צוואה בפני נוטריון

משרדנו מתמחה בעריכת צוואות מקצועית בהתאמה אישית.

מעוניינים לערוך צוואה נוטריונית?

ניתן לערוך ולבצע אצלנו צוואה בפני נוטריון באופן יעיל ומהיר.

 

צוואה נוטריונית

הקדמה

אנו מתכבדים להגיש לכם מדריך משפטי בנושא עשיית צוואה בפני נוטריון (הנקראת גם: ‘צוואה נוטריונית’).

‘צוואה בפני רשות’ – היא אחת מבין ארבע הדרכים האפשריות לעשיית צוואה לפי המשפטי הישראלי.

לעניין זה, החוק מקביל את הנוטריון לרשות, ולכן צוואה אשר נעשתה על ידי אדם בפני נוטריון תיחשב כצוואה אשר נעשתה בפני רשות (ובמלים פשוטות – כמו בפני שופט).

בין היתר נסביר כאן: מהי צוואה נוטריונית? מהם היתרונות של צוואה נוטריונית? מהם שלבי הליך עשיית צוואה בפני נוטריון? ועוד.

יצוין, כי ההוראות הרלוונטיות בכל הקשור עם עשיית צוואה נוטריונית כלולות בחקיקה הבאה:

 • חוק הנוטריונים, תשל”ו-1976 (להלן – ‘חוק הנוטריונים’, או ‘החוק’);
 • תקנות הנוטריונים, תשל”ז-1977 (להלן – ‘תקנות הנוטריונים’, או ‘התקנות’);
 • חוק הירושה, תשכ”ה-1965 (להלן – חוק הירושה);
 • תקנות הירושה, תשנ”ח-1998 (להלן – ‘תקנות הירושה’).

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע, כי כוחו של אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת במסגרת הליך משפטי, ללא צורך בהבאת ראיה נוספת לפעולות הנוטריון, והכול כאמור באישור; ולכן, בתי המשפט לא יורו בנקל על בטלותו של אישור הנערך על ידי נוטריון. מסיבה זו (ונוספות), מומלץ לערוך צוואה בפני נוטריון.

אנו מקווים, כי המדריך יפיק לכם ערך.

ניתן לפנות למשרדנו בכל שאלה או בקשה בתחום הצוואות.

כמו כן, אם טרם הספקתם, מוזמנים לעיין גם במדריך המשפטי שלנו בנושא עריכת צוואה, הכולל הסברים וטיפים שימושיים.

מהי צוואה נוטריונית?

הוראות החוק הרלוונטיות

עריכת צוואה בפני נוטריון, נחשבת כמהווה ‘צוואה בפני רשות’.

לגבי צוואה נוטריונית, קובע סעיף 22 לחוק הירושה, תשכ”ה-1965 את ההוראות הבאות:

“22. צוואה בפני רשות (תיקון: תשל”ו, תשנ”ה, תשנ”ח)

(א) צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי-המצווה בעל פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר בית-דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי-הצוואה בכתב, על-ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לענייני ירושה, רשם או חבר בית הדין הדתי כאמור.

(ב) דברי-הצוואה כפי שנרשמו על-ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לענייני ירושה או חבר בית-הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג) נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד) במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על-ידי המצווה עצמו.

(ה) צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לענייני ירושה.

(ו) צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשייה ומקומה.

(ז) לעניין סעיף זה דין נוטריון כדין שופט.”

מהו היתרון המשמעותי ביותר של צוואה נוטריונית?

צא ולמד, כי לעניין אישור של צוואה סמכותו של נוטריון היא כמו של שופט.

כמו כן, לפי הוראת סעיף 19 לחוק הנוטריונים:

“כוחו של אישור

19. אישורו של נוטריון לפי חוק זה והתקנות על פיו, יהיה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת, לדברי הנוטריון ולמעשיו ולדברי אחרים ולמעשיהם שאמרו או עשו בפניו, הכל כאמור באישור”.

סעיף זה יוצר חזקה משפטית לפיה צוואה בפני נוטריון נעשתה באופן קביל ותקין.

לפיכך, עריכת צוואה נוטריונית מגדילה את הוודאות לתוקף המשפטי של הצוואה.

צוואה בפני נוטריון מצמצמת מאוד את הסיכוי שהמתנגדים הפוטנציאליים למימושה יצליחו בעתיד להביא לפסילתה ולביטולה של הצוואה במסגרת הליך משפטי של הגשת התנגדות לקיום הצוואה.

שלבי תהליך עשיית צוואה בפני נוטריון

החובות החלות על נוטריון לפני אישור עשיית צוואה נוטריונית

תהליך אישור צוואה נוטריונית הוא פשוט יחסית ומהיר.

לצורך עשיית צוואה נוטריונית, יש להתייצב במשרדנו בתאום מראש, עם מסמך מוכן של צוואה (מומלץ לנסח באמצעות עורך דין צוואות מומחה), וכן תעודה מזהה.

על הנוטריון לברר את זהותו של המצווה הניצב בפניו ומבקש את שירותיו לאימות הצוואה. הבדיקה של זהות המצווה תיעשה על ידי הנוטריון באמצעות הצגת תעודה מזהה, המניחה באופן מספק את דעתו של הנוטריון (לדוגמה: על התעודה לכלול תמונה ברורה של המצווה המאפשרת זיהוי ודאי של האדם החותם על הצוואה).

אופן הזיהוי של המצווה יצוין על ידי הנוטריון במפורש על גבי האישור הנוטריוני (לדוגמה: “לפי תעודת זהות ישראלית מס’ 0123456789”); ועל הנוטריון לצרף לעותק הנוסף שנשאר למשמורת במשרדו העתק צילומי של התעודה המזהה.

הנוטריון יושב עם המצווה ומקריא לו את הצוואה ודואג לוודא, כי המצווה מבין היטב את תוכן צוואתו ומשמעותה המשפטית. אישור של צוואה נוטריונית יינתן אך ורק לאחר שהוכח להנחת דעתו של הנוטריון, כי המצווה אכן מבין היטב את הוראות צוואתו, וכי הוא חותם עליה מרצונו הטוב והחופשי, ללא כל התערבות של קרוב משפחה ו/או אדם אחר בעריכת הצוואה, ללא כל לחץ ו/או השפעה בלתי הוגנת, וכיו”ב.

טרם אישור נוטריוני של עשיית צוואה, תקנות הנוטריונים מחייבות את הנוטריון לבצע הליך מסודר הכולל 4 שלבים:

 • בירור זהותו של המצווה.
 • וידוא של הרצון המלא והחופשי של המצווה.
 • בדיקת הבנתו של המצווה את תוכן הסעיפים השונים הכלולים בצוואה, לרבות משמעויותיהם ותוצאותיהם.
 • בירור כשרותו המשפטית של המצווה (למשל: שאינו חסוי).

כל הנושאים הללו, הם באחריותו של הנוטריון ונתונים לשיקול דעתו; בשים לב לכך, כי קיימות מספר אפשרויות לעשות כן; כגון: פגישה של הנוטריון עם המצווה ללא נוכחותו של של אדם אחר בחדר, הפניית שאלות פתוחות שונות למצווה על מנת להתרשם מתשובותיו, בקשה שהמצווה יציג בפני נוטריון אישור רפואי מתאים (במידת הצורך – כשירות פסיכיאטרית), וכדומה.

אופן עריכת אישור עשיית צוואה נוטריונית

עשיית צוואה בפני נוטריון יכולה להתבצע באחת מבין שתי הדרכים הבאות:

 • הראשונה: המצווה יכול לומר בעל פה את הוראות צוואתו בפני הנוטריון, אשר ירשום אותן באופן מלא ומדויק.
 • השנייה: המצווה יכול למסור לידי הנוטריון מסמך של צוואה בכתב.

הנוטריון יקריא בפני המצווה את הצוואה ובסיום המצווה יצהיר בפני הנוטריון שזוהי צוואתו.

לחלופין, המצווה יכול בעצמו להקריא את צוואתו בפני הנוטריון ובסיום להצהיר שזוהי צוואתו.

לאחר מכן, יחתום המצווה על הצוואה בפני הנוטריון (במספר עותקים לפי בקשת הלקוח).

צורת צוואה בפני נוטריון ורישומה

אישור נוטריוני של פעולת עשיית צוואה חייב להיערך על גבי טופס בנוסח (פורמט קבוע) המצוי בתוספת השנייה לתקנות הנוטריונים (טופס מספר 13).

הנוטריון יציין באישורו שהוראות הצוואה הוקראו על ידי הנוטריון בפני המצווה, או שהמצווה הקריא לנוטריון את הצוואה, וכי המצווה הצהיר שזוהי צוואתו האחרונה.

על הנוטריון לסמן את הצוואה (באות, או במספר) ולחתום על גבי כל עמוד ועמוד של הצוואה (בכתב ידו, בצירוף חותמת נוטריון). הנוטריון יצרף את הצוואה לאישור הנוטריוני ויכרוך אותה אליו באמצעות סרט אדום מבד, ישים מדבקה על קצוות הסרט ויטביע את חותם הנוטריון עליהם (באופן שהחותם יוטבע על גבי כל הדפים ביחד).

מעבר לעותקי האישור הנוטריוני של הצוואה הנמסרים ללקוח, הנוטריון ישאיר אצלו עותק מקורי נוסף של האישור וישמור אותו בידיו. לעותק זה יצרף הנוטריון צילום של של תעודת הזיהוי של המצווה, וכן עותק של של תעודה רפואית, אם ניתנה לו, במקרה הצור (וראה בהמשך הסבר נפרד בנושא זה).

בסוף פעולת הנפקת האישור הנוטריוני, הנוטריון ירשום את מספר הפעולה ואת פרטיה הרלוונטיים בספר הנוטריונים שהוא מנהל במשרדו (נוטריון רושם כל אישור נוטריוני המונפק על ידו). בנוסף, הצוואה המאושרת תוחזק בקלסר הצוואות של הנוטריון, לגביו הנוטריון מנהל רישום נפרד של פרטי כל הצוואות הנעשות בפניו (ובו יציין את תאריך האישור, המספר הסידורי שלו, וכן את שם המצווה).

מסירת צוואה נוטריונית לידי המצווה

בסוף התהליך, הנוטריון ימסור את האישור הנוטריוני של עשיית הצוואה לידי המצווה.

על הנוטריון ליידע את הלקוח גם בדבר האפשרות של הפקדת הצוואה ברשם הירושות.

לעניין זה, כדאי לדעת, כי הפעולה של הפקדת צוואה היא מעשה אישי, ולכן הנוטריון אינו מוסמך להפקיד את הצוואה עבור המצווה, אלא רק המצווה בעצמו רשאי לגשת ולהפקידה שם.

מוזמנים לקרוא בנפרד הסבר מפורט בנושא של הפקדת צוואה.

שמירת צוואה נוטריונית

על הנוטריון לשמור בידי עותק מקורי של כל אישור נוטריוני שאותו הוא מנפיק.

הנושא הזה מוסדר במסגרת תקנה 22 לתקנות, וכן בשילוב כללי לשכת עורכי הדין (שמירת חומר ארכיוני במשרדי עורכי דין), תשל”א-1971).

אם המצווה יבקש בעתיד מהנוטריון לקבל לידיו עותק של האישור הנוטריוני, אזי הנוטריון לא ימסור לו את העותק המקורי, אלא העתק נוטריוני מאושר של אישור עשיית הצוואה השמור אצלו.

כמו כן, העובדה שהנוטריון ביצע אישור עשיית צוואה עברו המצווה, כמו גם תוכנה של הצוואה – נשמרים בסוד על ידי הנוטריון כל עוד המצווה בחיים (מכוח חובות הנאמנות והחיסיון החלים ביחסים שבין עורך דין ולקוחו).

נוסף על כך, כל עוד המצווה הוא בין החיים אסור לנוטריון למסור לאף אדם אחר (מלבד המצווה עצמו) צילום של העותק הנוטריוני של אישור עשיית הצוואה.

כמה זמן מחויב הנוטריון לשמור על צוואה?

ובכן, בנושא זה קיימת החלטה של ועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין (199/04), לפיה – כלל 2 לכללים דלעיל קובע כי בהיעדר הסכמה אחרת בכתב, על עורך דין לשמור כל מסמך לפחות 5 שנים מהיום שבו הוא נמסר למשרדו (לחלופין, מיום סיום ההליך המשפטי בו ייצג את הלקוח, לפי המאוחר מביניהם).

ברם, כלל 5 מסייג את תחולת כלל 2 וקובע, כלהלן:

“כללים אלו לא יחולו על צוואות ועל מסמכים אחרים שנמסרו לעורך הדין למשמרת, על פי הסכם מפורש או מכללא, בשביל הלקוח או בשביל אחר”.

משכך, הועדה קבעה שחלה על עורך הדין חובה לשמור צוואה אצלו ללא הגבלת זמן (אלא אם הלקוח נתן הוראה אחרת בכתב).


צוואה נוטריונית במקרים מיוחדים

לפי תקנות הנוטריונים, כאשר בא אדם לעשות צוואה בפני נוטריון ויש חשש לגבי מצבו הרפואי, כלומר, שאותו אדם אינו כשיר מבחינה משפטית, חולה או תשוש, או אם הנוטריון צריך לבוא לאדם לבית חולים, או בית אבות סיעודי – אסור לנוטריון לקבל צוואה כזו.

ההוראה הרלוונטית לאישור צוואה נוטריונית בהקשר האמור היא הוראת תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים, הקובעת:

“לא יתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש לבצע את הפעולה מאושפז בבית חולים, או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית לפי טופס שבתוספת הראשונה שהוצא ביום עשיית הפעולה; התעודה תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון.”

מכאן, במקרה שבו המצווה מאושפז בבית-חולים, שובה בבית אבות, או בכל מצב שבו המצווה “מרותק למיטתו” (ולגבי משמעות המונח הזה חשוב לדעת שהפסיקה קבעה פרשנות רחבה), אזי טרם עשיית צוואה בפני נוטריון, חובה לצרף תעודת רופא המשקפת את מצבו הרפואי וכשרותו של המצווה לערוך צוואה – ביום עשיית הצוואה.

תעודה רפואית זו יכולה לתמוך בגמירות דעתו של המצווה ובכך להבטיח את חופש רצונו ואת כשירותו, כי המסמך ישמש כצוואה תקפה מהבחינה הזו.

לתשומת לב, התקנה מחייבת את הנוטריון לקבל את התעודה הרפואית לפני מועד עשיית הצוואה, ולא לאחר מכן; הערה: לפי ההנחיות העדכניות של המחלקה לנוטריונים שבמשרד המשפטים, התעודה הרפואית תוצא ביום עשיית הצוואה הנוטריונית, או לכל המוקדם עד 24 שעות לפני מועד עשיית הצוואה.

על הנוסח של התעודה הרפואית להיות בהתאם לטופס (בפורמט קבוע) המצוי בתוספת הראשונה לתקנות הנוטריונים. הנוטריון מחויב לצרף את האישור הרפואי לעותק הנוטריוני הנוסף שנשאר אצלו למשמורת.


ביטול צוואה נוטריונית

לפי חוק הירושה, ביטול של צוואה יכול להתבצע באחת מבין 3 הדרכים הבאות:

 • ביטול הצוואה באופן מפורש על ידי המצווה, בהתאם לצורה שבה נעשתה הצוואה.
 • ביטול של הצוואה באמצעות השמדתה (המצווה יכול לקרוע את כל עותקי הצוואה, או לרשום עליהם “מבוטלת”).
 • עריכת צוואה חדשה (לאחר מועד הצוואה הקודמת).

לגבי המקרה הראשון – אם הודיע המצווה לנוטריון על רצונו לבטל את הצוואה, על הנוטריון לבטל את אישור עשיית הצוואה אותו ערך עבור הלקוח ולהשמיד את העותק שנשמר במשרדו.

בנושא זה קובעת תקנה 5 לתקנות (תיקון תשע”ט-2018) את הפרוצדורה של ביטול צוואה נוטריונית:

ביטול ייפוי כוח ומסמכים אחרים

5. (א)  מי שנתן ייפוי כוח בפני נוטריון, או חתם בפניו על מסמך אחר בין שהנוטריון ערך אותם ובין שאימת את חתימת החתום עליהם, וייפוי הכוח או המסמך האחר ניתנים לביטול על פי האמור בחוק השליחות, תשכ”ה-1965, או כל דין אחר על ידי מי שנתן אותו או חתם כאמור, רשאי להודיע לנוטריון על ביטולם.

(ב) ההודעה על ביטול כאמור בתקנת משנה (א) תינתן בכתב, ותיחתם בפני הנוטריון עצמו או תיחתם בפני נוטריון אחר, אשר יאמת את חתימת המבטל.

(ב1) נוטריון שקיבל הודעה על ביטול כאמור בתקנה זו יסביר למבטל את החשיבות להודיע על ביטול המסמך לאחד או יותר מאלה, לפי העניין:

(1) לנוטריון שאישר את המסמך;

(2) למי שבידו נמצא המסמך או שפועל על פיו.

(ג) נתקבלה הודעת הביטול, אצל הנוטריון עצמו, יצרף הנוטריון אותה או העתק צילומי שלה לעותק של ייפוי הכוח או המסמך האחר השמור בידיו וירשום אותה כהערה בעותק האמור, ויציין בהערה את תאריך קבלת ההודעה, ולא יוציא העתק מאושר מהם אלא אם יישא ההעתק את ההערה בדבר הביטול; ההערה תכלול אזהרה שאין בה אישור בדבר תקפו של הביטול.

כעולה מן האמור לעיל, כאשר המצווה מודיע לנוטריון על ביטול הצוואה, יבטל הנוטריון את אישור עשיית הצוואה הנוטריוני בהתאם לקבוע לעיל, וישמיד את העותק הקיים במשרדו.


צוואה נוטריונית – מחיר

עלות אימות צוואה בפני נוטריון היא קבועה בחוק.

תעריפי נוטריון לאימות צוואה נוטריונית הם אחידים ונקבעים על ידי משרד המשפטים (התעריפים מחייבים כל נוטריון הפועל בישראל).

לנוחיותכם, מחיר צוואה נוטריונית (עלות שכר שירותי נוטריון) מפורט להלן*:

 • מחיר צוואה נוטריוניות בסיס לעותק אחד: 277 ש”ח + מע”מ.
 • מחיר צוואה נוטריונית לכל חותם נוסף: 138 ש”ח + מע”מ.
 • מחיר צוואה נוטריונית לכל עותק (אישור) נוסף: 83 ש”ח.

* עלות צוואה נוטריונית הנ”ל – מעודכן לשנת 2024.

יש לקחת בחשבון, כי עלות עריכת הצוואה עצמה כרוכה בתשלום נפרד, זאת בנוסף למחיר בגין פעולת אישור צוואה בפני נוטריון.

עלות שכר טרחת עורך דין בגין הכנת צוואה משתנה בהתאם לצוואה הספציפית (המורכבות המשפטית וכו’).

מוזמנים לפנות אל משרדנו (ללא התחייבות כל שהיא מצדכם) לשם קבלת הצעת מחיר לעריכת צוואה מקצועית.

נשמח לסייע לכם בכל שאלה ו/או בקשה בנושא צוואה נוטריונית.


כמה סיבות טובות מדוע כדאי לכם לעבוד איתנו

משרד עורכי דין ונוטריון עמית ורד מתמחה בדיני משפחה, כולל התחום של צוואות וירושות, לרבות עריכת צוואות מורכבות ומיוחדות.

ניתן לבצע אצלנו הכול במקום אחד. גם את עריכת הצוואה וגם לעשות אישור צוואה בפני נוטריון.

הטיפול המשפטי שלנו הוא מקצועי ובהתאמה אישית ומדויקת, לפי הצרכים הייחודיים של הלקוח.

 • התמחות בדיני משפחה, כולל צוואות וירושות.
 • מעל שני עשורים של ניסיון פרקטי.
 • מקצועיות ומוניטין.
 • ערכנו מאות צוואות נוטריוניות (כולל מורכבות).
 • מקסימום תמורה לכסף שלכם.
 • יחס אישי וליווי צמוד.
 • זמינות בתאום מיידי.

לייעוץ ו/או תיאום פגישה ו/או קבלת הצעת מחיר – התקשרו עכשיו: 03-9499555


אישורי נוטריון נוספים אותם ניתן לקבל במשרדנו

משרד עורכי דין ונוטריון עמית ורד מעניק שירותים משפטיים של עריכת צוואה, הכוללים צוואות רגילות, צוואה נוטריונית, צוואות מורכבות, וכן צוואה הדדית בין בני זוג.

יצוין, כי מעבר לאישור עשיית צוואה בפני נוטריון, לנוטריון יש סמכויות נוספות שונות לפי חוק הנוטריונים, כגון:

 • אימות של מסמכים שונים (אישור נוטריוני “העתק נאמן למקור”).
 • אישור נכונות תרגום נוטריוני (כגון: לתעודת לימודים, תעודת לידה, תעודת פטירה, תעודת זהות, תעודת יושר מהמשטרה, מסמכי גירושין, ועוד).
 • אישור של הסכם ממון (טרום נישואין, וכן הסכם לבני זוג ידועים בציבור).
 • אימות של מסמכי ייפוי כוח (כגון: ייפוי כוח כללי, לבנק למשכנתאות, ברכישת דירה מקבלן, ועוד).
 • אימות של תצהיר נוטריוני (הצהרה בפני נוטריון).

משרדנו מספק את כל סוגי האישורים הנוטריונים הקיימים המוכרים בישראל.


.

__________

קשה לכם להחליט על עורך דין לצוואה נוטריונית? יודעים למה?
כי צוואה היא מסמך מאוד רגיש וחשוב.
עם כל הכבוד לעורכי דין אחרים, בסוף עסקים עושים עם אנשים.
בואו לפגוש אותנו ותרגישו באינטואיציה שלכם האם אנחנו מתאימים לכם.
__________

 

אנחנו כאן בשבילכם לייעוץ משפטי ו/או תיאום פגישה דברו איתנו
up

השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם

  מעדיפים להתקשר? 03-9499555 | הפנייה אינה מחייבת אתכם. סודיות מובטחת.
  close
  WhatsApp chat