשר למשך תקופת הפקדת הצוואה.

בהפקדה של צוואה הדדית על ידי שני בני הזוג יש לשלם אגרה כפולה בגין הפקדת שתי הצוואות (גם אם המדובר על צוואה הדדית אשר נערכה במסמך אחד).

מהם היתרונות של הפקדת צוואה הדדית?

שמירה פיזית –

הצוואה ההדדית נשמרת במקום בטוח ולאורך זמן.

ההפקדה נרשמת במרשם ארצי חסוי בירושלים, המנוהל ע”י אגף האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים.

סודיות –

המצווים זכאים להפקיד את הצוואה ההדדית בחייהם מבלי שאיש ידע על כך.

כל עוד המצווים הם בחיים, אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה (או אפילו לקבל מידע בדבר עצם הפקדתה). במותו של הראשון מבני הזוג – הזכאים לפי צוואתו רשאים לקבלה.

ודאות משפטית – 

לאחר שמוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה של אדם שהלך לבית עולמו, מזכירות הרשם לענייני ירושה בודקת האם המנוח הפקיד אצלה צוואה. ואם וכן – רק אז הצוואה ההדדית נפתחת על ידי הרשם לענייני ירושה, במטרה שלא יינתן צו המתעלם מהצוואה שהופקדה.

אם צוואה הדדית הופקדה והמצווה נפטר ולא הוגשה בקשה בעניין קיום הצוואה, אזי לאחר 90 יום ממועד הפטירה יפתח הרשם לענייני ירושה את הצוואה ביוזמתו ואף תימסר הודעה על קיומה של הצוואה לזוכים לפי הצוואה (אלה שמנויים בצוואה ההדדית).

לתשומת לב, מידע נוסף ומפורט בנושא ניתן לקרוא במדריך שלנו על הפקדת צוואה.


עריכת צוואה הדדית מקצועית, פתרונות יצירתיים

ברשימה זו סקרנו את הסוגיה של צוואה הדדית בקצרה ובאופן כללי בלבד.

עסקינן בנושא מורכב ומסועף, ולכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין הבקיא בתחום של צוואות על מנת שיטפל עבורכם בעריכת צוואה הדדית באופן מקצועי ומדויק, אשר לא יותיר פתח לסכסוכי ירושה עתידיים של יקיריכם ויקנה לכם שקט ובטחון משפטי, למניעת בעיות ומחלוקות.

אם נתייחס לדוגמאות אותן הבאנו לעיל, הרי שבאמצעות יעוץ וטיפול משפטיים מקצועיים, ניתן למצוא מספר פתרונות חכמים ופרקטיים, אשר יגנו על צוואה הדדית של בן הזוג הנפטר ועל יורשיו מכוחה.

בדרך כלל בני זוג העורכים צוואה הדדית חפצים להיטיב עם בן הזוג הנותר בחיים, אולם במקביל גם להבטיח כי בסופו של דבר העיזבון המשותף שלהם יעבור לצד שלשי מוסכם (לילדים, לנכדים, או או לבני משפחה אחרים).

משכך, מקובל, כי צוואה הדדית תכלול גם הוראות בדבר “יורש אחר יורש”. כלומר, שלאחר פטירתו של בן הזוג השני יועבר כל מה שהוריש לו בן הזוג הראשון לאותם יורשים (ולפי אותה החלוקה) עליה הסכימו מראש שני בני הזוג במסגרת הצוואה ההדדית.

עם זאת, יש מקום לתת משקל רב ולהקדיש מחשבה מעמיקה לאפשרות של הכנסת הגבלות של הוראות “יורש אחר יורש”, באופן שבו מחד – בן הזוג שנותר בחיים (ומהווה “יורש ראשון” במסגרת הוראה הצוואה), יוגבל באופן מאוזן (ולא קיצוני מדי) מבחינת אפשרות השימוש שלו בכל הרכוש אותו הוא ירש מבן הזוג שנפטר לפניו, ומאידך – שיובטח כי העיזבון שאותו הוא ירש יועבר בסופו של יום לאותם צדדים שלישיים מוסכמים.

הגבלה כזו ניתן לבצע במספר דרכים. למשל, הגבלה לצורך שימוש בפירות בלבד (כגון: איסור מכירה), הגבלה בחילוף (כגון: מכירת דירה תותנה ברכישת דירה חלופית).

בכל מקרה ספציפי חשוב לבחון ולתת את הדעת איזו הגבלה תאפשר בנסיבות העניין, מחד – שימוש לטובת בן הזוג הנותר בחיים, ומאידך – תיתן בטחון מספיק לכך שחלקו הארי של העיזבון ישמר לטובת הצדדים השלישיים (הצאצאים וכו’).

פתרון נוסף יעיל הוא באמצעות חלוקת חלק מהרכוש במתנה ליורשים עוד בחייכם, כגון: העברת דירה במתנה לילדים, עם רישום הערת אזהרה בטאבו בדבר זכותו של בן הזוג הנותר בחיים להתגורר בדירה עד יום מותו, ואף ליהנות מדמי השכירות בגינה, במצב בו לא יהיה מעוניין בשלב כל שהוא להמשיך להתגורר בה (למשל: יעבור לבית אבות, או ירצה לעבור לעיר אחרת).

כמו כן, ניתן לקבוע בצוואה הדדית, כי תירשם הערת אזהרה על דירה ו/או דירות מגורים אותן אתם מתעתדים להוריש במסגרת צוואות הדדיות, לפיה בן הזוג יוכל לבטל את צוואתו אך ורק לאחר מתן הודעה מראש ובכתב (ובדואר רשום) בת 90 יום לצדדים השלישיים (הצאצאים וכו’), כאשר הוא מחויב במהלכם להעביר את שווי החלק היחסי בדירה שבבעלותו (מחצית) ליורשים (לפי קביעת שמאי מוסכם, או במכירה, מתוך כספי התמורה שיתקבלו), או אז ובכפוף לכך תימחק הערת האזהרה (יופקד אצל עורך הדין ייפוי כוח בלתי חוזר ושאינו ניתן לביטול לצורך כך, בנאמנות, אשר תוקפו גם אחרי פטירת המנוח). כך, בן הזוג הנותר בחיים יוכל למכור את הדירה ולא לסכן את חלקם של היורשים שלה, אשר ירדפו אחרי הכסף של הדירה (אם לא יבוזבז, או יועבר לאחר/ים) במלוא לו 120 שנה…

אפשרות נוספת היא להתנות במסגרת צוואה הדדית, כי שינוי של הצוואה על ידי כל אחד מבני הזוג יכול להיעשות בחייהם גם ללא מסירת הודעה בכתב. וכך גם לאחר פטירתו של הראשון מהם, כלומר, ללא צורך בוויתור על החלק שאותו ירש השני לפי הצוואה ההדדית.

הוראות מסוג זה (ואחרות) יכולות לאפשר לבני זוג שיקול דעת רחב, במטרה לערוך תכנון נכון ומיטבי של הליכי ההורשה העתידיים שלהם.

חשוב לערוך צוואות הדדיות מתוך ראייה כוללת של בני הזוג. שילוב הן של רצונותיהם וצורכיהם הנפרדים והן של רצונותיהם וצורכיהם המשותפים. והכול, מתוך מחשבה עתידית על נסיבות כאלו ואחרות, ולתת להם יכולת לבצע תמרון בהתאם לשיקול דעת במועד הרלוונטי, לאור נסיבות החיים המשתנות.

לדוגמה –

לאחר פטירת אחד מבני הזוג:

 • נולדו צאצאים נוספים, או חלילה נפטרו צאצאים (ולכן, יש לעדכן ולשנות את הצוואה).
 • חל שינוי במצבו הכלכלי של בן הזוג הנותר בחיים (והוא זקוק ליותר כסף מהעיזבון, כדי לשלם את הוצאותיו).
 • חל שינוי במצבו הרפואי של בן הזוג הנותר בחיים (והוא זקוק לניתוח יקר, או עזרה של מטפלת וכיו”ב).
 • חל שינוי במצבו הכלכלי של אחד מן הילדים (ילד שנהיה עשיר, או ילד שחלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי).
 • חל שינוי מצבו הרפואי של אחד מן הילדים (והוא אינו יכול לדאוג לענייניו (חלילה נפצע בתאונה, או הפך לחסוי וכיו”ב).
 • חל שינוי לרעה ביחס של אחד מן הילדים כלפי ההורה שנותר בחיים).

כעולה מן המקובץ לעיל, חשוב להיוועץ עם עורך דין צוואה המתמחה בנושא, ובמיוחד מנוסה ובקיא בנישה של צוואות הדדיות, בהיותן אף יותר רגישות ומורכבות, אשר יוכל ‘לתפור’ עבורכם את הצוואה הספציפית המתאימה לכם, לפי צורכיכם ונסיבותיכם האישיים, ידאג להסביר לכם מבעוד מועד את כל המכשולים והבעיות הכרוכות, וכמובן למצוא להם פתרונות משפטיים מתאימים ומעוגנים לפי החוק, לכל צרה שלא תבוא.

רק כך, צוואה הדדית עליה חתמכם יהיה מסמך משפטי “מאובטח”, באופן הכי טוב שניתן.

לסיום, נאחל לכם – המון בריאות ועד 120!


משרד עורכי דין עמית ורד פועל משנת 1998 ומתמחה, בין היתר, בתחום של צוואות וירושות, לרבות עריכת צוואה הדדית לבני זוג, וכן צוואות מורכבות ומיוחדות, והכול בהתאמה אישית ומדויקת, לפי הצרכים הייחודיים של כל לקוח.

לייעוץ ו/או תיאום פגישה עם משרדנו ו/או או קבלת הצעת מחיר, התקשרו: 03-9499555


 

__________

מתלבטים בבחירת על עורך דין לעריכת צוואה הדדית? יודעים למה?
כי צוואה היא מסמך מאוד רגיש וחשוב.
עם כל הכבוד לעורכי דין אחרים, בסוף עסקים עושים עם אנשים.
בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.
__________
אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat